Meddelelse om årsrapport for 2004

 

03.03.2005

Læs fondsbørsmeddelelse i PDF

Download resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse

Årsregnskab 2004 for Københavns Lufthavne A/S (moderselskabsregnskab)

Download Annual Presentation

Årsrapport 2004

  • Koncernens resultat før skat udgør DKK 817,6 mio. svarende til en fremgang på 34,5 procent i forhold til 2003.
  • Koncernens driftsresultat er forbedret med DKK 166,8 mio., idet omkostningerne er holdt i ro, når der ses bort fra ekstraomkostninger som følge af skærpede krav til security.
  • Koncernens resultat af internationale aktiviteter, DKK 70,7 mio., er tredoblet i forhold til 2003.
  • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at payout ratio for 2004 hæves til 50 procent svarende til DKK 35,58 pr. aktie mod DKK 18,21 pr. aktie i 2003.
  • Bestyrelsen har besluttet at reservere nominelt DKK 2,6 mio. af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på salg til medarbejderne i forbindelse med lufthavnens 80 års jubilæum i 2005.
  • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den resterende beholdning af egne aktier pr. datoen for generalforsamlingen annulleres, samt at bestyrelsen bemyndiges til at erhverve egne aktier op til 10 procent af aktiekapitalen med henblik på fortsat tilpasning af kapitalstrukturen.
  • Baseret på en forventet trafikvækst på tre procent i Københavns Lufthavn forventes resultat før skat for 2005 at ligge i størrelsesordenen DKK 900 mio. svarende til en stigning på cirka 10 procent.

Hoved- og nøgletal for Koncernen

Resultatopgørelse (DKK mio.)

2004

2003

2002

2001

2000

           

Nettoomsætning

2.485

2.214

2.145

2.041

1.908

EBITDA

1.450

1.276

1.210

1.130

1.138

EBIT

974

807

737

658

709

Resultat af kapitalandele

71

23

-31

41

14

Nettofinansieringsomkostninger

227

223

178

207

136

Resultat før skat

818

608

528

492

587

Resultat efter skat

593

432

364

356

436

Balance (DKK mio.)

         
           

Materielle anlægsaktiver

6.127

6.135

6.381

6.655

6.627

Finansielle anlægsaktiver

1.584

1.542

1.767

1.669

381

Aktiver i alt

8.340

8.556

8.543

8.846

7.448

Egenkapital

3.231

3.179

3.261

3.273

2.966

Rentebærende gæld

3.516

3.907

4.155

4.473

3.360

           

Investeringer i materielle anlægsaktiver

450

211

179

488

944

Investeringer i finansielle anlægsaktiver

78

1

355

1.192

99

Pengestrømsopgørelse (DKK mio.)

         
           

Pengestrømme fra driftsaktivitet

1.094

1.037

873

890

952

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-507

-203

-524

-1.752

-943

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-771

-377

-482

1.002

14

Likvider ultimo

322

505

47

181

41

Nøgletal

         
           

EBITDA-margin

58,3%

57,7%

56,4%

55,4%

59,7%

EBIT-margin

39,2%

36,5%

34,4%

32,2%

37,2%

Aktivernes omsætningshastighed

0,38

0,33

0,31

0,29

0,28

Afkastningsgrad

15,1%

12,2%

10,7%

9,4%

10,4%

Egenkapitalforrentning

18,5%

13,4%

11,1%

11,4%

15,7%

Soliditetsgrad

38,7%

37,2%

38,2%

37,0%

39,8%

           

Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS)

71,3

50,0

40,1

39,1

48,0

Cash earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS)

128,6

104,2

92,3

90,9

95,3

Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK 100

399,6

375,0

367,3

359,7

325,9

Payout ratio

50,0%

38,4%

33,5%

25,6%

19,8%

Udbytte i DKK pr. aktie á DKK 100

35,58

18,21

13,38

10,00

9,50

           

NOPAT-margin

31,1%

26,9%

24,4%

28,3%

28,3%

Den investerede kapitals omsætningshastighed

0,32

0,28

0,26

0,27

0,28

ROCE

10,1%

7,5%

6,3%

7,6%

8,0%


De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 1997 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Beregningen af ROCE er ændret, således at nøgletallet i højere grad er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger vedrørende ROIC. Definitioner af de anvendte nøgletal er offentliggjort på http://www.cph.dk/. De anførte hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Koncernens ændrede regnskabspraksis, der er nærmere beskrevet i Bilag 1.

