Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 30. august 2020

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i Københavns Lufthavne A/S (CPH) behandler dine personoplysninger. Politikken supplerer, men erstatter ikke, øvrige politikker og vilkår, som måtte være fastsat for anvendelsen af de enkelte tjenester udbudt af CPH.

Det er afgørende for CPH, at du kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du eksempelvis befinder dig i lufthavnen, eller tilmelder dig eller anvender en af vores services.

Du kan også læse vores cookiepolitik her: CPH.dk/cookiepolitik/

Hvis du har et CPH ID kort, eller er crew eller visitor, gælder følgende privatlivspolitik.

Dataansvarlig

Dine personoplysninger behandles af Københavns Lufthavne A/S, Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark som dataansvarlig.

Databeskyttelsesrådgiver

CPH har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du er velkommen til at kontakte, hvis du måtte have spørgsmål eller lignende til den måde, vi behandler personoplysninger på.

Anvend venligst kontaktformularen og vælg ”Persondata” og kategorien ”Kontakt Databeskyttelsesrådgiver”. Angiv nærmere hvad din henvendelse drejer sig om.

Obligatoriske oplysninger

Oplysninger, der er markeret med *, er obligatoriske. Konsekvensen af, ikke at udlevere oplysningerne er, at CPH ikke kan tilbyde de services, du anmoder om.

Din CPH Profil

Har du oprettet en CPH Profil kan du tilgå dine personoplysninger, herunder stamdata, købshistorik, bookinger mv., via din profil på CPH.dk. Vi opfordrer dig til løbende at ajourføre dine oplysninger, herunder e-mail og kontaktoplysninger.

Dine rettigheder

Behandler CPH dine personoplysninger, har du en række rettigheder i denne forbindelse.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til sletning, indsigt eller dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Nedenfor kan du læse mere om rettighederne og hvordan du anvender dem.

Tilbagekaldelse af samtykke
 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Har du givet samtykke til at modtage et nyhedsbrev eller lignende, kan du tilbagekalde samtykket ved at trykke ”Frameld” eller ”Frameld nyhedsbrev” i bunden af modtagne nyhedsbreve.

Kontakt os

Ønsker du vores hjælp til at tilbagekalde et samtykke, bedes du anvende kontaktformularen og vælge ”Persondata” og kategorien ”Andet”. Angiv venligst hvilket samtykke du ønsker at tilbagekalde.

Sletning
 

Du har naturligvis ret til at anmode om sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig i CPH.

Vi gør opmærksom på, at vi som udgangspunkt ikke kan imødekomme evt. ønske om sletning af en række personoplysninger, som CPH behandler som lufthavnsoperatør, herunder tv-overvågning af lufthavnens område, kontrol af boardingkort mv.

Dette skyldes hensynet til:

 • den offentlige sikkerhed i Københavns Lufthavn
 • forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger
 • beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed i Københavns Lufthavn 

Dine rettigheder kan efter Persondataforordningens kapitel III, herunder artikel 15 om indsigt, begrænses i medfør af § 22, stk. 2, nr. 3 og 4, i databeskyttelsesloven.

Såfremt du mener at have særlige personlige hensyn, der begrunder sletning, bedes du redegøre særskilt herfor, hvorefter vi vil foretage en konkret afvejning af de konkrete hensyn.

Derudover behandler CPH på en række områder alene pseudonyme personoplysninger og vi kan således ikke direkte koble oplysningerne til enkeltindivider, uden yderligere oplysninger fra dig. Derfor vil vi ikke umiddelbart kunne tilbyde at slette disse oplysninger, uden supplerende oplysninger fra dig. Læs mere i de særskilte afsnit i vores privatlivspolitik.

Du gøres opmærksom på at behandling af personoplysninger i en lang række af situationer, er forudsætningen for at CPH kan levere produkter og services som du efterspørger eller ønsker at benytte i lufthavnen.

Kontakt os

Ønsker du at bede CPH om sletning af data, bedes du anvende kontaktformularen og vælge ”Persondata” og kategorien ”Sletning”.

Du bedes angive hvilke specifikke data du ønsker slettet. 

Indsigt
 

Du har naturligvis ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig i CPH.

Retten til indsigt kræver dog at vi kan identificere oplysninger til dig. I en række tilfælde vil det kræve at du giver os supplerende oplysninger, da de indsamlede oplysninger i sig selv ikke alene kan henføres til dig som individ. Der er tale om pseudonyme personoplysninger.

