En lufthavn uden CO2-udledning

I CPH ønsker vi, at alle passagerer skal kunne rejse fra Københavns Lufthavn med grøn samvittighed. Som en del af rygraden i dansk infrastruktur ser vi det som vores opgave at bidrage med konkrete og realistiske løsninger på, hvordan vi kan gøre dansk flytransport og infrastruktur grønnere i de kommende år – og på sigt helt emissionsfri.

Vores klimavision er, at Københavns Lufthavn skal være en lufthavn helt uden CO2-udledning i 2050 – hverken fra driften af lufthavnen, flytrafikken, de virksomheder der opererer i lufthavnen eller landtrafikken til og fra CPH.

 

Strategien bygger videre på de sidste mange års store indsats på miljø- og klimaområdet og har til formål at:

Grøn lufthavn

Flytte CPH i en endnu grønnere og mere energieffektiv retning, hvor lufthavnen i højere grad selv producerer grøn strøm og udelukkende forsynes af vedvarende energikilder. Læs mere

Smart, grøn og ren trafik

Skabe en smartere, grønnere og renere trafik på jorden, hvor lufthavnsmedarbejdere kan gennemføre deres arbejde ved brug af fossil-frit udstyr og køretøjer, og sammen med passagerer kan komme til og fra lufthavnen ved hjælp af bæredygtige transportformer. Læs mere

Luftfart uden emissioner

Accelerere udviklingen og realiseringen af CO2-fri luftfart gennem innovative tiltag, forskning og udvikling af bæredygtigt brændstof, elfly og anden klimaforbedrende teknologi i tæt partnerskab med luftfartsbranchen og andre relevante aktører. Læs mere

CPH’s klimastrategi indeholder tre konkrete målsætninger

I 2019 skal CPH skal være en CO2-neutral lufthavn
 

Dette realiseres gennem en fortsat indsats for at nedbringe den udledning, som CPH har kontrol over (dvs. CPH’s energi- og brændstofforbrug samt medarbejderes forretningsrejser) samt ved at foretage klimakompensation, der neutraliserer CPH’s restudledning ved at støtte CO2-reducerende projekter i Danmark og andre lande. 

I 2030 skal driften af lufthavnen og transport til og fra lufthavnen være emissionsfri
 

Dette realiseres ved, at CPH bl.a. fortsætter sine investeringer i solcelleanlæg og understøtter den grønne omstilling af landtransporten ved at styrke opladeinfrastrukturen til elektriske køretøjer på og uden for lufthavnens område. 

I 2050 skal hele lufthavnen være emissionsfri
 

CPH skal være helt uden CO2-udledning fra selve lufthavnen, flytrafikken, virksomhederne, der opererer i lufthavnen og landtrafikken til og fra lufthavnen. Dette realiseres gennem strategiske partnerskaber på tværs af luftfartsbranchen, beslutningstagere og forskere, der fokuserer på større tilgængelighed af bæredygtigt brændstof og udvikling af klimavenlige teknologier.

 

 

Ambitiøst klimaudspil fra en samlet luftfartsbranche

CPH tager i samarbejde med Brancheforeningen Dansk Luftfart et stort skridt for en stærkere klimaindsats. For første gang er det lykkedes at lancere et fælles klimaudspil i den danske luftfartsbranche. CPH er med i brancheforeningens klimaudspil, der indeholder nye målrettede initiativer, som sikrer et CO2-neutralt dansk luftfartserhverv i 2050.

Læs mere på www.dansk-luftfart.dk/klima-og-miljoe/

 

Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL)
BDL er samlingspunkt for virksomheder, som er aktive inden for dansk luftfart. Foreningen arbejder for at sikre det danske luftfartserhverv en central rolle i den vækst og udvikling, som den globale udvikling fører med sig. Foreningen ønsker også at bidrage aktivt til løsninger på de udfordringer, udviklingen medfører.
Brancheforeningens medlemskreds tegnes af luftfartsselskaber, lufthavne, helikopter- og air-taxiselskaber, luftfartsskoler og andre luftfartsrelaterede virksomheder. BDL blev stiftet i maj 2010 og er medlemsforening i Dansk Industri.