KOMMENTARER TIL MEDDELELSE OM ÅRSRAPPORT FOR 2004

Som følge af implementering af den nye internationale regnskabsstandard om virksomhedssammenslutninger er koncernens regnskabspraksis ændret fra 2004 i forhold til årsrapporten for 2003 og tidligere år jf. omtale i delårsrapporten for 1. kvartal 2004.

Ændringen i regnskabspraksis har i 2004 en negativ effekt på Koncernens resultat før skat med DKK 10,5 mio. og en positiv effekt på resultat efter skat med DKK 17,8 mio. Koncernens balance og egenkapital er som følge af ændringen forøget med DKK 59,9 mio. pr. 31. december 2004. Der henvises til bilag 1 for en detaljeret beskrivelse af ændringerne i anvendt regnskabspraksis og effekten heraf på koncernregnskabet.

Koncernen har valgt at gennemgå resultatet for året med udgangspunkt i segmentopdelingen. Segmentnoten er gengivet i sin helhed på side 15. En komplet resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for Koncernen er, i lighed med delårsrapporterne for 2004, tilgængelig på http://www.cph.dk/.

Resultat i forhold til forventning

Koncernen opnåede i 2004 et resultat før skat på DKK 817,6 mio., hvilket ligger marginalt over forventningen.

Resultatfremgangen skyldes væsentligst, at trafikvæksten har medført øgede trafik- og koncessionsindtægter.

Resultatet af Koncernens internationale aktiviteter og nettofinansieringsomkostninger er på niveau med det forventede.

Resultat i forhold til sidste års resultat

Koncernens resultat før skat er i forhold til samme periode sidste år steget med DKK 209,7 mio. til DKK 817,6 mio.

Fremgangen i driftsresultatet på DKK 166,8 mio. skyldes hovedsagelig passagervæksten på 7,5 procent, der har medført en omsætningsstigning på DKK 271,8 mio. Fremgangen modsvares delvist af øgede omkostninger til security og forebyggende vedligeholdelse. Endvidere er resultatet påvirket af domsafsigelsen i den af CPH mod SAS anlagte sag om betaling for sortering af bagage på DKK 18,9 mio. (jf. fondsbørsmeddelelse 2004/16).

Resultat af kapitalandele viser en fremgang på DKK 47,4 mio. Fremgangen kan primært henføres til investeringen i Newcastle, hvor der i 1. kvartal 2003 blev afholdt betydelige engangsomkostninger i forbindelse med et restruktureringsprogram, der i 2004 har bidraget væsentligt til resultatforbedringen. Fremgangen skyldes endvidere en generel trafikvækst samt erhvervelse af yderligere 11 procent af aktiekapitalen i ITA (Mexico) medio april 2004, hvilket har øget Koncernens samlede ejerandel i ASUR fra 6,3 procent til 8,0 procent.

Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 4,5 mio., som skyldes markedsværdireguleringer af renteswaps, der delvist modsvares af renteindtægter vedrørende ovennævnte retsafgørelse om bagagesortering på DKK 28,2 mio.

TRAFIK

(DKK mio.)

2004

2003

Udv.

Pct.

Nettoomsætning

1.459,6

1.251,9

207,7

16,6%

EBIT

430,6

275,6

155,0

56,2%

Resultat før renter

430,6

275,6

155,0

56,2%

Segmentaktiver

3.950,2

4.009,0

-58,8

-1,5%

Antal ansatte

985

850

135

15,9%

Passagerer

Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn er steget med 7,5 procent til 19,0 mio. i 2004. Fremgangen i forhold til samme periode i 2003 skyldes dels, at året var negativt påvirket af krigen i Irak og lungesygdommen SARS, dels den intensiverede konkurrence blandt luftfartsselskaberne med lavere billetpriser til følge. Som det fremgår af nedenstående tabel, er passagervæksten gældende for alle markeder.