Dine rettigheder kan efter Persondataforordningens kapitel III, herunder artikel 15 om indsigt, begrænses i medfør af § 22, stk. 2, nr. 3 og 4, i databeskyttelsesloven. Du vil således ikke have ret til indsigt hvis din interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til:

 • den offentlige sikkerhed i Københavns Lufthavn
 • forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger
 • beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed i Københavns Lufthavn

Du bedes i disse tilfælde anføre en særlig begrundelse for din interesse i at få indsigt i oplysningerne.

Kontakt os

Ønsker du indsigt, bedes du anvende kontaktformularen og vælge ”Persondata” og kategorien ”Indsigt”. Venligst angiv hvilke oplysninger du ønsker indsigt i. 

Modsætte dig behandling
 

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Kontakt os

Anvend kontaktformularen og vælg ”Persondata” og kategorien ”Andet”. Angiv hvilket behandling du modsætter dig og baggrunden herfor.

Klage
 

Du har ret til at klage over CPH’s behandling af dine personoplysninger.

Kontakt os

I denne forbindelse kan du anvend kontaktformularen og vælge ”Persondata” og kategorien ”Klage/indsigelse”.

Klage til Datatilsynet

Du har naturligvis også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med CPH’s behandling af dine personoplysninger.

Berigtigelse
 

Du har naturligvis ret til at anmode om berigtigelse af de personoplysninger vi behandler om dig i CPH, såfremt du mener at du behandlede personoplysninger ikke er korrekte.

Du opfordres altid til at holde dine oplysninger ajour, således at CPH behandler korrekte og opdaterede oplysninger.

Kontakt os

Anvend kontaktformularen og vælg ”Persondata” og kategorien ”Andet”. Angiv hvilket oplysninger du ønsker berigtiget.

Dataportabilitet
 

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Kontakt os

Anvend kontaktformularen og vælg ”Persondata” og kategorien ”Andet”. Angiv hvilke oplysninger du ønsker fremsend i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Svarfrist

CPH vil besvare din henvendelse snarest muligt, dog senest efter en måned.

Oplysninger indsamlet fra andre kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan denne kilde/disse kilder være:

 1. Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.

Overførsel til tredjelande

De oplysninger vi indsamler, vil fortrinsvis og når det er muligt, blive behandlet og opbevaret inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”). I visse situationer behandles oplysninger dog i tredjelande uden for EØS. For overførsler til tredjelande, der betragtes som usikre, har vi taget tilstrækkelige forholdsregler, eksempelvis ved at sikre, at modtageren er bundet af EU's standardkontrakter, for at beskytte personoplysninger.Du kan indhente en kopi af disse forholdsregler ved at rette henvendelse til vores DPO, jf. ovenstående afsnit.

Opdatering af privatlivspolitikken

Vi vil løbende foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Det kan du tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Hvis der foretages væsentlige ændringer i politikken, vil vi orientere dig herom samt konsekvenserne af ændringerne. 

Ved at klikke på punkterne nedenfor kan du se hvilke behandlinger af personoplysninger, der gælder for de forskellige dele af CPH.

1. KUNDE- OG KØBSDATA

1.1 Nyhedsbreve, konkurrencer og undersøgelser
 

Som bruger af CPH har du mulighed for at modtage diverse nyhedsbreve, deltage i vores konkurrencer og evt. svare på brugerundersøgelser.

1.1.1 Personoplysninger, der behandles, kan omfatte følgende:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer*
 • Oplysninger, du måtte afgive, som er nødvendige, som led i konkurrencen eller tilmelding til nyhedsbrev
 • Besvarelser af undersøgelser

1.1.2 Formål

Formålet med behandlingen af oplysninger er, at CPH kan sende dig ønskede nyhedsbreve, administrere konkurrencer og modtage svar på undersøgelser.

Behandlingen af dine oplysninger sker også til brug for markedsføringsmæssige formål, herunder at forbedre vores kendskab til dig (profilering), bl.a. så vi kan sende relevant markedsføringsmateriale til dig, herunder i forbindelse med tilbud, kampagner og konkurrencer.

1.1.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne anvendes alene med dit samtykke i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.A. Du har naturligvis ret til at tilbagekalde dit samtykke på et hvilket som helst tidspunkt. 

Dine oplysninger behandles endvidere til markedsføringsformål i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.F, idet behandlingen er nødvendig for forfølgelsen af CPH’s legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester.

1.1.4 Modtagere

Relevante oplysninger kan, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med konkurrencer, videregives til samarbejdspartnere, som forretninger, spisesteder, flyselskaber mv. 

