02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar - 30. september 2011

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2011. 

Resume for de første ni måneder af 2011  

Københavns Lufthavne A/S (CPH) leverede et tredje kvartal med en passagervækst på 2,6 procent, med stigning i omsætning samt resultat før skat. Væksten skyldes primært flere passagerer, samt højere omsætning i både shoppingcenter og parkering. CPH fastholder forventningerne til året med en fortsat stigning i det samlede antal passagerer.

Passagertallet i Københavns Lufthavn er efter de første tre kvartaler af 2011 steget med 6,6 procent i forhold til samme periode sidste år, og omsætningen er steget med 2,1 procent til DKK 2.512,0 mio. Det betyder, at resultat før skat steg med 0,7 procent til DKK 797,7 mio.

Det rapporterede EDITDA udgjorde DKK 1.338,7 mio., hvilket er lidt højere end i 2010. Korrigeret for salget af en række mexicanske lufthavne (ITA), ophør af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo samt askeskyen i 2010 ligger den underliggende EBITDA-vækst på 7,2 procent.

I tredje kvartal har Gulf Air åbnet en rute til Bahrain og Emirates har åbnet sin rute til Dubai, og den fortsatte vækst i de interkontinentale ruter er med til at styrke Københavns Lufthavns funktion, som nordeuropæisk knudepunkt.

Trafikomsætningen er steget med 9,1 procent primært grundet stigningen i antallet passagerer.

Fremgang i shopping og parkering

Den kommercielle omsætning var positiv påvirket af en stigning på 13,5 procent i koncessionsindtægterne i shoppingcentret og en stigning i omsætningen på parkering på 9,9 procent. Dette blev dog mere en modsvaret af ophøret af den langsigtede lejekontrakt med SAS Cargo i 2010. Den samlede omsætning i det kommercielle segment faldt med 4,4 procent.

I tredje kvartal åbnede Ilse Jakobsen og Marimekko samt to Illums Bolighus’ julestuer, og de er med til at sikre, at Københavns Lufthavns shoppingcenter fortsætter udrulningen af den nye strategi med større prisdifferentiering, der blev indledt i 2010, hvilket betyder, at CPH har budt velkommen til en række stærke danske og internationale brands i en anden priskategori.

Kapacitetsinvesteringer

CPH er forpligtet til at investere i lufthavnskapacitet og har derfor foretaget en række investeringer år til dato. De største investeringer omfatter blandt andet et nyt check-in område i Terminal 2, optimering og ombygning af bagageanlægget, cruise check-in i Hangar 145, opgradering af varemodtagelsen (indgang øst), udvidelsen af Cargo City området, renovering af installationer og dræningsanlægget, udbygninger i shoppingcentret samt it systemer.

Ændring af ejerskab

MAp Airports International Limited (MAp) og Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP) har nu indgået en bindende aftale om salg af MAp’s ikke-kontrollerende aktiepost i CPH. I den forbindelse har MAp meddelt, at MAp ikke længere ejer direkte eller indirekte ejerandele i CPH. OTPP har samtidig meddelt, at OTPP nu ejer en ikke-kontrollerende indirekte ejerandel på 30 procent i CPH.

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 6,6 procent i de første ni måneder af 2011. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 10,1 procent, og transfererende passagerer faldt med 4,1 procent. Når der korrigeres for effekten af askeskyen i 2010, var den underliggende passagervækst 4,3 procent
  • Den underliggende omsætning steg med 7,0 procent, når der korrigeres for særlige forhold. Den rapporterede omsætningen steg med 2,1 procent til DKK 2.512,0 mio. (2010: DKK 2.459,5 mio.), hvilket hovedsagligt skyldes askeskyen i 2010 og en stigning i passagertallet. Dette blev delvist modsvaret af salget af ITA samt aftale om opsigelse af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo
  • Korrigeret for særlige forhold, steg det underliggende EBITDA med 7,2 procent. Det rapporterede EBITDA steg med 0,1 procent til DKK 1.338,7 mio. (2010: DKK 1.336,8 mio.)
  • Det underliggende EBIT steg med 14,2 procent, når der korrigeres for særlige forhold. Det rapporterede EBIT faldt med 2,6 procent til DKK 954,6 mio. (2010: DKK 980,0 mio.)
  • Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 58,1 mio., hvilket primært skyldes en høj ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med tilbagebetaling og opsigelse af bankfaciliteter i juni 2010 og markedsværdireguleringer i 2010, der hovedsagligt vedrører et tab på terminering af renteswaps
  • Resultat før skat steg til DKK 797,7 mio. (2010: DKK 792,1 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 819,0 mio. (2010: DKK 839,0 mio.), og var påvirket af salget af ITA i 2010 og opsigelsen af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo i 2010. Dette blev delvist modsvaret af en stigning i passagertallet samt askeskyen i 2010
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 484,1 mio. i de første ni måneder af 2011 (2010: DKK 519,0 mio.)
  • I marts 2011 opsagde CPH ikke-udnyttede bankfaciliteter svarende til DKK 924,9 mio. med udløb i marts 2012. Samtidig etablerede CPH fire femårige garanterede bilaterale faciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter har resulteret i væsentligt forbedrede vilkår for CPH og adresserer alle refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. Desuden sikrer de nye faciliteter, at CPH fortsat vil være i stand til at overholde sine investeringsforpligtelser på DKK 2.625 mio. i henhold til takstregulativet i perioden 1. oktober 2009 til 31. marts 2015. Samtidig er der etableret et tilstrækkeligt kapitalberedskab til at finansiere yderligere investeringer

Forventninger til 2011

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2011 forventes en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. Driftsomkostningerne forventes at være højere primært på grund af den forventede passagervækst, omkostningsinflation samt afskrivninger afledt af det fortsat høje investeringsniveau med fokus på fortsat vækst. Samlet set forventes resultat før skat at være på niveau med 2010, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt suppleret af kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Q3 2011 Announcement to the Copenhagen Stock Exchange DK.pdf