Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Meddelelse om koncernårsrapport for 2014

Fondsbørsmeddelelse 2015 

København, den 26. februar 2015

Meddelelse om koncernårsrapport for 2014

Københavns Lufthavne A/S (CPH) satte passagerrekord for fjerde år i træk. For første gang i sin snart 90-årige historie rundede Københavns Lufthavn i 2014 25 mio. rejsende, og passagerrekorden medførte en omsætningsfremgang og et tilfredsstillende resultat. 

Antallet af passagerer steg med 6,5% i Københavns Lufthavn, hvilket svarer til godt 1,5 mio. flere rejsende end året før. Det samlede antal passagerer var 25,6 mio. rejsende. Dette bidrog til en stigning i omsætning på 6,1% til DKK 3.867,5 mio. Som følge af den stigende omsætning steg det rapporterede resultat før skat til DKK 1.263,2 mio. Resultat før skat korrigeret for særlige forhold for 2014 blev DKK 1.279,0 mio., hvilket var i overensstemmelse med fondsbørsmeddelelsen den 4. november 2014. 

Væksten var drevet af flere internationale passagerer og flere transferpassagerer, hvilket styrkede Københavns Lufthavns stærke konkurrencemæssige position blandt de nordeuropæiske storlufthavne. Derudover var der en øget omsætning i shoppingcentret og parkering samt forbedret hotelaktivitet. Lufthavnen forventer fortsat vækst i 2015. 

Vækst var desuden højere end hovedparten af CPHs konkurrenter ude i Europa, hvilket understreger, at CPH når de mål, vi har sat os i vores forretningsstrategi, World Class Hub. 

Den internationale trafik steg med 6,8%, og antallet af transferpassagerer steg med 12,7%, hvilket er den højeste stigning i de seneste fem år. Antallet af indenrigspassagerer steg med 2,3%. 

Ny takstaftale skal sikre fortsat vækst

CPH indgik i 2014 endnu en langvarig takstaftale med flyselskaberne. Den fireårige aftale gælder frem til 31. marts 2019 og sikrer, at prisen for at benytte Københavns Lufthavn holdes på et fortsat konkurrencedygtigt niveau. 

Aftalen betyder, at Københavns Lufthavn fastholder sin konkurrencemæssige position i den billigste tredjedel blandt de europæiske storlufthavne. Aftalen er afgørende for at sikre, at det nødvendige investeringsniveau i lufthavnen kan fortsætte.

CPH vokser med trafikvæksten

CPH har foretaget en række større investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver. I 2014 udgjorde investeringerne i alt DKK 924,1 mio., hvilket igen er markant mere end det, som CPH er forpligtet til at investere årligt i henhold til den gældende takstaftale. 

De kommende års forventede vækst kræver kontinuerlige, fysiske udbygninger af lufthavnen. I 2014 indledte CPH som konsekvens af det øgede antal long haul ruter udvidelsen af Finger C, der håndterer de større, interkontinentale fly. CPH har også etableret og opgraderet flere standpladser, der kan håndtere de større fly. 

Derudover omfatter de største investeringer til gavn for passagerer og flyselskaber blandt andet ombygning af Terminal 2, optimering og udbygning af bagageanlægget, self-boarding gates og automatiserede bag drop skranker. 

Ikke-aeronautisk vækst

Omsætningen i shopping-centret steg med 4,4%, hvilket primært skyldes nyt og forbedret Food and Beverage udbud og nye specialbutikskoncepter. Desuden har stigningen i de internationale, afgående passagerer også medført en positiv udvikling i omsætningen. 

Omsætningen fra parkering er steget med 6,4%. Væksten kommer primært fra online segmentet, hvor CPH gennem en stærkere kampagnestrategi og forbedrede online-produkter har opnået en stigning i den gennemsnitlige omsætning pr. transaktion. Hotelaktiviteten steg med DKK 10,1 mio. hvilket hovedsagligt skyldtes højere gennemsnitspriser pr. værelse. Derudover oplevede Hilton højere møde- og konferenceaktivitet samt flere banketter. 

Flere internationale priser

CPH modtog i 2014 følgende priser: ”Verdens bedste security”, ”Nordeuropas bedste lufthavn”, ”Europas mest effektive lufthavn”, ”EUs mest punktlige lufthavn” og ”Verdens næstmest punktlige mellemstore lufthavn” samt var med blandt top tre i titlen som ”Verdens bedste lufthavn til ruteudvikling” blandt lufthavne mellem 20 og 50 mio. passagerer årligt. Endelig modtog CPH prisen ”Airport Food & Beverage Offer of the Year” ved den internationale FAB Awards. Ved samme lejlighed vandt Joe & The Juice for andet år i træk prisen for "bedste lufthavnscafé". 

Forventninger til 2015

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2015 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Den fortsatte konkurrence mellem flyselskaberne og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne eller en globale økonomisk afmatning kan dog påvirke udviklingen negativt for 2015. 

Væksten i antallet af passagerer og den ændrede takststruktur fra 1. april 2015 forventes at få positiv effekt på omsætningen. 

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2014 primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav til security samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. 

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være lidt højere end i 2014, primært som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Resultat før skat i 2015 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.300,0 mio. og DKK 1.400,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2015 end i 2014, når der tages højde for særlige forhold. 

Forventning til investeringer i anlægsaktiver

CPH fortsætter med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2015. Blandt de planlagte investeringer er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminalområderne, hvilket er en del af den takstaftale som træder i kraft fra 1. april 2015. Dertil kommer andre ikke aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. 

 

Koncernårsrapporten er vedlagt i Pdf-format

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
 
Kontaktperson:
Lars Jønstrup Dollerup
Finansdirektør
 
Telefon: 3231 3231
Fax:       3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Koncernarsrapport 2014.pdf

Fondsbrsmeddelelse arsregnskab 2014.pdf

Arsregnskab for moderselskabet 2014 DK.pdf