 

Passagerer fordelt på markeder


Lokalt afgående passagerer er steget med 16,0 procent, mens antallet af transfererende passagerer er faldet med 4,4 procent.

Baggrunden for denne udvikling er blandt andet regionens forbedrede infrastruktur med broen over Øresund, hvor flere sydsvenske passagerer vælger at ankomme med bil eller tog frem for med fly. Endvidere påvirkes rejsemønstret af lavprisselskaberne, der fokuserer på ruter fra en destination til en anden uden hensyn til mulighederne for videre forbindelser. Begge forhold bevirker at passagererne registreres som lokalt afgående frem for som transferpassagerer. For yderligere kommentarer til trafikudviklingen henvises til den tidligere offentliggjorte meddelelse vedrørende trafikstatistik for 2004.

 

Nettoomsætning

Stigningen i nettoomsætningen på 16,6 procent skyldes dels trafikvæksten, dels de aftaler om takststigninger, der er indgået med luftfartsselskaberne.

(DKK mio.)

2004

2003

Udv.

Pct.

Startafgifter

502,1

470,6

31,5

6,7%

Passagerafgifter

787,8

621,9

165,9

26,7%

Opholdsafgifter

29,8

31,0

-1,2

-3,9%

Handling

90,3

83,8

6,5

7,8%

Øvrige indtægter

49,7

44,6

5,1

11,4%

I alt

1.459,7

1.251,9

207,8

16,6%

 

Startafgifterne er positivt påvirket af en takstregulering på 1,5 procent pr. 1. januar 2004 og en stigning i startvægten på 7,1 procent. At stigningen i startvægten er mindre end passagervæksten skyldes flyselskabernes bedre udnyttelse af kapaciteten. Fremgangen modsvares delvist af øgede introduktionsrabatter i forbindelse med åbningen af ruter til nye destinationer.

Stigningen i passagerindtægterne skyldes væksten i antallet af passagerer samt takstforhøjelserne på henholdsvis 4,0 procent pr. 1. januar 2004 og DKK 9,10 pr. afgående passager pr. 1. april 2004 til dækning af de skærpede krav til security. Passagerafgifterne er endvidere positivt påvirket af en ændret passagersammensætning med forholdsmæssigt flere lokalt afgående passagerer, hvor taksten ikke som for transferpassagerer er rabatteret.

 

EBIT

EBIT er steget markant i forhold til 2003 som følge af den øgede omsætning, der kun delvist modsvares af øgede omkostninger.

De øgede omkostninger kan henføres til security, hvor nye krav har medført ekstraomkostninger til ombygninger, securityudstyr og ansættelse af yderligere medarbejdere. Stigningen i omkostningerne modsvares delvist af en tilbageførsel af en hensættelse til procesrisiko på DKK 18,9 mio. efter afgørelsen i føromtalte sag vedr. bagagesortering.

KOMMERCIEL

(DKK mio.)

2004

2003

Udv.

Pct.

Nettoomsætning

997,1

938,2

58,8

6,3%

EBIT

558,0

546,1

11,9

2,2%

Resultat før renter

558,0

546,1

11,9

2,2%

Segmentaktiver

2.434,4

2.460,6

-26

-1,1%

Antal ansatte

473

473

0

0,0%

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen er steget med 6,3 procent i forhold til 2003. Korrigeret for en engangsindtægt i 2003 vedrørende salg af et grundstykke er nettoomsætningen steget med 8,3 procent. Stigningen skyldes øgede koncessionsindtægter og en stigning i hotelselskabets omsætning.

Koncessionsindtægter

DKK mio.

2004

2003

Udv.

Pct.

Shoppingcenter

439,0

405,8

33,2

8,2%

Parkering

114,1

93,7

20,4

21,8%

Øvrige

87,3

85,8

1,5

1,7%

I alt

640,4

585,3

55,1

9,4%

 

Den positive udvikling i indtægter fra lufthavnens shoppingcenter er primært en følge af trafikvæksten.

