Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
5. august 2020

Delårsrapport: Coronakrise og markant færre passagerer giver underskud

 

Med et fald i antallet af passagerer på 65,2% mærkede Københavns Lufthavn i første halvår tydeligt konsekvenserne af den globale coronapandemi. Lufthavnen blev i marts gradvist lukket ned til at håndtere et minimum af operationer, og en betydelig del af lufthavnens ansatte har siden været hjemsendt på lønkompensation. Samtidig har CPH fortsat sin indsats for at bidrage til den bæredygtige omstilling af dansk luftfart. Det kom bl.a. til udtryk gennem lanceringen af et ambitiøst samarbejde om den første danske produktionsfacilitet til bæredygtigt brændstof i stor skala. 

Lidt over 5 mio. passagerer gik gennem terminalerne i Københavns Lufthavn i første halvdel af 2020, heraf alene 4,8 mio. i årets første tre måneder. I takt med at coronapandemien satte den globale flytrafik på vågeblus, mærkede Københavns Lufthavne A/S (CPH) særligt i andet kvartal, hvordan antallet af passagerer faldt til et historisk lavt niveau. Samlet set lå passagertrafikken 65,2% lavere i første halvår sammenlignet med samme periode af 2019, hvor passagertallet var 14,4 mio.

Det var samtidig en noget anderledes lufthavnsoplevelse, der mødte passagererne. Store dele af terminalerne var lukket ned, og kun et fåtal af lufthavnens butikker og restauranter har holdt åbent for de meget få passagerer, som på enkelte dage nåede ned under 500 om dagen.

Der er ingen tvivl om, at coronapandemien på tværs af hele lufthavnens økosystem fra flyselskaber, til groundhandlere og de mange butikker og restauranter har ført til en meget udfordrende og for nogle virksomheder en eksistentiel krise. Mange af de virksomheder, der opererer i lufthavnen, har været nødt til at afskedige gode medarbejdere, og vi har ikke kunne give passagerne den rejseoplevelse, de er vant til,” siger adm. direktør Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavne.

Markant fald i omsætning fører til underskud

Som følge af de færre passagerer blev omsætningen fra såvel den aeronautiske som den ikke-aeronautiske del af CPH’s forretning ramt hårdt. Totalt faldt omsætningen i første halvår med 55,5% til DKK 934,8 mio. sammenlignet med første halvår 2019, hvor omsætningen nåede DKK 2.099,7 mio.

For at imødegå den faldende omsætning og lavere aktivitet har CPH skåret en række drifts- og investeringsmæssige aktiviteter ned til et absolut minimum. I alt er der igangsat besparelser for op mod DKK 950 mio. i indeværende år. Herudover indgik CPH i maj måned en to-årig kreditfacilitet på i alt DKK 6 mia. med en gruppe af banker samt en fritagelsesaftale med eksisterende långivere, hvilket fritager CPH fra visse lånekrav til slutningen af juni 2021. Den nye kreditfacilitet og fritagelsesaftalen sikrer, at CPH vil være i stand til fortsat at møde sine finansielle og investeringsmæssige forpligtelser.

Statslige hjælpepakker har bidraget til delvist at kompensere CPH’s omkostninger. Bl.a. har CPH haft 2.200 ansatte, svarende til 1.600 fuldtidsstillinger, på lønkompensation i en rotationsordning. Det bidrog til, at CPH kunne leve op til sine forpligtelser som kritisk infrastruktur ved at holde lufthavnen åben og understøtte den passager- og fragttrafik, der har været i perioden. Men det har langt fra været nok til at dække de betydelige omkostninger, der er ved at holde lufthavnen i drift. Derfor endte halvåret med et samlet underskud før skat på DKK 227,9 mio.

I slutningen af regnskabsperioden blev en række af de hidtidige rejserestriktioner ophævet, og der begyndte så småt at komme lidt flere fly og rejsende.

Det er positivt, at der henover sommeren har været en stigning i aktiviteten, selv om det fortsat er fra et meget lavt niveau. Den let stigende aktivitet er dog ikke nok til at ændre på det faktum, at vi i andet halvår sandsynligvis vil komme ud med et underskud, der er større end i første halvår, og at vi finansierer vores fortsatte drift via den lånefacilitet, som blev aftalt med en række banker tidligere på året. Vi styrer i øjeblikket efter en langt kortere tidshorisont, end vi plejer, da det er meget usikkert, hvornår og i hvilket omfang flytrafikken vender tilbage. Det mest sandsynlige er dog, at der vil gå et stykke tid, før vi er på et før-corona niveau,” siger Thomas Woldbye.

