CPHs bestyrelse

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af CPH

CPHs bestyrelse består af ni medlemmer, heraf seks medlemmer valgt af generalforsamlingen og tre medlemmer valgt af medarbejderne. 

Se medlemmerne af bestyrelsen her.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af CPH. Bestyrelsens rolle og ansvar er fastlagt i en forretningsorden for bestyrelsen, hvor det blandt andet fremgår, at bestyrelsen:

  • sørger for en forsvarlig organisation af CPH og påser, at direktionen udfører sit hverv på behørig måde.
  • påser, at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår tilfredsstillende og at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.
  • påser, at CPHs kapitalberedskab er forsvarligt.
  • fastsætter CPHs overordnede målsætning, strategi, handlingsplaner og investeringspolitik.

Bestyrelsen mødes syv gange om året, inklusiv et to dags strategi-seminar. Mødernes indhold er fastlagt i en årsplan, som sikrer, at hovedopgaverne varetages rettidigt.

Medarbejdervalgte medlemmer

Efter dansk lovgivning har medarbejdere i CPH ret til at blive repræsenteret i selskabets bestyrelse gennem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Selskabsloven giver medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen.

CPHs medarbejdere har valgt tre medlemmer til CPHs bestyrelse. Medarbejdervalgte medlemmer vælges for en fireårig periode. Det seneste valg blandt medarbejderne fandt sted i marts 2019. 

Oplysninger om de enkelte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fremgår af afsnittet med Bestyrelsens CV’er.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen i følge dansk lovgivning. 

Kompetencespecifikation

Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af de kompetencer, som CPHs bestyrelsesmedlemmer skal besidde. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer udformes i lyset af denne kompetence-specifikation.

Læs kompetencespecifikationen.

Retningslinjer for vederlag

CPH har vedtaget generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen. Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at skabe incitament til en fortsat positiv udvikling i CPH og dermed god værdiskabelse for CPHs aktionærer.

I henhold til Anbefalingerne for god selskabsledelse forelægges de generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen - og ændringer heraf - til godkendelse på CPHs ordinære generalforsamling.

Retningslinjer for vederlag

Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsen har fastlagt en evalueringsprocedure i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse. I december 2018 blev der gennemført en evaluering af den samlede bestyrelse og samarbejdet med direktionen og den øverste ledelse i CPH. Evalueringen forestås af formanden for bestyrelsen og er i 2018 gennemført med spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende dialog i Bestyrelsen.

Hovedkonklusionen af evalueringen var, at bestyrelsesarbejdet generelt fungerer godt. Dialogen om de enkelte delelementer i evalueringen afdækkede nogle områder, som bestyrelsen ønsker at udvikle yderligere, og der er lagt en plan for, hvordan disse områder skal udvikles.