Fremgangen i parkeringskoncessionen skyldes stigningen i antallet af lokalt afgående passagerer samt at et forholdsmæssigt større antal sydsvenske passagerer vælger at køre til lufthavnen.

Stigningen i øvrige indtægter vedrører øget omsætning i lufthavnens barer og restauranter, og skyldes, foruden fornyelse af restauranterne, at et øget antal passagerer rejser på lavpris eller økonomiklasse uden adgang til lounges eller servering ombord.

 

Lejeindtægter

DKK mio.

2004

2003

Udv.

Pct.

Udlejning af lokaler

127,0

125,6

1,4

1,1%

Udlejning af arealer

38,7

36,3

2,4

6,6%

Øvrige lejeindtægter

7,8

9,4

-1,6

-17,0%

I alt

173,5

171,3

2,2

1,3%

 

Stigningen i indtægter fra udlejning af lokaler kan primært tilskrives kontraktuelle lejereguleringer.

 

Salg af tjenesteydelser med videre

DKK mio.

2004

2003

Udv.

Pct.

Hotelaktivitet

147,0

125,3

21,7

17,3%

Øvrige

36,2

56,3

-20,1

-35,7%

I alt

183,2

181,6

1,6

0,9%

 

Fremgangen i hotelaktiviteten er en følge af en stigende belægningsprocent.

Faldet i øvrige salg af tjenesteydelser skyldes en engangsindtægt i 2003 vedrørende salg af et mindre grundstykke.

 

EBIT

EBIT er udover den positive omsætningsudvikling påvirket af et øget omkostningsniveau.

Stigningen i omkostninger vedrører primært forebyggende vedligeholdelse, forbedring af passagerservice i terminalerne og en stigning i hotelselskabets driftsomkostninger i takt med den øgede aktivitet. Endvidere er udviklingen i omkostningerne påvirket af en refusion af energiafgifter i 2003.

 

INTERNATIONAL

(DKK mio.)

2004

2003

Udv.

Pct.

Nettoomsætning

28,6

23,4

5,2

22,2%

EBIT

-14,7

-14,6

-0,1

-0,7%

Resultat af kapitalandele

70,7

23,3

47,4

203,4%

Resultat før renter

56,0

8,7

47,3

543,7%

Segmentaktiver

26,1

20,6

5,5

26,7%

Kapitalandele i associerede virksomheder

1.582,8

1.540,1

42,2

2,7%

Antal ansatte

27

29

-2

-6,9%

 

Nettoomsætning

Nettoomsætningen er steget 22,2 procent som følge af et øget salg af rådgivningsassistance til NIAL og ITA/ASUR.

Salget til NIAL vedrører primært en terminalombygning og kommercielle aktiviteter. Da en del af honoraret fra NIAL til CPH er bestemt af resultatet i NIAL, har NIALs forbedrede resultat i 2004 endvidere haft en positiv effekt på nettoomsætningen.

Salget til ITA/ASUR vedrører påbegyndt implementering af nye, langsigtede udbygningsplaner, fortsat optimering af de kommercielle aktiviteter samt midlertidig ledelsesmæssig assistance.

Salget til HMA vedrører rådgivning i forbindelse med kapacitetsudvidelser som følge af den betydelige trafikvækst.

 

EBIT

Udviklingen i EBIT påvirkes negativt af omkostninger i forbindelse med undersøgelse af opkøbsmuligheder samt etablering af et repræsentationskontor i Kina.

 

Resultat af kapitalandele efter skat

Resultat af kapitalandele er indregnet efter skat, hvor skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den omkostningsførte skat.

(DKK mio.)

2004

2003

Udv.

Pct.

NIAL

12,7

-15,8

28,5

-

ITA, ASUR, HMA

60,4

40,2

20,2

50,2%

Øvrige

-2,4

-1,1

-1,5

 

I alt

70,7

23,3

47,4

203,4%

 

Det forbedrede resultat i NIAL skyldes trafikvækst, samt at der i 1. kvartal 2003 blev afholdt betydelige omkostninger i forbindelse med et restruktureringsprogram, der i 2004 har bidraget væsentligt til resultatforbedringen.

