Københavns Lufthavns bestyrelse

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavns bestyrelse består af ni medlemmer, heraf seks medlemmer valgt af generalforsamlingen og tre medlemmer valgt af medarbejderne.  

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Københavns Lufthavn. Bestyrelsens rolle og ansvar er fastlagt i en forretningsorden for bestyrelsen, hvor det blandt andet fremgår, at bestyrelsen: 

  • sørger for en forsvarlig organisation af lufthavnen og påser, at direktionen udfører sit arbejde på behørig måde. 

  • påser, at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår tilfredsstillende, og at der er etableret de nødvendige procedurer for risikostyring og interne kontroller. 

  • påser, at lufthavnens kapitalberedskab er forsvarligt. 

  • fastsætter lufthavnens overordnede målsætning, strategi, handlingsplaner og investeringspolitik. 

Bestyrelsen mødes syv gange om året, inklusiv et to dags strategi-seminar. Mødernes indhold er fastlagt i en årsplan, som sikrer, at hovedopgaverne varetages rettidigt. 

 

Medarbejdervalgte medlemmer

Efter dansk lovgivning har medarbejdere i Københavns Lufthavn ret til at blive repræsenteret i selskabets bestyrelse gennem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Selskabsloven giver medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen. 

Lufthavnens medarbejdere har valgt tre medlemmer til bestyrelsen. Medarbejdervalgte medlemmer vælges for en fireårig periode. Det seneste valg blandt medarbejderne fandt sted i marts 2019.  

 

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen jævnfør dansk lovgivning.  

 

 

Kompetencespecifikation

Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af de kompetencer, som CPHs bestyrelsesmedlemmer skal besidde. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer udformes i lyset af denne kompetence-specifikation. 

 

Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsen har fastlagt en evalueringsprocedure i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse. I efteråret 2019 blev der gennemført en evaluering af den samlede bestyrelse og samarbejdet med direktionen og den øverste ledelse i Københavns Lufthavn. Evalueringen forestås af formanden for bestyrelsen og er i 2019 gennemført med ekstern bistand ved brug af spørgeskemaundersøgelse og personlige interview. Konklusionerne er efterfølgende drøftet i Bestyrelsen.

 

Hovedkonklusionen af evalueringen var, at bestyrelsesarbejdet generelt fungerer godt. Dialogen om de enkelte delelementer i evalueringen afdækkede nogle områder, som bestyrelsen ønsker at udvikle yderligere, og der er lagt en plan for, hvordan disse områder skal udvikles.