Fald i CO2-udledning pr. passager

Vi har arbejdet systematisk med styring og reduktion af CPH’s CO2-udledning i mange  år og opnået gode resultater. Trods en stor stigning i antallet af passagerer er det lykkedes at holde CO2-udledningen fra CPH (scope 1 og 2) på et stabilt niveau. Særligt på energiområdet har vi løbende øget effektiviteten ift. passagervæksten. I 1990 udledte CPH 3,6 kg CO2 pr. passager, i 2006 udledtes 1,7 kg, og i 2018 udledte vi 0,96 kg CO2 pr. passager (svarende til 28.970 ton).

CPH’s CO2-mål omfatter de emissioner, som vi selv har direkte kontrol over, hvilket svarer til ca. 7% af den samlede udledning fra Københavns Lufthavn. Ca. 89% af CPH’s CO2-udledning stammer fra forbrug af energi, særligt fra el og energi til varme. Vores arbejde med energioptimering og konvertering til vedvarende energikilder har derfor afgørende betydning for reduktion af CPH’s CO2-udledning.

 

 

 

Nyt energimål

I 2017 satte vi et nyt energimål. Fra at måle på gennemførte energibesparelser, måler vi nu på vores energiforbrug pr. m2. Det er mere forpligtende og stiller større krav til vores reelle forbrug, særligt når man tager den store udbygning af lufthavnen i betragt­ning. I 2018 opnåede vi med 88,6 kWh/m2 allerede vores målsætning om 90 kWh/m2. Derfor vil vi i 2019 skærpe målet yderligere.

Derudover har vi sat et mål om at øge andelen af vedvarende energi til at dække 10% af CPH’s eget energiforbrug i 2023.

CPH har et solcelleanlæg på 125 kW, der i dag producerer ca. 0,4% af CPH’s samlede forbrug. I slutningen af 2018 har vi indkøbt et anlæg på 250 kW, der bliver opsat i starten af 2019. Udover dette er planen at opsætte 2 øvrige anlæg i 2019 på i alt 1,4 MW – det vil øge andelen af vedvarende energi til ca. 3,5%.

For at kunne nå vores ambitiøse energimål vil vi over de næste 5 år investere hhv. DKK 20 mio. til energiledelse og energibesparelser samt DKK 10 mio. til opførelse af solcelleanlæg i 2019.

CO2-neutral fra 2019

Det systematiske arbejde med energiforbed­ringer og CO2-udledning har betydet, at vi igen i 2018 har kunnet forny vores Airport Carbon Accreditation (ACA) på niveau 3, optimering. Det kræver en årlig CO2-op­gørelse på scope 1, 2 og 3, en fungerende CO2-reduktionspolitik samt løbende dialog med interessenter inden for alle tre scopes. Med fornyelsen af akkrediteringen er målet for 2018 således opfyldt.

Fra 2019 er målet at blive akkrediteret på højeste niveau 3+, neutrality. Det betyder, at vi - udover at efterleve ovenstående krav - vil kompensere for restudledningen fra scope 1 og 2 samt vores forretningsrejser. Dermed vil CPH blive CO2-neutral. Indsatsen for at reducere CO2-udledningen fortsætter med intensiveret styrke for at arbejde mod at nå vores nye mål om emissionsfri lufthavnsdrift og landtransport i 2030.

Airport Carbon Accreditation

Airport Carbon Accreditation er den eneste globale standard for håndtering af CO2-udledning fra lufthavne. Den bygger på de samme principper som Greenhouse Gas Protocol, men er tilpasset de driftsmæssige og organisa­toriske forhold, der er kendetegnende ved lufthavne. Lufthavne kan blive akkrediteret på fire niveauer: Mapping, reduction, optimisation og neutrality. CPH har siden 2014 været certificeret på niveau 3 optimering, men vil fra 2019 gå efter højeste akkrediterings­niveau, 3+ neutrality, og dermed blive CO2-neutral.

www.airportcarbonaccreditation.org

Partnerskaber, der bidrager til CO2-reduktioner

For CPH udgør CO2-udledningen i scope 3 over 90% i Københavns Lufthavn – det er dermed emissioner, som CPH ikke har kontrol over, men dog har mulighed for at påvirke. Det lægger vi stort vægt på at gøre, f.eks. gennem partnerskaber. Flytrafikken er den største kilde til CO2-udledning, hvorfor vi har fokus på at begrænse udledningen, f.eks. gennem krav om, at flyene taxier ind til standpladsen på én motor, og krav om, at de slukker hovedmotoren, så snart flyet er parkeret.