Investeringerne i Mexico og HMA viser hver for sig resultatfremgange som følge af passagervækst. I Mexico skyldes fremgangen tillige en forøgelse af ejerandelen i ITA og en stigning i de kommercielle indtægter pr. passager med 49 procent efter ASURs overtagelse af aktiviteter i Cancun fra tidligere koncessionstagere. HMA rapporterer kun halvårligt til fondsbørsen i Hong Kong, hvorfor resultatandelen fra HMA fortsat vises sammen med resultatandelene fra Mexico. Dette sker for ikke at overtræde de fondsbørsretlige regler.

 

ØVRIGE RESULTATPOSTER

Nettofinansieringsomkostninger

(DKK mio.)

2004

2003

Udv.

Pct.

Renter

172,8

193,1

-20,3

-10,5%

Kursreguleringer

45,8

16,5

29,3

177,6%

Øvrige

8,4

12,9

-4,5

-34,9%

I alt

227,0

222,5

4,5

2,0%

 

Faldet i nettorenteomkostninger skyldes hovedsagelig renteindtægter vedrørende førnævnte bagagesorteringssag, hvilket delvist modsvares af, at en væsentlig del af gælden i 3. kvartal 2003 blev omlagt til et lån på USD 300 mio. med en øget varighed og en marginalt højere fast rente til følge.

Nettokurstabet vedrører primært markedsværdireguleringer af renteswaps i forbindelse med førtidige låneindfrielser efter afklaring af investeringsbehovet i 4. kvartal.

Nettokurstabet i 2003 var positivt påvirket af koncernens beslutning om ikke at fortsætte valutakurssikring af strategiske investeringer.

 

Skat af årets resultat

Når der tages højde for skat indregnet under kapitalinteresser, er den effektive skatteprocent for 2004 31,0 procent, hvilket er på niveau med 2003.

 

PENGESTRØMSOPGØRELSE

(DKK mio.)

2004

2003

Udv.

Pengestrømme fra

     

Driftsaktivitet

1.094,1

1.037,3

56,8

Investeringsaktivitet

-506,5

-202,5

-304,0

Finansieringsaktivitet

-770,5

-377,0

-393,5

Pengestrømme i alt

-182,9

457,8

-640,7

Likvider primo

505,3

47,5

457,8

Likvider ultimo

322,4

505,3

-182,9

 


Pengestrømme fra driftsaktivitet

De øgede pengestrømme fra driftsaktivitet er en følge af den øgede nettoomsætning og driftsmarginal samt af en forbedring af driftskapitalen, herunder indbetalinger vedrørende afslutningen af bagagesorteringssagen. Forbedringen modsvares delvist af øgede acontoskattebetalinger.


Pengestrømme fra investeringsaktivitet

De øgede pengestrømme til investeringsaktivitet i Københavns Lufthavn skyldes hovedsagelig investeringer i forbindelse med skærpede securitykrav samt etablering af et transfercenter for alle flyselskaber. Herudover er der erhvervet en bygning fra Gate Gourmet samt et grundstykke fra Dragør Kommune i forbindelse med etablering af en kystvej øst om lufthavnen.

Stigningen kan endvidere henføres til forøgelsen af Koncernens ejerandel i ITA.

 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Ændringen skyldes ordinære afdrag på langfristet gæld og et øget køb af egne aktier i 2004.

 

EGENKAPITALSPECIFIKATION

(DKK mio.)

2004

2003

Saldo 1. januar

   

Som rapporteret i årsrapporten

3.136,4

3.234,0

Effekt af ændring i regnskabspraksis

42,4

26,8

Omarbejdet saldo 1. januar

3.178,8

3.260,8

Periodens resultat

592,8

432,1

Valutakursregulering af kapitalandele

i associerede virksomheder

-62,9

-198,4

Valutakurssikring af kapitalandele

i associerede virksomheder

-

108,9

Sikring af renterisiko ved renteswaps

67,1

-58,6

Skatteeffekt af sikring

-20,1

-15,1

Køb af egne aktier

-373,3

-235,3

Udbetaling af udbytte

-165,7

-121,7

Udbetaling vedrørende egne aktier

14,0

6,1

Saldo 31. december

3.230,7

3.178,8


Valutakurssikring

CPH valutakurssikrer de kommende 12 måneders forventede likviditet.

