Privatlivspolitik – CPH ID-kort

Senest opdateret: 23. maj 2018

Denne privatlivspolitik (politikken) forklarer, hvordan Københavns Lufthavne A/S (”CPH”) behandler personoplysninger om dig, når du ansøger om og anvender et ID kort, anvender portalen CPH Now, eller andre services, der henviser til denne politik. Politikken omhandler også den behandling af personoplysninger, der sker som led i din færden og adgang til CPH’s område.  Politikken supplerer, men erstatter ikke, øvrige politikker og vilkår, som måtte være fastsat af CPH.

Politikken gælder for ID kort holdere i Københavns Lufthavn, Kastrup (CPH) og Roskilde Lufthavn (RKE).

Der findes en særskilt privatlivspolitik, der gælder behandlingen af personoplysninger i forbindelse med anvendelse af lufthavnen og vores services som passager/kunde. Denne kan findes her: CPH.dk/privatliv

Det er afgørende for CPH, at du kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du eksempelvis befinder dig i lufthavnen, bruger dit CPH ID kort, tilmelder dig eller anvender en af vores services.

 

1. Dataansvarlig

Dine personoplysninger behandles af Københavns Lufthavne A/S, Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark som dataansvarlig.

2. Databeskyttelsesrådgiver

CPH har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du er velkommen til at kontakte, hvis du måtte have spørgsmål eller lignende til den måde, vi behandler personoplysninger på. Vores DPO kan kontaktes på privacy@cph.dk.

3. Kategorier af personoplysninger

CPH kan behandle følgende personoplysninger om dig:

 1. Almindelige personoplysninger:
  • Stamoplysninger: ID kort stamdata, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, fødeby, køn, arbejdsgiver, stillingsbetegnelse, arbejdsopgaver, nationalitet, ID kort nr., ID kort udløbsdato, portrætbillede.
  • ID kort: 1) Godkendelse fra politiet til at udstede ID kort, 2) ID kort adgangsrettigheder og log over anvendelsen, 3) gennemførte kurser og tilladelser, 4) brugernavn og adgangskode, 5) oplysninger om køb og levering af varer og tjenesteydelser, samt fejlmeldinger via CPH Now.
  • Tv-overvågning: Tv-overvågning af CPH’s område af hensyn til Security, Safety og drift.
  • Rapporter: Der kan endvidere indsamles oplysninger i forbindelse med udfyldelse af Security-, Hændelses- og Safety rapporter.
  • Sanktioner: Oplysninger om sanktioner pålagt efter Sanktionskataloget (Lokale Bestemmelser, Appendix 16).
 2. Følsomme personoplysninger:
  • Helbredsoplysninger - CPH behandler i det omfang det er nødvendigt oplysninger om helbredsforhold, herunder særligt oplysninger om ulykker og hændelser der kan involvere oplysninger om evt. brug og misbrug af alkohol eller narkotika.
 3. Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser:
  • Oplysninger om strafbare forhold kan forekomme i forbindelse med eventuelle indberetninger fra CPH’s whistleblowerordning eller i forbindelse med behandling af hændelser i CPH, der strider mod de af CPH eller myndighederne fastsatte regler.

4. Obligatoriske oplysninger

Oplysningerne oplistet ovenfor er obligatoriske. Hvis du ikke ønsker at opgive de nødvendige oplysninger, kan CPH ikke udstede et ID kort til dig.
Oplysninger afgivet af dig eller din arbejdsgiver i forbindelse med din ansøgning videregives til politiet med henblik på godkendelse.

5. Oplysninger fra tredjeparter

Når CPH indsamler information fra andre kilder end dig, kan denne/disse kilder være:

 1. Din arbejdsgiver
 2. Offentlige myndigheder, herunder politiet

6. Brug af personoplysninger (formål)

CPH bruger dine personoplysninger til en række formål. Overordnet anvendes oplysningerne til at administrere din anvendelse af dit ID kort i CPH. Mere specifikt anvendes oplysningerne til følgende formål:

 1. at opfylde de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige krav (herunder luftfartsloven, forordning (EF) nr. 300/2008 mv.), som pålægger CPH at føre kontrol med adgang og færdsel på CPH’s område,
 2. at kunne levere dig de tjenester, som du eller din arbejdsgiver efterspørger, herunder håndtere bestillinger og fejlmeldinger,
 3. at informere dig om praktiske forhold i forbindelse med din arbejdsrelaterede tilstedeværelse i CPH, herunder målrettet driftsinformation og CPH nyheder via elektronisk post, push-beskeder (i CPH Now app),
 4. nyhedsbreve med tilbud og anden markedsføring, såfremt du har tilmeldt dig,
 5.  at forbedre driften af CPH, herunder ved at føre statistik over den fysiske færden i CPH,
 6. vedligeholdelse af fortegnelser vedrørende nødvendig træning og kurser,
 7. at registrere overtrædelser af Lokale Bestemmelser, Appendix 16,
 8. at dokumentere Security og Safety relaterede hændelser,
 9. efterforskning af eventuelle strafbare forhold i forbindelse med indberetninger fra CPH’s whistleblower hotline, og
 10. at uddanne butiksansatte, herunder at registrere medarbejdere, der har gennemført undervisning i CPH Retail Academy samt opfølgning herpå.

7. Behandlingsgrundlag

CPH behandler almindelige personoplysninger om dig, som beskrevet ovenfor under punkt a, baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Samtykke (persondataforordningens (forordningen) art. 6, stk. 1, litra a)
  • Har du givet samtykke til en behandling, f.eks. i forbindelse med modtagelse af nyhedsbrev, behandler CPH dine oplysninger, som er relevante herfor.
 • Overholde en retlig forpligtelse (forordningens art. 6, stk. 1, litra c)
  • CPH er i henhold til luftfartsloven, som nævnt ovenfor, forpligtet til at registrere en række oplysninger, når du får udleveret et ID kort.
  • Indberetning til myndigheder, herunder Trafik-, bygge- og boligstyrelsen mv.
 • Interesseafvejningsreglen (forordningens art. 6, stk. 1, litra f)
  • CPH kan behandle oplysninger om ID kortholdere i forbindelse med bestillinger af services, varer eller ydelser fra CPH eller i forbindelse med CPH Retail Academy.
   • De saglige formål, der forfølges, er:
    • Opfyldelse af CPH’s aftaler med samarbejdspartnere i CPH
    • Træning og uddannelse af medarbejdere


CPH behandler følsomme personoplysninger om dig, som beskrevet ovenfor under punkt b, baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, herunder de danske luftfartsregler, som CPH er underlagt (forordningens art. 9, stk. 2, g)

CPH behandler oplysninger om strafbare forhold om dig, som beskrevet ovenfor under punkt c, på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker til varetagelse af væsentlige private interesser jf. databeskyttelsesloven § 8, stk. 3, jf. forordningens artikel 10.

8. Videregivelse af dine personoplysninger

CPH kan videregive relevante personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Leverandører og samarbejdspartnere, som CPH samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser)
 2. Offentlige myndigheder i det omfang det er nødvendigt; herunder politiet til brug for behandlingen af din ansøgning
 3. Hvis det følger af en domstolsafgørelse, eller hvis det er påkrævet eller hjemlet efter gældende lovgivning
 4. I forbindelse med bestilling, køb, salg eller opgaver på CPH Now
 5. Din arbejdsgiver, såfremt det er nødvendigt af driftsmæssige eller Safety/Security hensyn

9. Overførsler til lande uden for EU/EØS

CPH overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

10. Opbevaring af dine personoplysninger

Almindelige oplysninger slettes 5 år efter, at du har afleveret dit CPH ID kort.
Oplysninger, som er indeholdt i optagne rapporter, slettes efter senest 5 år.
Oplysninger om sanktioner efter Lokale Bestemmelser, Appendix 16 slettes i overensstemmelse hermed.

11. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en national databeskyttelsestilsynsmyndighed, i Danmark, Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til: privacy@cph.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet, eller at få slettet data i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I forbindelse med tv-overvågning på CPH’s område, er dine rettigheder efter forordningens kapitel III, begrænset som følge af forordningens artikel 23(1), litra c. og d. Du har således ikke ret til indsigt i tv-optagelser, hvilket skyldes hensyn til den offentlige sikkerhed samt forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed.

12. Opdatering af privatlivspolitikken

Vi vil løbende foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik. Det kan du tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Hvis der foretages væsentlige ændringer i politikken, vil vi orientere dig herom samt konsekvenserne af ændringerne.