Oplysninger kan videregives til sociale medier eller andre tredjeparter med henblik på vores markedsføring.

1.1.5 Sletning

Oplysninger, som CPH behandler oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve, behandles, indtil du måtte framelde dig nyhedsbrevet. 

Oplysninger, som CPH behandler i forbindelse med konkurrencer, behandles, indtil konkurrencen er afgjort og slettes herefter, med mindre andet fremgår af konkurrencevilkårene for den enkelte konkurrence. 

Oplysninger, som CPH behandler i forbindelse med besvarelse af undersøgelser, slettes eller anonymiseret senest 1 år efter modtagelse.

1.2 Parkering
 

CPH indsamler oplysninger om dig i forbindelse med din anvendelse af parkeringsanlæggene i CPH. Oplysningerne nedenfor supplerer de generelle vilkår for CPH Parkering, som kan findes her.

1.2.1 De personoplysninger, der behandles i CPH Parkering om dig, er:

 • Navn*
 • E-mail adresse*
 • Telefonnummer*
 • Land og postnummer*
 • Nummerplade*
 • Parkeringslokation, -periode og reservationsnummer*
 • Advantage medlemsnummer
 • Brobizz-nummer
 • Betalingsmetode, herunder kreditkortoplysninger*
 • Invalidelicensnummer
 • Oplysninger om din bil i forbindelse med administration, eksempelvis afhentning og service af bil, herunder mærke, farve og model.

1.2.2 Formål

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at gennemføre/administrere din aftale om/køb af parkering i CPH, samt til statistiske formål.
Behandlingen af dine oplysninger sker også til brug for markedsføringsmæssige formål, herunder at forbedre vores kendskab til dig (profilering), bl.a. så vi kan sende relevant markedsføringsmateriale til dig, herunder i forbindelse med tilbud, kampagner og konkurrencer.

1.2.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne, der behandles som led i bestilling af parkering i CPH, behandles på baggrund af persondataforordningens artikel 6.1.B, da oplysningerne er nødvendige for at indgå og gennemføre aftalen med dig om køb af parkering i CPH, samt for at evt. retskrav kan fastlægges eller forsvares.
Dine oplysninger behandles endvidere i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.F, idet behandlingen er nødvendig for forfølgelsen af CPH’s legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester.

1.2.4 Modtagere

CPH vil videregive personoplysninger til CPH’s samarbejdspartnere, som er indsamlet som led i din bestilling af parkering, når dette er nødvendigt, herunder hvis du har bestilt afhentning eller ekstraydelser som service eller rengøring af din bil. CPH kan ved manglende betaling videregive oplysninger til vores inkassobureau.
CPH vil i visse tilfælde videregive personoplysninger, som er indsamlet som led i dit forhold til CPH. Oplysninger kan videregives til sociale medier eller andre tredjeparter med henblik på vores markedsføring.

1.2.5 Sletning

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med din bestilling af parkering i CPH, vil blive slettet efter 1 år. Oplysningerne gemmes alene for at give dig adgang til dine historiske bookingdata via din brugerprofil, bl.a. med henblik på evt. indsigelser, bogføring mv.
Billeder af nummerplader i forbindelse automatisk nummerpladegenkendelse ved ind- og udkørsel af p-anlæg, samt We Park You Fly (Valet Parking), slettes senest 30 dage efter endt parkering.
Oplysninger, som er nødvendige for at opfylde reglerne i bogføringsloven, behandles i op til 5 år plus indeværende år.

1.4 CPH Profil
 

CPH behandler en række oplysninger om dig ved oprettelse og anvendelse af CPH Profil.

1.4.1 De personoplysninger, der behandles om dig, er:

 • Navn*
 • Adresse*
 • E-mail adresse*
 • Fødselsdato*
 • Køn*
 • Telefonnummer*
 • Købs- og reservationshistorik*
 • Præferenceoplysninger
 • Rejseinformation
 • CPH Profil nummer*
 • Oplysninger indsamlet via aktiviteter på CPH Profil*
 • Oplysninger indsamlet via cookies
 • Nummerplade- og køretøjsoplysninger

1.4.2 Formål

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at opretholde og vedligeholde din CPH Profil, herunder tilbyde dig relevante produkter og services og give dig et samlet overblik.

Behandlingen af dine oplysninger sker også til brug for markedsføringsmæssige formål, herunder at forbedre vores kendskab til dig (profilering), bl.a. så vi kan sende relevant markedsføringsmateriale til dig, herunder i forbindelse med tilbud, kampagner og konkurrencer.