 

Udbytte

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at payout ratio hæves fra 38,4 procent (DKK 18,21 pr. aktie) for 2003 til 50,0 procent (DKK 35,58 pr. aktie) for 2004 svarende til DKK 296,4 mio.

 

RISICI

Risikostyring

I 2004 gennemførte ledelsen i CPH en systematisk gennemgang af virksomhedens værdikæde. Herigennem har CPH identificeret de strategiske, finansielle og operationelle risici, som er kritiske i relation til værdiskabelsen.

Se figuren 'Væsentlige risici efter implementering af kontroller og risikoafdækning' i PDF versionen af Meddelelsen om årsrapport for 2004.

 

Risikoprofil

CPHs risikovillighed er fastlagt under hensyntagen til den pågældende risikos tilknytning til selskabets kernekompetencer. Risici, der knytter sig til aktiviteter, der ikke hører til CPHs kernekompetencer, søges som udgangspunkt afdækket i markedet. Omvendt er risikovilligheden størst på de områder, hvor CPH besidder de kernekompetencer, der har gjort Københavns Lufthavn til en af verdens bedste.

 

Strategiske risici

Mens de strategiske risici er de væsentligste for selskabets langsigtede performance, vurderes de generelt at have en begrænset kortsigtet konsekvens.

 

Luftfartsbranchens strukturelle ændringer

Udviklingen i luftfartsbranchen har haft en negativ indflydelse på lønsomheden i SAS, der er den største kunde i Københavns Lufthavn. SAS bidrog med cirka 51 procent af trafikindtægterne i Københavns Lufthavn i 2004 (2003: cirka 53 procent). Således er CPHs status som knudepunkt i Skandinavien på kort sigt afhængig af SAS’ tætte rutenet ud af København til primært europæiske destinationer.

Trafikken i Københavns Lufthavn er primært baseret på en grundlæggende efterspørgsel efter rejser via CPH snarere end funderet på udbuddet. Dermed er CPHs afhængighed af SAS ikke så udtalt, som selskabets andel af lufthavnens trafik antyder.

Lavprisselskabernes vækst medfører en markedsudvidelse i CPH, men giver samtidig flere direkte ruter mellem nogle af de lufthavne, hvor CPHs transferpassagerer kommer fra og afgår til. Konsekvensen af denne tendens er, at væksten i transfertrafikken i Københavns Lufthavn bliver lavere, end det ellers ville være tilfældet.

Denne udvikling søges imødegået gennem en generel forbedring af transferproduktet samt en større synliggørelse af dette produkt.

 

Samfundsøkonomiske og politiske ændringer

En udvidelse af EU er ensbetydende med en nedgang i antallet af destinationer, hvortil passagererne kan handle toldfrit. De negative konsekvenser for det toldfrie salg af yderligere EU-udvidelser vil variere alt efter hvilke lande, der optages i unionen. Risikoen søges imødegået ved et langsigtet arbejde med udvikling af nye indtægtskilder.

Det toldfrie salg i Københavns Lufthavn vil endvidere blive påvirket i negativ retning, såfremt man i Norge som varslet gennemfører toldfrit salg til ankommende passagerer.

Aktivitetsniveauet i Københavns Lufthavne er afhængigt af de generelle samfundsøkonomiske konjunkturer. Faldende samfundsøkonomisk aktivitet vil derfor også påvirke passagertallet i lufthavnene negativt. Den markedsmæssige diversi-fikation, som finder sted via de internationale akkvisitioner, er i nogen grad med til at mindske denne risiko.

 

Internationale investeringer

I forbindelse med CPHs internationale aktiviteter søges det risikojusterede afkast maksimeret ved, at selskabet påtager sig risici på de områder, hvor det besidder de kernekompetencer, der har gjort Københavns Lufthavn til en af verdens bedste.

