19.07.2019

Meddelelse om koncernårsrapport 2018

København, den 5. marts 2019 

2018 blev et travlt år for Københavns Lufthavn, der for første gang rundede 30 mio. rejsende, hvilket var 1,1 mio. flere end året før. CPH’s fokus på at tiltrække flere flyruter bar frugt i 2018, hvor der især blev åbnet nye langdistanceruter. Primært ruterne til Hongkong, Chengdu, Beijing og Amman har været vigtige og med til at understrege CPH’s stærke position som den førende, internationale lufthavn i Norden. Antallet af passagerer på de godt 40 interkontinentale ruter steg med 11%, hvilket understreger det stærke, voksende marked for de lange ruter til og fra CPH.

Flytrafikken mellem Kina og København blev styrket. Sammenlignes antallet af udbudte flysæder i 2018 med antallet i 2017, er der næsten tale om en fordobling, og potentialet i Kina er meget stort. Der er mange kinesere, der ønsker at besøge Europa, og de får nu lettere ved at komme forbi Danmark. Samtidig er mange danske virksomheder dybt engageret i Kina og samhandlen mellem Danmark og Kina er voksende.

Større lufthavn

Ikke blot antallet af ruter voksede i 2018, også lufthavnens terminaler og bygninger blev udvidet. Således steg investeringerne til godt DKK 2,1 mia. sammenlignet med DKK 1,5 mia.  i 2017.

CPH har de seneste ti år investeret mere end DKK 11 mia. i at udvide og udvikle lufthavnen. I 2017 øgede CPH det i forvejen høje investeringsniveau til DKK 1,5 mia., og i 2018 øgedes med yderligere DKK 0,5 mia. Det betød, at CPH i 2018 kunne indvie en markant udvidet sikkerhedskontrol, en gangbro fra metrostationen direkte til SAS Fasttrack og Security samt ikke mindst udvidelsen af området efter sikkerhedskontrollen, hvor der nu er 4.000 flere kvadratmeter med plads til passagerer, nye restauranter og butikker. Samtidig besluttede CPH i 2018 at igangsætte byggeriet af anden fase af Finger E. Første fase står klar i sommeren 2019, og i 2020 vil anden fase også være afsluttet. 

Fuldt fokus på klima

CPH er en del af luftfartsbranchen, og er dermed også en del af den samlede klimapåvirkning, som luftfarten står for. Derfor har arbejdet med at reducere CO2-udledningen været på CPH’s dagsorden i flere år, og dette arbejde intensiveres i år. I 2018 gennemførte CPH energibesparelser på i alt 7,2 GWh. Siden 2013 har CPH opnået energibesparelser på samlet set 30,8 GWh. Det betød, at CO2-udledningen faldt fra 1,3 kg CO2 pr. passager i 2013 til 0,96 kg i 2018, svarende til 26%.

I 2018 arbejdede CPH fortsat med at reducere CO2-udledningen i lufthavnen. Mange energisparende aktiviteter er i gang, eksempelvis udskiftning til LED-lys og udskiftning af ventilationsanlæg. I Magleby har CPH skiftet et stort gammelt gasfyr ud med en nyt moderne hybridanlæg med en integreret varmepumpe, der på sigt kan opvarme ved hjælp af ren, grøn solcellestrøm. Med CPH’s nye klimastrategi er første store mål, at CPH senest i 2030 helt får elimineret CO2-udledningen fra lufthavnen og landtrafikken til og fra lufthavnen. Indtil CPH når det mål, vil CPH allerede her i 2019 gøre driften af lufthavnen CO2-neutral ved at kompensere for CPH udledninger. Det vil CPH gøre frem til 2030-målet er nået. Så CPH har travlt, men sammen med den øvrige danske luftfartsbranche vil CPH sætte sig i spidsen for at få gjort dansk luftfart klimavenlig.

Positivt resultat og positive forventninger

I april 2018 besluttede CPH at nedsætte taksterne, som flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen, med i gennemsnit 10%. Formålet er at styrke CPH som knudepunkt for flytrafik. Takstnedsættelsen blev modtaget positivt af lufthavnens brugere, flyselskaberne.