1.4.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne i CPH Profil anvendes med dit samtykke i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.A.

Dine oplysninger behandles endvidere til markedsføringsformål i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.F, idet behandlingen er nødvendig for forfølgelsen af CPH’s legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester.

1.4.4 Modtagere

CPH vil i visse tilfælde videregive personoplysninger, som er indsamlet under CPH Profil. Oplysninger kan videregives til:

 1. leverandører, vi samarbejder med, herunder leverandører af teknisk support og drift af vores tjenester; eller
 2. sociale medier eller andre tredjeparter med henblik på vores markedsføring; eller
 3. samarbejdspartnere, som forretninger, spisesteder, flyselskaber samt vores partnere, som er beliggende i eller udenfor CPH, i forbindelse med bestilling, salg eller opfyldelse af andre tjenester; eller
 4. hvis CPH er pålagt at udlevere oplysninger som følge af en domstolsafgørelse eller hvis det er påkrævet efter gældende ret.

1.4.5 Dine rettigheder

Du har naturligvis ret til at ændre eller tilbagekalde dit samtykke på hvilket som helst tidspunkt. Dette sker ved at logge in på din CPH Profil og ændre dine præferencer eller anmode om sletning af din CPH Profil, hvis du måtte ønske dette.

1.4.6 Sletning

Personoplysningerne opbevares så længe du har en CPH Profil. Når din profil slettes, slettes dine personoplysninger.

Dokumentation til brug for regnskabsaflæggelse gemmes i 5 år. 

2. ONLINE

2.1 Cookies og WiFi - CPH FREE WIFI
 

CPH indsamler og anvender oplysninger om dig, når du anvender vores websteder og apps, samt det trådløse internet CPH FREE WIFI i CPH. I denne forbindelse kan CPH lagre cookies på dit device (computer, tablet, mobilenhed eller andet terminaludstyr).

Du kan læse vores cookiepolitik her.

De generelle vilkår for brug af CPH FREE WIFI kan findes her.

2.1.1 De personoplysninger, som indsamles og behandles er følgende:

 • Oplysninger, der sendes fra dit device, når du besøger vores websteder, anvender vores tjenester eller modtager services*
 • Oplysninger om din:
  • Enheds id (IP- og MAC-adresse), henvisnings-URL, længden af besøget, geografisk placering, og
  • Oplysninger vedrørende din brug af CPH’s websteder, apps og tjenester. Disse personoplysninger indsamles også via cookies og i nogle tilfælde beacons mv.

2.1.2 Formål

Formålet med indsamlingen af oplysninger i forbindelse med besøg på vores websteder, apps og CPH FREE WIFI er at forbedre CPHs websteder og målrette markedsføringen af tilbud til dig, samt at udarbejde anonyme statistikker over brugerne af CPH, herunder brugernes fysiske færden i CPH. Læs mere om passager- og ventetidsmålinger i afsnittet herom nedenfor.

2.1.3 Behandlingsgrundlag

Personoplysningerne, der behandles i forbindelse med din anvendelse af vores websteder, apps og CPH FREE WIFI, behandles på baggrund af persondataforordningens artikel 6.1.F, da behandlingen er nødvendig for at opfylde følgende legitime formål hos CPH:
i. forbedring af websteder og apps, statistik og nødvendig funktionalitet,
ii. målrettet markedsføring af vores produkter og tjenester.
iii. at sikre, at det alene er privatpersoner (og ikke lejere mm.), der anvender CPH FREE WIFI,
iv. sikre at CPH FREE WIFI ikke anvendes til download af ulovligt materiale eller i øvrigt anvendes i strid med dansk ret.

2.1.4 Modtagere

Relevante personoplysninger videregives til leverandører, vi samarbejder med, herunder leverandører af teknisk support og drift af vores tjenester samt mediebureauer, annoncenetværk og sociale medier med henblik på vores markedsføring.

CPH vil i visse tilfælde videregive personoplysninger, som er indsamlet som led i dit forhold til CPH. Oplysninger kan videregives til sociale medier eller andre tredjeparter med henblik på vores markedsføring.

2.1.5 Sletning

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med din brug af CPH FREE WIFI, vil blive anonymiseret løbende og slettes senest 12 måneder efter indsamling.
Cookies udløber i henhold til vores cookiepolitik, læs mere her.

