15.03.2019

CPH: Passagervækst giver afsæt for grønne ambitioner

2018 blev et travlt år for Københavns Lufthavn, der for første gang rundede 30 mio. rejsende. Nu sætter lufthavnen fuld fart på sine klimaambitioner og fortsætter udvidelserne i såvel rutenet som lufthavnsbygninger. Det fremgår af lufthavnens regnskab for 2018. 

Flere end 30,3 millioner passagerer rejste gennem Københavns Lufthavn i 2018, hvilket var 1,1 mio. flere end året før. Men ikke blot passagertallet voksede, også selve lufthavnen blev væsentligt større, fordi lufthavnen investerede godt 2,1 milliarder kroner i at bygge ud og om.

CPH’s fokus på at tiltrække flere flyruter bar frugt i 2018, hvor der især blev åbnet nye, vigtige langdistanceruter:

”I 2018 åbnede en række flyselskaber nye ruter til CPH, hvor især ruterne til Hongkong, Chengdu, Beijing og Amman har været vigtige og med til at understrege vores stærke position som den førende, internationale lufthavn i Norden. Antallet af passagerer på de godt 40 interkontinentale ruter steg med 11 procent, og det understreger, at der er et stærkt og voksende marked for de lange ruter her i CPH”, siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavn, i forbindelse med at lufthavnen aflægger årsregnskab for 2018.

Flytrafikken mellem Kina og København blev styrket, og når man sammenligner antallet af udbudte flysæder i år med antallet i 2017, så er der næsten tale om en fordobling:

”Potentialet i Kina er enormt. Der er millioner af kinesere, der ønsker at besøge Europa, og de får nu lettere ved at komme forbi Danmark. Samtidig er mange danske virksomheder dybt engageret i Kina og samhandlen mellem os og Kina er voksende. Derfor er det glædeligt, at det lykkedes at tiltrække så meget mere kapacitet på Kina i 2018”, siger Thomas Woldbye.

Større lufthavn
Ikke blot antallet af ruter voksede i 2018, også lufthavnens terminaler og bygninger blev udvidet. Således steg investeringerne til godt 2,1 milliarder kroner sammenlignet med 1,5 mia. kroner i 2017.

”Vi har de seneste ti år investeret mere end 11 milliarder kroner i at udvide og udvikle lufthavnen. I 2017 øgede vi det i forvejen høje investeringsniveau til 1,5 milliard kroner, og i 2018 lagde vi endnu en halv milliard oveni. Det betød, at vi i 2018 kunne indvie en markant udvidet sikkerhedskontrol, en gangbro fra metrostationen direkte til SAS Fasttrack og Security samt ikke mindst udvidelsen af området efter sikkerhedskontrollen, hvor der nu er 4.000 flere kvadratmeter med plads til passagerer, nye restauranter og butikker. Samtidig besluttede vi i 2018 at igangsætte byggeriet af anden fase af Finger E. Første fase står klar til sommer 2019, og næste år vil anden fase også være afsluttet”, forklarer Thomas Woldbye, og understreger, at lufthavnen forventer at fortsætte det høje investeringsniveau i 2019.

 

Investeringer i Københavns Lufthavn de seneste 10 år (i mio. DKK)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I alt

603

798

797

1.133

948

950

1.193

1.071

1.517

2.079

11.089

 

Fuldt fokus på klima
CPH er en del af luftfarts-branchen, og er dermed også en del af den samlede klimapåvirkning, som luftfarten står for. Derfor har arbejdet med at reducere CO2-udledningen været på lufthavnens dagsorden i flere år, og for CPH bliver dette arbejde intensiveret i år:

”I 2018 gennemførte vi energibesparelser på i alt 7,2 GWh. Siden 2013 har vi opnået energibesparelser på samlet set 30,8 GWh. Det betød, at CO2-udledningen i 2018 faldt fra 1,3 kg CO2 pr. passager i 2013 til 0,96 kg i 2018, svarende til 26%”, siger Thomas Woldbye.

