30.03.2023

Forløb af Københavns Lufthavne A/S' ordinære generalforsamling 2023

København, den 30. marts 2023 

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

 

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
 6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
 7. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
 8. Valg af revisor.
 9. Forslag fra bestyrelsen om at ændre punkt 11.2 i selskabets vedtægter.
 10. Forslag fra aktionærerne.
 11. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
 12. Eventuelt.

 


Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2023.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte forslaget om ikke at udlodde udbytte for 2022, og at overføre årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport til det kommende regnskabsår.

Ad punkt 5

Til bestyrelsen genvalgtes Lars Nørby Johansen som bestyrelsesformand, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes henholdsvis valgtes David Mark Stanton og Niels Konstantin Jensen.

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong, Charles Thomazi og Lars Sandahl Sørensen.

Bestyrelsen består derudover af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Betina Hvolbøl Thomsen, Brian Bjørnø og Michael Eriksen, der var valgt frem til 2027.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport ved vejledende afstemning.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 8

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Ad punkt 9

Generalforsamlingen godkendte den foreslåede ændring af punkt 11.2 i selskabets vedtægter som skitseret i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ad punkt 10

Der var ikke fremsat nogen aktionærforslag.

Ad punkt 11

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 


KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

 

Telefon: 32313231
www.cph.dk
CVR nr. 14 70 72 04