2.1.6 Begrænsning af dine rettigheder

Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger som CPH behandler til de ovenfor nævnte formål, forudsætter det, at du giver CPH yderligere oplysninger, der gør det muligt at identificere dig, jf. persondataforordningens artikel 12.6; (i) e-mail og land registreret ved log-on, (ii) anvendt IP/MAC –adresse, samt (iii) dato og ca. tidspunkt for anvendelse af CPH FREE WIFI. CPH behandler ikke oplysninger om dit for- og efternavn, og kan derfor ikke identificere dig alene ud fra de registrerede oplysninger.

Ønsker du indsigt i cookies herunder hvilket samtykke du har givet, skal du skrive til CPH’s cookieleverandør og oplyse det Cookie ID, der fremgår nederst i cookiepolitikken, se her.

2.2 CPH App
 

I forbindelse med, at du downloader og bruger vores CPH App, indsamler CPH en række oplysninger om dig, dit device og din anvendelse af vores app. Derudover registreres der cookies i forbindelse med din brug af appen, hvilket du kan læse om i CPH’s cookiepolitik, som du finder her.

2.2.1 De personoplysninger, vi indsamler i appen, er:

 • Oplysninger, der sendes fra din telefon/terminaludstyr, når du besøger CPH eller vores websteder
  • Herunder oplysninger om din enheds id, enhedstype, browsertype, længden af besøget, geografisk placering, elektronisk adresse (fx IP- og MAC-adresse), terminaludstyr- og forbindelsesoplysninger, henvisnings-URL 
 • Præferencer og oplysninger vedrørende din brug af CPHs websteder og tjenester
 • Hvis du er CPH Advantagemedlem: Navn, køn, sprog, telefonnumer, emailadresse og oplysninger om CPH Advantagemedlemsskab
 • Navn, adresse, e-mailadresse og betalingsoplysninger i forbindelse med køb i appen*

2.2.2 Formål

Vi anvender de personoplysninger, vi indsamler til at:

 1. håndtere bestillinger af parkering og måltider og varer i CPH Webshop,
 2. at forbedre vores kendskab til dig, bl.a. sådan at vi kan sende mere relevant markedsføringsmateriale til dig, samt til
 3. at sende dig målrettet markedsføringsmateriale via elektronisk post, push-beskeder eller andre teknologier. Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af CPH.

2.2.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne, der behandles i forbindelse med din bestilling, behandles i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.B (nødvendigt for at opfylde en aftale med dig) og artikel 6.1.F (forfølge følgende saglige interesser: markedsføringsformål, udfærdigelse af statistikker)

2.2.4 Modtagere

Vi deler i nogle tilfælde relevante oplysninger, som vi indsamler i app’en, med vores samarbejdspartnere, med henblik på at behandle din bestilling af services, herunder varer fra CPH Webshop.

2.2.5 Sletning

Oplysningerne, der indsamles i forbindelse med dit køb af parkering eller varer i CPH Webshop, slettes efter 5 år plus indeværende regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens regler.

2.3 CPH'S fanside og grupper på Facebook
 

CPH er sammen med Facebook fælles dataansvarlig for indsamling af personoplysninger om dig, når du besøger vores Facebook fansider og grupper (herefter ”CPH’s sider”). Du kan læse aftalen om fælles dataansvar her.

2.3.1 De personoplysninger, der behandles på CPH's sider om dig, er:

Du kan læse i privatlivspolitikken for Facebook, hvilke oplysninger Facebook indsamler, når du besøger CPH's sider, og hvordan Facebook behandler oplysningerne. Læs mere her.
CPH behandler i øvrigt de oplysninger om dig, som du sender til CPH, f.eks. i forbindelse med en direkte henvendelse fra dig til os på Facebook. Dette vil typisk være navn og dit spørgsmål til os.

2.3.2 Formål

Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er, at vi fra Facebook kan få anonyme oplysninger om de besøgende på vores CPH’s sider.
Formålet er også, at vi f.eks. kan besvare henvendelser fra dig til os på Facebook.

2.3.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne fra CPH's sider behandles i overensstemmelse med art. 6.1.F, idet behandlingen er nødvendig for forfølgelsen af CPH's legitime interesse i at opnå kendskab til brugere af CPH's sider på Facebook, samt legitime interesse i at kommunikere med brugere af CPH's sider.

2.3.4 Modtagere

CPH vil i visse tilfælde videregive personoplysninger, som er indsamlet som led i din brug af CPH's sider på Facebook. Oplysninger kan videregives til:

 1. leverandører, vi samarbejder med, herunder leverandører af teknisk support og drift af vores tjenester; eller
 2. hvis CPH er pålagt at udlevere oplysninger som følge af en domstolsafgørelse eller hvis det er påkrævet efter gældende ret.