Med baggrund i den finansielle udvikling år-til-dato og med udsigten til en meget begrænset passagertrafik i resten af året, forventer CPH en betydelig nedgang i årets omsætning sammenlignet med 2019. Sammenholdt med omkostningerne til at holde lufthavnen i drift forventer CPH nu at realisere et samlet underskud for 2020 på mellem DKK 450 og 750 mio. efter skat. Dette inkluderer effekt fra diverse statslige hjælpepakker. Uden disse ville underskuddet efter skat lande i intervallet mellem DKK 700 og 1.000 mio. Forventningerne er fortsat behæftet med stor usikkerhed og vil bl.a. afhænge af udviklingen i flytrafikken resten af året.

For at sikre den langsigtede konkurrenceevne forventer CPH at tilpasse sin organisation til det lavere aktivitetsniveau, som er en konsekvens af coronakrisen i luftfarten nu og i den kommende tid. Det betyder bl.a., at CPH påtænker at nedlægge 650 fuldtidsstillinger (FTE) ud af lufthavnens cirka 2.600. Dette er uddybet i særskilt selskabsmeddelelse udsendt 5. august 2020.

Afgørende at fastholde position som attraktiv hub-lufthavn

En af de vigtigste opgaver for Københavns Lufthavn er at skaffe Danmark og dansk erhvervsliv den størst mulige tilgængelighed til og fra resten af verden. Derfor har CPH i mange år samarbejdet med bl.a. flyselskaber om at udvikle et solidt rutenetværk ind og ud af København. Med coronapandemien er mange af disse ruter sat på hold, og det er ikke sikkert, at alle vender tilbage til CPH inden for en overskuelig fremtid. Samtidig er der udsigt til stigende konkurrence fra øvrige skandinaviske lufthavne, herunder en betydelig stigning i kapaciteten i tyske lufthavne.

Luftfart og turisme bidrager betydeligt til Danmarks økonomi, og heri indgår, at der er en bred tilgængelighed af flyruter. Derfor har vi i mange år arbejdet for at styrke CPH’s position som en attraktiv hub i Nordeuropa. Det arbejde er nu endnu mere vigtigt, fordi vi ikke kan gå ud fra, at alt blot vil vende tilbage til det, det var engang. Der vil være mange lufthavne relativt tæt på CPH, som også vil arbejde for at få de bedste og mest attraktive ruter. Så det er afgørende, at vi fortsætter med at investere i at udvikle fremtidens bæredygtige lufthavn,” siger Thomas Woldbye.

Den bæredygtige omstilling af luftfarten er lige så vigtig nu som før Corona

Ambitionen om at videreudvikle CPH og skabe fremtidens lufthavn er også en af grundene til, at de høje ambitioner på den grønne dagsorden fastholdes trods coronakrisen.

Således har CPH i første halvår bidraget afgørende til, at luftfarten kunne fremlægge en klar plan for, hvordan branchen i Danmark kan blive helt fri for CO2-udledning senest i 2050. Luftfartens Klimapartnerskab lancerede tidligere i år sit udspil, der udover en specifik køreplan for, hvordan dansk luftfart bliver bæredygtig, også indeholdt et forslag om at etablere en klimafond.

Kort tid efter lanceringen kunne CPH sammen med en række andre store danske virksomheder som Ørsted, A.P. Møller-Mærsk, SAS og DSV samt Københavns Kommune afsløre et nyt og unikt samarbejde om at igangsætte produktionen af bæredygtige brændstoffer til bl.a. lastbiler, skibe og fly. Sammen med de andre partnere i konsortiet er CPH i gang med at planlægge udrulningen af første del af projektet - etableringen af en elektrolyse- og brintproduktionskapacitet i hovedstadsområdet, der forventes at  være klar i 2023.

”Coronakrisen kender vi endnu ikke omfanget eller varigheden af. Men klimaudfordringen vil under alle omstændigheder være noget, vi som virksomheder og samfund skal løse i mange år frem. Vi har i dag et lige så stort ansvar for at få løst udfordringen med at gøre transportsektoren bæredygtig, som vi havde før coronapandemien,” siger Thomas Woldbye.