De strategiske risici består dels i, at CPH gennemfører internationale projekter, som ikke giver et tilfredsstillende afkast i forhold til den risiko, der påtages, dels i at CPH undlader at investere i projekter, som ville have skabt værdi.

Risikoen kontrolleres ved en strategisk projektevaluering efter faste rammer via selskabets interne investeringskriterier, ekstern rådgivning samt en række øvrige kontrolmekanismer i forbindelse med afgivelse af akkvisitionstilbud.

 

Innovation

Innovation er væsentlig for at fastholde CPHs langsigtede konkurrenceevne navnlig i det kommercielle segment. Risikoen består i, at CPHs nuværende status som en af verdens bedste lufthavne udvandes, såfremt innovationstakten ikke fastholdes. Risikoen imødegås ved at introducere nye serviceydelser samt ved at fokusere på at styrke organisationens innovationsevne.

 

Finansielle risici

CPHs finansielle risici styres centralt. Principper og rammer for den finansielle styring godkendes som minimum en gang årligt af Bestyrelsen. De finansielle risici opstår udelukkende som følge af selskabets drift og investeringsaktivitet, og afdækkes i videst muligt omfang.

 

Kreditrisici

CPH påtager sig løbende en kreditrisiko i forbindelse med indgåelse af finansielle kontrakter.

Kreditrisikoen opgøres pr. modpart med udgangspunkt i den aktuelle markedsværdi på de indgåede kontrakter. Den samlede kreditrisiko på finansielle modparter er pr. 31. december 2004 opgjort til i alt DKK 254 mio., hvilket primært kan henføres til pengemarkedsindskud i danske pengeinstitutter.

Risikoen søges begrænset ved at fordele eventuelle fordringer over flere modparter, samt ved udelukkende at indgå kontrakter med finansielle modparter som har en høj kreditværdighed.

 

Renterisici

Udsving i renteniveau vil have en indflydelse på både selskabets resultatopgørelse og balance.

En renteændring på 1 pct. point vil med den nuværende låneportefølje medføre en ændring i de årlige renteomkostninger på DKK 4,4 mio. samt en balanceændring på DKK 216,0 mio. For at reducere den samlede rentefølsomhed tilstræbes det, at gælden har en varighed, som tilnærmer sig den økonomiske levetid på selskabets aktiver.

 

Valutarisici

Udsving i udvalgte valutakurser vil have en indflydelse på både selskabets resultatopgørelse og balance.

Valutakursudsving vil som udgangspunkt have en beskeden indflydelse på selskabets driftsresultat, idet hovedparten af indtægterne og omkostningerne bliver afregnet i DKK. Balancen påvirkes i forbindelse med valutakursregulering af kapitalandele i de udenlandske virksomheder.

CPH har valgt ikke at sikre kapitalandele grundet investeringernes lange horisont, mens udbytter samt øvrige mellemværender i udenlandsk valuta løbende sikres 12 måneder frem.

 

Operationelle risici

CPH påtager sig en række operationelle risici, som er relateret til forretningens drift. CPHs konkurrenceevne og særegenhed er i væsentligt omfang bestemt af den måde, hvorpå selskabets hovedprocesser afvikles. Af samme årsag er de operationelle risici, som knytter sig til hovedprocesserne, meget væsentlige for kundernes oplevelse af lufthavnen samt for mulighederne for fortsat værdiskabelse i CPH.

De operationelle risici kan have en vis betydning for selskabets kort- og langsigtede performance, men de fleste operationelle risici vurderes ikke at have afgørende indflydelse på selskabets evne til at opfylde de strategiske målsætninger.

 

Trafikafviklingsprocessen

Det er centralt for passagerernes tilfredshed med lufthavnen, at der fra CPHs side er gjort alt for at hindre alle former for driftsforstyrrelser. På trods af indsatsen må visse driftsafbrud betegnes som uundgåelige, herunder vejrrelaterede driftsforstyrrelser. Der arbejdes løbende på at øge beredskabet, således at aflysninger og forsinkelser holdes på et minimum.