2.3.5 Sletning

CPH opbevarer ikke, og har ikke adgang til, oplysninger om din onlineadfærd, som indsamles af Facebook. Oplysningerne opbevares af Facebook som beskrevet i Facebooks privatlivspolitik.

De personoplysninger, som CPH modtager, behandles som beskrevet under 'Formål' og 'Behandlingsgrundlag'.

2.4 Henvendelser til CPH
 

Som bruger af CPH har du naturligvis mulighed for at rette henvendelse til CPH, herunder eksempelvis i forbindelse med spørgsmål, klager eller lignende.

2.4.1 Personoplysninger, der behandles, kan omfatte følgende:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer*
 • Oplysninger, du måtte afgive, som er nødvendige for at CPH kan behandle din henvendelse
 • Optagelser af telefonsamtaler i kundeservice*

2.4.2 Formål

Formålet med behandlingen af oplysninger er, at CPH kan hjælpe dig og behandle din henvendelse. Optagelser af samtaler i kundeservice foretages til varetagelse af Security og Safety hensyn.

2.4.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne behandles i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.F (interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, som CPH søger at følge, er at bistå dig med at besvare din henvendelse. I afvejningen af din interesse overfor CPH’s indgår tillige det faktum, at CPH alene behandler de oplysninger, du har indsendt til CPH. CPH indhenter ikke yderligere oplysninger. CPH er endvidere retligt forpligtet til at optage telefonsamtaler i kundeservice i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.C.

I tilfælde af klager eller erstatningskrav, der måtte indeholder følsomme oplysninger, herunder eksempelvis oplysninger om helbredsforhold, behandles oplysningerne i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 9.2.F (for at retskrav kan fastlægges eller forsvares).

2.4.4 Modtagere

Relevante oplysninger kan, i det omfang CPH er forpligtet hertil, videregives til relevante offentlige myndigheder, herunder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, og Politiet. Herudover kan oplysningerne videregives til eksterne rådgivere, herunder advokater, hvis det er nødvendigt.

2.4.5 Sletning

Oplysninger, som CPH behandler i forbindelse med besvarelse af henvendelser, slettes senest 24 måneder efter, at sagen er afsluttet i CPH.
Optagelser af samtaler i kundeservice slettes senest efter 30 dage.
Oplysninger, behandlet i forbindelse med miljømæssige henvendelser, slettes eller anonymiseres senest 5 år efter færdigbehandling.

3. I LUFTHAVNEN

3.1 Sikkerhedskontrol, tv-overvågning og bagage
 

For CPH er sikkerhed vigtigt og med henblik på at opfylde de sikkerhedskrav, som CPH er underlagt, behandler CPH en række oplysninger om dig, når du anvender og færdes i CPH.

3.1.1 De personoplysninger, der behandles i de forskellige sammenhænge i CPH, er:

 • Scanning af boardingkort i forbindelse med sikkerhedskontrol*
 • Tv-overvågning af lufthavnens områder*
 • Screening og sortering af bagage*

3.1.2 Formål

Oplysningerne behandles til opfyldelse af krav til sikkerhedskontrol (security), validering af passagerer via boardingkort mv., statistik over brugerne af CPH og generering af hændelsesrapporter og håndtering af særtransporter. For at opfylde disse forpligtelser anvender CPH tv-overvågning på CPH’s område. CPH behandler desuden oplysninger i forbindelse med screening og sortering af bagage.

3.1.3 Behandlingsgrundlag

CPH er underlagt en lang række lovkrav om iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger i CPH. CPH’s behandlingsgrundlag er derfor persondataforordningens artikel 6.1.C, da behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde CPH’s juridiske forpligtelser, herunder luftfartslovens regler.

3.1.4 Modtagere

CPH kan i særlige tilfælde, når det er nødvendigt, dele relevante oplysninger med danske myndigheder. I helt særlige tilfælde kan oplysninger videregives til private tredjeparter, eksempelvis forsikringsselskaber, i forbindelse med behandling af tvistsager. I den forbindelse videregives alene oplysninger om det konkrete berørte individ. CPH videregiver endvidere i nødvendigt omfang oplysninger til flyselskaber til brug for afregning i forbindelse med CPH Fast Track og CPH Express.

