Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2012

Fondsbørsmeddelelse nummer 8/2012 

København, den 14. august 2012

 

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 30. JUNI 2012

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2012.

 

Resume for de første seks måneder af 2012

Passagertallet steg med 4,2 procent trods konkursen hos CPH's tredjestørste kunde samt udfordrende markedsforhold. Antallet af transferpassagerer i Københavns Lufthavn stiger fortsat, hvilket understøtter CPH's strategi for at styrke sin position som det foretrukne nordeuropæiske trafikknudepunkt. CPH fastholder de overordnede forventninger til året på trods af flyselskabet Cimber Sterlings konkurs i maj 2012.

Passagertallet i Københavns Lufthavn steg i første halvår med 4,2 procent til i alt 11,3 mio. passagerer, hvilket var medvirkende til, at omsætningen steg med 6,1 procent. Resultat før skat steg med 22,3 procent til DKK 533,9 mio. primært grundet øgede trafikindtægter og en stigende omsætning i shoppingcentret samt lavere finansielle omkostninger, delvist modsvaret af tab som følge af ovennævnte konkurs.

Blandt andet på grund af en ihærdig indsats fra CPH omkring ruteudvikling, har en række flyselskaber løbende meldt nye ruter og frekvenser ind efter Cimber Sterlings konkurs. CPH har allerede genvundet 81 procent af den sædekapacitet, som selskabet mistede i forbindelse med konkursen, hvoraf en del af ruterne først starter op senere på året. CPH havde minimeret risikoen for tab på forfaldne udeståender og led dermed et begrænset direkte tab som følge af Cimber Sterlings konkurs.

Antallet af transferpassagerer steg i Københavns Lufthavn i første halvår. Stigningen skyldes primært en øget transfertrafik fra Norge, Polen, Tyskland, Baltikum og Finland, hvilket understøtter CPH's World Class Hub strategi.

Den aeronautiske omsætning steg med 6,1 procent i første halvår takket være øgede trafikindtægter som følge af den stigende trafikmængde og en regulering af taksterne i henhold til den langvarige takstaftale, som CPH indgik med flyselskaberne i 2009.

Omsætningen i Københavns Lufthavns shoppingcenter steg med 13,0 procent på grund af en højere omsætning pr. passager samt helårseffekten af et fuldt udlejet shoppingcenter. I slutningen af andet kvartal indgik CPH en 5-årig aftale med Gebr. Heinemann om fortsat drift af duty- and taxfree-butikkerne i Københavns Lufthavn. Ligeledes åbnede to nye Food & Beverage-enheder, bøfhuset MASH i Terminal 2 og deli'en Foodmarket, i Terminal 1 og Terminal 2.

De nye aftaler vil medvirke til at skabe rejseoplevelser i tråd med CPH's kunders forventninger samt sikre, at CPH fortsat udvikler shoppingcentret, så CPH kan fastholde Københavns Lufthavns placering i toppen af de internationale rangeringer på forretningsområdet.

CPH har i første halvår indgået en kontrakt med Siemens om en større ombygning og opgradering af Københavns Lufthavns bagageanlæg. Arbejdet skal fremtidssikre anlægget gennem udbygning af kapaciteten, så lufthavnen kan håndtere op til 30 mio. passagerer om året samt forbedre driftssikkerheden yderligere. Arbejdet skal stå klart til sommeren 2013 og er en del af den nye strategi, hvor CPH investerer markant i at udvikle Københavns Lufthavn som fremtidens lufthavn.

Samtidig har CPH sat gang i en større ombygning af Terminal 2 og Arkaden mellem Terminal 2 og 3, der skal sikre bedre plads til passagererne og bedre forhold for flyselskaber og øvrige lejere i terminalerne. Herudover udvides antallet af check-in skranker, så kapaciteten matcher den forventede stigning i passagertallet i de kommende år.

 

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 4,2 procent i de første seks måneder af 2012. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 1,9 procent, og transfererende passagerer steg med 10,9 procent
  • Omsætningen steg med 6,1 procent til DKK 1.683,2 mio. (2011: DKK 1.586,9 mio.), hvilket hovedsagligt skyldtes en stigning i passagertallet
  • Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 10,1 procent. Det rapporterede EBITDA steg med 11,7 procent til DKK 898,6 mio. (2011: DKK 804,4 mio.)
  • EBIT steg med 13,1 procent til DKK 637,0 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2011: DKK 563,2 mio.). Rapporteret EBIT er steget med 15,5 procent til DKK 631,6 mio.
  • Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 12,1 mio., hvilket primært skyldes en høj ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med opsigelse af bankfaciliteter i 2011
  • Resultat før skat steg til DKK 533,9 mio. (2011: DKK 436,9 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 539,3 mio. (2011: DKK 453,4 mio.)
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 403,6 mio. i de første seks måneder af 2012 (2011: DKK 333,0 mio.)

 

Forventninger til 2012

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2012 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Trafikken kan dog blive påvirket i negativ retning af den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af nedskæringer hos flyselskaberne. Forventningerne fastholdes trods de seneste konkurser blandt nogle flyselskaber.

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på hele omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2011 primært på grund af den forventede passagervækst, omkostningsinflation samt øgede afskrivninger afledt af det høje investeringsniveau med fokus på fortsat vækst. Samlet set forventes resultat før skat at være højere end i 2011, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventes at investere væsentligt mere end dette i 2012. Dertil kommer andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

H1 2012 Announcement to the Copenhagen Stock Exchange DK.pdf