Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Meddelelse om koncernårsrapport for 2016

Københavns Lufthavne A/S - Årsregnskabsmeddelelse 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) satte passagerrekord for femte år i træk. Københavns Lufthavn rundede 26 mio. rejsende i 2015, og passagerrekorden medførte en omsætningsfremgang og et tilfredsstillende resultat. 

Antallet af passagerer steg med 3,8% i Københavns Lufthavn, hvilket svarer til godt 1 mio. flere rejsende end året før. Det samlede antal passagerer var 26,6 mio. rejsende. Dette bidrog til en stigning i omsætning på 5,0% til DKK 4.061,9 mio. Som følge af den stigende omsætning steg det rapporterede resultat før skat til DKK 1.403,9 mio. Resultat før skat korrigeret for særlige forhold for 2015 blev DKK 1.418,0 mio., hvilket var i overensstemmelse med fondsbørsmeddelelsen den 3. november 2015. 

Væksten var primært drevet af flere internationale passagerer, hvilket fastholdt Københavns Lufthavns stærke konkurrencemæssige position blandt de nordeuropæiske knudepunktslufthavne. Derudover var der en øget omsætning i shoppingcenter og parkering samt forbedret hotelaktivitet. 

Den internationale trafik steg med 4,3%. Antallet af indenrigspassagerer faldt med 3,1% set over året, men viste dog en positiv tendens i 4. kvartal med en vækst på 4,0%.Transfertrafikken har været stigende i de seneste fem år på trods af at antallet af transferpassagerer faldt med 5,6% i 2015. 

CPH arbejder målrettet med at sænke ventetiden i den centrale security, således at hovedparten af passagerne venter mindre end fem minutter, og den forventede ventetid er på under 15 minutter, selv i de travleste perioder. I 2015 var ventetiden for 98,38% af passagererne mindre end 15 minutter. 

CPH investerer i lufthavnen

CPH har foretaget en række større investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver. I 2015 udgjorde investeringerne i alt DKK 1.148,4 mio. For at håndtere det øgede antal langdistanceruter og større fly blev Finger C udbygget med 6.000 nye kvadratmeter, ligesom en af startbanerne er blevet udvidet. Derudover er terminalområder og sikkerhedskontrol også udbygget. 

Ikke-aeronautisk vækst

Omsætningen i shoppingcentret steg med 7,7%, hvilket primært skyldes et højere forbrug pr. passager, stærk performance i TAX FREE butikkerne, nye og forbedrede Food & Beverage-udbud og specialbutikskoncepter. Omsætningen steg også som følge af stigningen i afgående passagerer på internationale flyvninger. 

Omsætningen fra parkering er steget med 3,8%. Væksten kommer primært fra onlinesegmentet, hvor CPH gennem en stærkere kampagnestrategi og forbedrede produkter har opnået en stigning i den gennemsnitlige omsætning pr. transaktion. Hotelaktiviteten steg med DKK 6,6 mio., hvilket hovedsageligt skyldes højere gennemsnitspriser pr. værelse. Derudover oplevede Hilton højere møde- og konferenceaktivitet samt flere banketter. Dette understreger den stærke efterspørgsel efter hotellet. 

Refinansiering

I 2015 udstedte CPH US-obligationer (USPP) på USPP-markedet for fjerde gang, og for første gang direkte i DKK. Det nye lån har en nominel værdi på DKK 1.055 mio. og en varighed på 10 år. CPH indfriede desuden et lån på DKK 656 mio. (USD 100 mio.). Det nye lån er DKK 399 mio. højere end det forrige, idet CPH udnyttede de gunstige markedsvilkår for transaktionen. I 2015 blev samtidig et realkreditlån på DKK 58,3 mio. omlagt til en lavere rente og forlænget løbetid. 

Flere internationale priser

CPH modtog også i 2015 en række priser, bl.a. verdensmester i ruteudvikling (World Routes 2015), verdens mest punktlige mellemstore lufthavn (OAG League 2015), Europas mest effektive lufthavn (Air Transport Research Society), Europas bedste bagageudlevering (Skytrax) samt Nordeuropas bedste lufthavn (Skytrax). Derudover blev Roskilde Lufthavn kåret til at være den bedste Fixed-Base Operators i Europa, Mellemøsten, Rusland og Afrika (European Business Air News), ligesom CPH’s Security blev kåret til verdens næstbedste (Skytrax). 

Forventninger til 2016

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2016 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Den fortsatte hårde konkurrence mellem flyselskaberne og optimering af ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne eller en global økonomisk afmatning kan dog påvirke udviklingen negativt.

Væksten i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2015, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. 

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på niveau med 2015, primært som følge af et fortsat højt investeringsniveau, delvist modsvaret af forventede lavere låneomkostninger. 

Resultat før skat i 2016 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.450,0 mio. og DKK 1.550,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2016 end i 2015, når der tages højde for særlige forhold. 

Forventning til investeringer i anlægsaktiver

CPH forventer at fortsætte med at investere i væksten til gavn for passagerer og flyselskaber. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2016. Planlagte investeringer omfatter bl.a. to ekstra securityspor ved den centrale sikkerhedskontrol, udvidelse af paskontrollen i Finger C med selvbetjening af paskontrol for EU-borgere, Pier C-busporte, opgradering af bagageudleveringen og en omplacering af passagerafsætningsområdet i P4. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
 
Kontaktperson:
Lars Jønstrup Dollerup
Finansdirektør
 
Telefon: 3231 3231
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Arsrapport for moderselskabet Kbenhavns Lufthavne AS 2015.pdf

Koncernarsrapport 2015.pdf

Meddelelse om koncernarsrapport 2015.pdf