3.1.5 Sletning

Oplysninger fra validering af boardingkort slettes efter 3 måneder.
Optagelser fra TV-overvågning, som sker på CPH’s område, er omfattet af tv-overvågningslovens krav til opbevaring af optagelserne. Optagelserne slettes efter senest 30 dage. I særlige tilfælde og i forbindelse med en konkret sag kan oplysningerne opbevares i en længere periode.
Billeder fra scanning af bagage opbevares i en tidsbegrænset, men af sikkerhedshensyn fortrolig periode.
Oplysninger, der behandles i forbindelse med sortering af bagage, slettes efter 5 dage.

3.1.6 Begrænsning af dine rettigheder

I forhold til tv-overvågningsoptagelser på CPH’s område samt billeder af scannet bagage, kan dine rettigheder efter Persondataforordningens kapitel III, herunder artikel 15 om indsigt, begrænses i medfør af § 22, stk. 2, nr. 3 og 4, i databeskyttelsesloven. Du har således ikke ret til indsigt i tv-overvågningsoptagelser eller billeder af scannet bagage, hvis din interesse i at få kendskab til optagelserne eller billederne findes at burde vige for afgørende hensyn til

 • den offentlige sikkerhed i Københavns Lufthavn
 • forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger
 • beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed i Københavns Lufthavn

Du bedes anføre en særlig begrundelse for din interesse i at få indsigt i optagelserne eller billeder, eksempelvis ved at optagelserne (eller dele heraf) viser et forhold af særlig betydning for dig, f.eks. en faldulykke. Vi henviser i denne forbindelse til Datatilsynets afgørelse i Metro-sagen (Journalnummer 2018-832-0009).

Indsigt i behandlede oplysninger i forbindelse med scanning af boardingkort kræver, at du giver CPH yderligere oplysninger, der gør det muligt at identificere dig, jf. persondataforordningens artikel 12.6; (i) dato og ca. klokkeslæt for scanning af boardingkort, (ii) booking nr., samt (iii) dine initialer. CPH behandler alene oplysninger fra boardingkortet samt dato og klokkeslæt, men ikke dit for- og efternavn, og kan derfor ikke identificere dig ud fra de registrerede oplysninger.

3.2 Foto og videooptagelser
 

CPH optager løbende fotos og video til brug for markedsføring, informationsmateriale mv. på CPH’s platforme. Når du befinder dig i vores terminaler eller områder, kan du således optræde heri.

3.2.1 Personoplysninger, der behandles, kan omfatte følgende:

 • Foto
 • Videooptagelser

3.2.2 Formål

Formålet med behandlingen af oplysninger er, at CPH kan lave markedsførings- og informationsmateriale mv.

3.2.3 Behandlingsgrundlag

Ved situationsbilleder/-optagelser er vi ikke forpligtet til at anmode om dit samtykke, jf. Datatilsynets praksis. Personoplysninger behandles i denne forbindelse på baggrund af persondataforordningens artikel 6.1.F, da behandlingen er nødvendig for at opfylde følgende legitime formål hos CPH:

 1. foto- og videooptagelser på offentligt tilgængelige områder, herunder terminaler.

Hvis du er medvirkende i foto- eller videooptagelser vil vi bede om dit samtykke i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.A. Du har naturligvis ret til at tilbagekalde dit samtykke på et hvilket som helst tidspunkt, medmindre der er indgået en aftale om CPH’s anvendelse.

3.2.4 Modtagere

Foto og videooptagelser kan uploades til sociale medier eller andre kanaler med henblik på fremvisning og udbredelse.

3.2.5 Sletning

CPH opbevarer og anvender foto og videooptagelser, så længe de er relevante eller specifikt angivet i forbindelse med afgivelse af et evt. samtykke.

3.3 Passager- og ventetidsmålinger
 

CPH følger løbende med i antallet og flowet af passagerer gennem lufthavnen, med henblik på ventetidsmålinger, statistik, drift- og beredskabshensyn.

Målingerne foretages ved anvendelse af sensorer eller registrering af tilslutning til CPH FREE WIFI. I denne forbindelse opsamles MAC-adressen, som dog straks hashes. Endelig foretages målinger ved registrering af MAC-adresser, fra enheder med aktiveret WiFi eller Bluetooth, som dog straks hashes og anonymiseres. Ønsker du ikke dette, anbefaler vi, at du deaktiverer Bluetooth og WiFi og ikke tilgår CPH FREE WIFI på din enhed.