”De udenlandske rejsende kommer til en lufthavn, hvor vækst og bæredygtighed skal være to sider af samme sag. I 2018 arbejdede vi fortsat med at reducere CO2-udledningen i lufthavnen. Mange energisparende aktiviteter er i gang, eksempelvis udskiftning til LED-lys og udskiftning af ventilationsanlæg. I Magleby har vi skiftet et stort gammelt gasfyr ud med en nyt moderne hybridanlæg med en integreret varmepumpe, der på sigt kan opvarme ved hjælp af ren, grøn solcellestrøm”, siger Thomas Woldbye, og fremhæver, at lufthavnen nu fremlægger en samlet klima-strategi:

”Med vores nye klimastrategi er første store mål, at vi senest i 2030 helt får elimineret CO2-udledningen fra lufthavnen og landtrafikken til og fra lufthavnen. Indtil vi når det mål, vil vi allerede her i 2019 gøre driften af lufthavnen CO2-neutral ved at kompensere for vores udledninger. Det vil vi gøre frem til 2030-målet er nået. Så vi har travlt, men sammen med den øvrige danske luftfartsbranche vil vi sætte os i spidsen for at få gjort dansk luftfart klimavenlig”, siger Thomas Woldbye.

Positivt resultat og positive forventninger
I april 2018 besluttede CPH at nedsætte taksterne, som flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen, med i gennemsnit 10%. Formålet er at styrke CPH som knudepunkt for flytrafik. Takstnedsættelsen blev modtaget positivt af lufthavnens brugere, flyselskaberne.

I 2018 forhandlede CPH og flyselskaberne en ny takstaftale på plads, der i 2019 blev godkendt af myndighederne. Den nye takstaftale sænker taksterne yderligere med ca. 5% og samtidig indføres en række incitamentsstrukturer, der understøtter vækst og styrker CPH som knudepunkt:

”Vi er glade for, at det igen er lykkedes os at lande en aftale med flyselskaberne om taksterne. Aftalen løber i fem år og giver os en vis forudsigelighed for de økonomiske rammer, der er særligt vigtige for at vi kan realisere vores ambitiøse målsætninger om at fortsætte udbygningen af lufthavnen”, forklarer Thomas Woldbye.

Passagervækst lægger fundamentet for et tilfredsstillende resultat. Omsætningen steg med 0,1%. I det aeronautiske segment faldt omsætningen med 3,4% pga. de betydelige prisreduktioner, mens det ikke-aeronautiske segment steg 5,5%. Koncernens samlede omsætning blev DKK 4.444,8 mio. Resultat før skat korrigeret for særlige forhold blev DKK 1.451,5 mio., svarende til et fald på 12,7% ift. 2017, hvilket særligt skyldes takstnedsættelsen pr. 1. april 2018 samt højere afskrivninger.

Forventninger til 2019
CPH’s forventede trafikprogram for 2019 indeholder flere nye ruter og øget kapacitet. Derfor forventes en vækst i det samlede antal passagerer i 2019, men det kan påvirkes af den generelle økonomiske udvikling, flyselskabernes beslutninger vedrørende ruter og kapacitet samt isolerede begivenheder i luftfartsindustrien. Stigningen i passagertallet forventes at have en positiv effekt på omsætningen, men væksten mere end opvejes af den store takstnedsættelse fra april 2018 og den nye takstaftale gældende fra april 2019.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2018, primært pga. den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på niveau med 2018.

Resultat før skat i 2019 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.250 mio. og DKK 1.350 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2019 end i 2018, når der tages højde for særlige forhold.

Afhængig af udfaldet af Brexit kan resultat før skat blive påvirket negativt som følge af forøgede driftsomkostninger vedr. drift af lufthavnens paskontrol, udnyttelse af kapaciteten på Finger C, samt disponering af standpladser.

Investeringer
CPH forventer at fastholde investeringsniveauet i 2019, som forventes at udgøre i niveauet DKK 1,8 mia. til DKK 2,1 mia. for at imødekomme vækstplanen, Expanding CPH. Investeringer omfatter bl.a. udbygning af Terminal 3, wide-body kapacitetsudvidelser, udbygning af Finger E, etablering af bagagefabrik vest, samt nye standpladser. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer.

Download årsrapporten her

Se selskabsmeddelelse om årsrapporten her