Ambitioner om CO2-neutral varme

I den vestlige del af lufthavnen, Maglebylille, har vi vores eget interne varmenet. Vi har i 2018 fjernet de gamle kedler fra 1960’erne og installeret en kombinationsløsning, så an­lægget består af 2 kedler på hver ca. 3 MW og en 600 kW varmepumpe. Hovedkedlen i kombination med varmepumpen udnytter gassen så effektivt som teknisk muligt på et ældre fjernvarmenet. Det nye anlæg sparer ca. 1 mio kWh om året (svarende til 56 husstandes årlige energiforbrug) og er tilbagebetalt på kun 4 år. Varmeforbruget i Maglebylille svarer til ca. 13% af hele lufthavnens varmeforbrug.

I 2019 er planen at udvide systemet, således at varmepumpen kan tage al forår-, sommer- og eftersårsbelastning. Varmepumpen kører på grøn strøm fra vores egne solceller, som er placeret på samme elnet.

Ved nogle yderligere tiltag kan vi i årene fremover nå vores ambition om, at hele Maglebylille er dækket af CO2-neutral varme. Samtidig gøres Maglebylille klar til at forsyne mange af vores kommende arbejdsbiler på el. På den måde kan vi skabe et sammenhængende grønt energisystem.

Vi tager ansvar for alle bygninger i lufthavnen

Vi har i løbet af 2018 udviklet og opdateret vores energistyring på alle bygninger i lufthavnen. Det betyder, at vi kan holde øje med energi- og vandforbruget samt skabe nøgletal, så det er muligt at sammenligne bygningers energi- og vandforbrug på tværs af hinanden.

Vi ønsker at synliggøre de potentialer for energibesparelser og dermed de klima- og økonomiske gevinster, der ligger hos vores kunder. F.eks. har vi i 2018 hjulpet en større kunde med at forbedre afkølingen på fjernvarmen betydeligt. Generelt har vi været i kontakt med alle kunder beliggende på Kystvejen, som omkranser den østlige del af lufthavnen, for at tilbyde dem en gratis energigennemgang.

Grøn omstilling på taxiområdet

Siden vi i 2017 installerede vores første intelligente elbilladere, er vi nu gået skridtet videre. I 2019 vil vi opføre superladere i lufthavnen; en lader på 150 kW og to ladere på 50 kW. Dette vigtige skridt er resultatet af et samarbejde med Region Hovedstaden og taxibranchen for at sikre gode muligheder for taxaselskaberne til at gå over på el. Ved at etablere en af Danmarks første superladere på 150 kW kan vi betjene de nyeste elbiler, der kommer på markedet i starten af 2019. Med 150 kW er det muligt at lade op til 200 km på 10 min.

I vores Taxi Management System er det muligt for taxichaufførerne at opnå en højere prioritet i køen ved at køre i en ”grøn” taxi (en bil som anvender alternative drivmidler, herunder hybrid-, gas-, brint- og elbiler). Derudover, fordi grønne taxier skal have mulighed for at oplade, har de mere fordelagtige køregler.

Udover at dieselforbruget er en kilde til CO2-udledning, bidrager det også negativt til luftkvaliteten. Vi arbejder derfor løbende med muligheden for at udvikle infrastrukturen til elkøretøjer. Vi planlægger også i første del af 2019 at teste en elbus med det formål på sigt at skifte alle vores busser fra diesel til alternative drivmidler.

Stor andel af kollektiv trafik

Trafikken til og fra Københavns Lufthavn er også en væsentlig kilde til udledning af CO2 – som udgør ca. 10% af den samlede udledning. I CPH er vi stolte af den gode infrastruktur, der er omkring lufthavnen, og som gør det let at komme til og fra lufthav­nen med kollektiv trafik.

Klimaprojekt i Laos gør Københavns Lufthavn CO2-neutral.

 Læs mere om projektet om Energieffektive Komfurer i Laos. 

Om projektet