3.3.1 De personoplysninger, der behandles i de forskellige sammenhænge i CPH, er:

 • Sensoroplysninger*
 • MAC-adresse

CPH har valgt at lægge til grund, at ventetidsmåling og flowanalyse ved brug af sensorer potentielt kan henføres til individer. Der er dog i givet fald alene tale om pseudonyme personoplysninger. CPH henfører ikke oplysningerne fra ventetidsmåling og flowanalyse ved brug af sensorer til konkrete individer.

Det samme gør sig gældende for opsamling af MAC-adresser fra enheder med aktiveret WiFi eller Bluetooth, på trods af, at oplysningen straks hashes og anonymiseres, samt opsamling af MAC-adresser ved tilslutning til CPH FREE WIFI.

3.3.2 Formål

CPH følger løbende med i antallet og flowet af passagerer gennem lufthavnen, med henblik på ventetidsmålinger, statistik, drift- og beredskabshensyn.

CPH anvender en i denne forbindelse en række teknologier, herunder sensorer forskellige steder i lufthavnen, til at udregne de gennemsnitlige ventetider i sikkerhedskontrollen samt til andre analyseformål, herunder i forhold til bemanding af sikkerhedskontrollen.

CPH har lagt til grund, at disse målinger, via sammenstilling med andre oplysninger, potentielt vil kunne henføres til individer. CPH henfører ikke oplysningerne til konkrete individer, men anvender alene oplysningerne med henblik på at foretage de omtalte målinger.

3.3.3 Behandlingsgrundlag

I det omfang oplysninger fra ventetidsmålinger og andre passagermålinger potentielt kan henføres til en konkret person behandles oplysningerne på baggrund af persondataforordningens artikel 6.1.F (interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, som CPH søger at følge, er at måle ventetiden i sikkerhedskontrollen og lave analyser angående anvendelsen af lufthavnens terminaler, herunder bl.a. til brug for bemanding, statistik og drift- og beredskabshensyn. I afvejningen af din interesse overfor CPH’s indgår tillige det faktum, at CPH ikke sammenstiller data med andre datakilder, hvorfor oplysningerne ikke henføres til konkrete individer.

3.3.4 Modtagere

CPH kan i særlige tilfælde, når det er nødvendigt, dele relevante oplysninger med danske myndigheder.

3.3.5 Sletning

Oplysninger fra ventetidsmålinger via sensorer er alene personhenførbare, når disse sammenstilles med yderligere oplysninger fra f.eks. tv-overvågning eller oplysninger fra valideringen af dit boardingkort. Når oplysningerne fra tv-overvågningen eller oplysningerne fra valideringen af boardingkortet er slettet efter hhv. maksimalt 30 dage og 3 måneder, er oplysningerne fra ventetidsmålinger således anonymiserede, da de ikke længere kan henføres til en person.

Opsamlede MAC-adresser i forbindelse med tilslutning til CPH FREE WIFI slettes i overensstemmelse med ovenstående særskilte afsnit herom.

Opsamlede MAC-adresser i anden forbindelse, herunder passagermålinger i bagageudleveringsområdet, anonymiseres straks og hashes, via en algoritme, der ændres efter senest en dag.

3.4 Passagerer med behov for PRM assistance
 

CPH modtager som lufthavnsoperatør meddelelse fra groundhandlingsselskaber og airlines mv. om ankomne passagerer med behov for PRM assistance, med henblik på videregivelse til leverandøren af PRM assistance i lufthavnen.

3.4.1 De personoplysninger, der behandles kan være:

 • Navn
 • Oplysning om behov for PRM assistance
 • Andre identifikationsoplysninger, eksempelvis bookingnr. mv.

3.4.2 Formål

CPH behandler oplysninger fra modtagne meddelelser, for at kunne varetage opgaver og ansvar efter EU’s PRM forordning.

3.4.3 Behandlingsgrundlag

CPH’s behandlingsgrundlag er persondataforordningens artikel 6.1.C, da behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde CPH’s juridiske forpligtelser, efter EU’s PRM forordning.

3.4.4 Modtagere

Oplysningerne videregives til leverandøren af PRM assistance i lufthavnen, med henblik på at udføre PRM opgaven.

3.4.5 Sletning

Oplysninger fra modtagne meddelelser efter senest 3 måneder.

4. ANDRE AKTØRER

4.1 Andre aktører i lufthavnen
 

Der er en lang række selvstændige aktører i lufthavnen, herunder flyselskaber, groundhandlingsselskaber, butikker og andre serviceleverandører. CPH er ikke ansvarlig for disse selvstændige aktørers evt. behandling af personoplysninger. Eksempelvis forestår CPH ikke check-in, boarding og paskontrol i Københavns Lufthavn, Kastrup.