Københavns Lufthavns bestyrelse

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavns bestyrelse består af ni medlemmer, heraf seks medlemmer valgt af generalforsamlingen og tre medlemmer valgt af medarbejderne.  

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Københavns Lufthavn. Bestyrelsens rolle og ansvar er fastlagt i en forretningsorden for bestyrelsen, hvor det blandt andet fremgår, at bestyrelsen: 

  • sørger for en forsvarlig organisation af lufthavnen og påser, at direktionen udfører sit arbejde på behørig måde. 

  • påser, at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår tilfredsstillende, og at der er etableret de nødvendige procedurer for risikostyring og interne kontroller. 

  • påser, at lufthavnens kapitalberedskab er forsvarligt. 

  • fastsætter lufthavnens overordnede målsætning, strategi, handlingsplaner og investeringspolitik. 

Bestyrelsen mødes syv gange om året, inklusiv et to dags strategi-seminar. Mødernes indhold er fastlagt i en årsplan, som sikrer, at hovedopgaverne varetages rettidigt. 

 

Medarbejdervalgte medlemmer

Efter dansk lovgivning har medarbejdere i Københavns Lufthavn ret til at blive repræsenteret i selskabets bestyrelse gennem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Selskabsloven giver medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen. 

Lufthavnens medarbejdere har valgt tre medlemmer til bestyrelsen. Medarbejdervalgte medlemmer vælges for en fireårig periode. Det seneste valg blandt medarbejderne fandt sted i marts 2019.  

 

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen jævnfør dansk lovgivning.  

 

 

Kompetencespecifikation

Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af de kompetencer, som CPHs bestyrelsesmedlemmer skal besidde. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer udformes i lyset af denne kompetence-specifikation. 

 

Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsen har fastlagt en evalueringsprocedure i overensstemmelse med anbefalingerne om god selskabsledelse. I efteråret 2020 blev der foretaget en evaluering af bestyrelsen som helhed og dets samarbejde med direktionen og anden ledelse. På baggrund af en meget grundig evaluering i 2019 foretaget med hjælp fra en ekstern konsulent blev 2020-evalueringen, som overvåget af formanden, gennemført internt ved hjælp af et spørgeskema.

Konklusionerne blev efterfølgende drøftet af bestyrelsen. Den samlede konklusion var, at bestyrelsen generelt er velfungerende. Dialogen om de enkelte underelementer i evalueringen afdækkede nogle få områder, hvor bestyrelsen vil intensivere sit fokus fremover.