I 2018 forhandlede CPH og flyselskaberne en ny takstaftale på plads, der i januar 2019 blev godkendt af myndighederne. Den nye takstaftale sænker taksterne yderligere med ca. 5% og samtidig indføres en række incitamentsstrukturer, der understøtter vækst og styrker CPH som knudepunkt. Aftalen løber til udgangen af 2023 og giver CPH en vis forudsigelighed for de økonomiske rammer, der er særligt vigtige for at CPH kan realisere sine ambitiøse målsætninger om at fortsætte udbygningen af lufthavnen.

Passagervækst lægger fundamentet for et tilfredsstillende resultat. Omsætningen steg med 0,1%. I det aeronautiske segment faldt omsætningen med 3,4% pga. de betydelige prisreduktioner, mens det ikke-aeronautiske segment steg 5,5%. Koncernens samlede omsætning blev DKK 4.444,8 mio. Resultat før skat korrigeret for særlige forhold blev DKK 1.451,5 mio., svarende til et fald på 12,7% ift. 2017, hvilket særligt skyldes takstnedsættelsen pr. 1. april 2018 samt højere afskrivninger.

På generalforsamlingen den 10. april 2019, vil bestyrelsen anbefale, at der udbetales et endeligt udbytte på DKK 678,1 mio., svarende til DKK 86,40 pr. aktie. Det samlede udbytte for året udgør således DKK 1.105,3 mio., svarende til DKK 140,83 pr. aktie efter interimsudbytte ved halvåret på DKK 427,2 mio.

Forventninger til 2019

     
  REALISERET 2018 FORVENTINGER TIL 2019
     
Omsætningsvækst 0,1%   negativ vækst på 0-1%
     
Resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, DKK mio. 1.451,5   1.250 -1.350
Resultat før skat, DKK mio. 1.417,3    
Samlede investeringer, DKK mio. 2.078,8   1.800 -2.100

Omsætningsvækst

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2019 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. Stigningen i passagertallet forventes at have en positiv effekt på omsætningen, mens væksten mere end opvejes af takstnedsættelsen fra april 2018 og den nye takstaftale gældende fra april 2019, der fastlægger prisen for at benytte lufthavnens baner, terminaler og services, der initialt er ca. 5% lavere i 2019 i forhold til 2018. Takstnedsættelsen i 2018 medførte generelt at taksterne, som flyselskaber betaler for at bruge lufthavnen, blev reduceret samtidig med, at der indførtes en særlig incitamentsordning, der betød at taksterne blev 35% lavere på højfrekvente feederflyvninger mellem de regionale lufthavne og CPH. Samlet set blev CPH’s takster i gennemsnit 10% lavere årligt fra april 2018.

Udviklingen i omsætningen forventes således at være et fald i intervallet 0-1%, primært som følge af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale indgået med flyselskaberne fra 1. april 2019.

Resultat før skat

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2018, primært pga. den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på niveau med 2018. Resultat før skat i 2019 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.250 mio. og DKK 1.350 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2019 end i 2018, når der tages højde for særlige forhold. Resultatet er påvirket af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale indgået med flyselskaberne.

Afhængig af udfaldet af Brexit kan resultat før skat blive påvirket negativt som følge af forøgede driftsomkostninger vedr. drift af lufthavnens paskontrol, udnyttelse af kapaciteten på Finger C, samt disponering af standpladser.

Investeringer i anlægsaktiver

CPH forventer at fortsætte med at investere til gavn for passagerer og flyselskaber og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil udvide og udvikle lufthavnen i takt med at passagertallet stiger.

CPH forventer at fastholde investeringsniveauet i 2019, som forventes at udgøre i niveauet DKK 1,8 mia. til DKK 2,1 mia. for at imødekomme vækstplanen, Expanding CPH. Investeringer omfatter bl.a. udbygning af Terminal 3, widebody-kapacitetsudvidelser, udbygning af Finger E, etablering af Bagagefabrik Vest, samt nye standpladser. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer.

Koncernårsrapporten er vedlagt i pdf-format

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

P.O. Box 74

Lufthavnsboulevarden 6, DK-2770 Kastrup

Kontakt: 

Rasmus Lund, Finansdirektør

Tel: 3231 3231

Email: cphweb@cph.dk

CVR: 14 70 72 04

 

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Copenhagen Airports AS Parent Company Annual Report 2018 DK.pdf

Selskabsmeddelelse den 5 Marts 2019.pdf

KL_arsberetning_2018_050319_DK..pdf