Passagerernes sikkerhed er en ultimativ prioritet. Af samme årsag består en væsentlig del af ressourceindsatsen i CPH af opgaver relateret til sikkerhed og kontrol. Til trods herfor eksisterer risikoen for flyulykker og terror. CPHs indsats på sikkerheds- og kontrolområdet er imidlertid særdeles stor, hvorfor sandsynligheden for sådanne hændelser vurderes at være meget lille.

I forlængelse af terrorhandlingerne i 2001 har CPH tegnet en selvstændig lufthavnsansvarsforsikring og en forsikring vedrørende skader på bygninger og løsøre. Forsikringssummerne i de tegnede forsikringer er de maksimalt opnåelige.

 

Passagerflowet

En effektiv og serviceorienteret afvikling af passagerflow er vigtig for passagerernes oplevelse af brugervenlighed og for de kommercielle aktiviteter i lufthavnen. Kødannelser i de travleste perioder på døgnet påvirker således både passagertilfredsheden og CPHs kommercielle indtægter i negativ retning. Trods en fokuseret planlægning er der i perioder flaskehalse ved blandt andet check-in og security-check.

Ledelsen i CPH er bevidst om det betydelige kommercielle indtjeningspotentiale, der ligger i at minimere kødannelser. Risikoen herfor søges begrænset gennem et løbende samarbejde med handlingselskaberne og via indsamling af detaljeret viden om passagerernes adfærd og behov.

 

Udlejningsprocessen

I forbindelse med CPHs udlejning af lokaler og arealer forekommer en række kontraktrelaterede risici. Risiciene søges begrænset ved hjælp af kontraktstyring og juridisk bistand ved indgåelse, styring og ophør af kontrakter.

 

Akkvisitionsprocessen

Risikoen for at CPHs styring og kontrol efter selve investeringen i en anden lufthavn ikke lever op til forudsætningerne relaterer sig blandt andet til valg af ledelse, implementering af businessplan og indflydelse på finansieringsstrategi herunder valg af kapitalstruktur og udbyttepolitik. Risikoen søges begrænset ved indgåelse af en detaljeret aktionæroverenskomst, hvorigennem CPH sikres indflydelse på samtlige elementer af væsentlig betydning for den fremtidige forretningsudvikling.

 

MILJØ

Placeringen af Københavns Lufthavn er fastlagt ved lov om udbygning af Københavns Lufthavn, som blev vedtaget af Folketinget i 1980 og efterfølgende revideret i 1992. Loven indeholder en samfundsmæssig afvejning mellem på den ene side målsætningen om at fastholde og styrke Københavns Lufthavn som trafikalt knudepunkt og på den anden side de miljømæssige hensyn.

De overordnede retningslinier for brug af arealet i Københavns Lufthavn er fastlagt i Miljøministeriets landsplandirektiv fra 1997, mens den detaljerede arealanvendelse er fastlagt i ministeriets lokalplan ligeledes fra 1997.

 

Miljøgodkendelser

Miljøpåvirkningen fra CPHs lufthavne i København og Roskilde reguleres af miljømyndighederne genne vilkår fastsat i miljøgodkendelsen. De væsentligste godkendelser er Miljøstyrelsens rammegodkendelse med hensyn til støj og luftforurening i forbindelse med afvikling af flytrafik samt Københavns Amts miljøgodkendelse af øvrige aktiviteter. Godkendelserne omfatter krav til driften og til de fremtidige udbygninger og er meddelt på grundlag af en i 1997 gennemført VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af udbygningen af Københavns Lufthavn.

 

Miljøpolitik

Københavns Lufthavne skal som miljøansvarlig virksomhed drives og udvikles, så der opnås et fortsat forbedret miljømæssigt resultat. Forbedringen sikres gennem forebyggende handlinger og anvendelse af renere teknologi, øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og partnere samt en åben dialog om virksomhedens miljøforhold. CPH udgiver årligt en miljørapport, der beskriver udviklingen i nøgletal for de væsentligste miljøpåvirkninger. Rapporten er gennemgået af eksterne revisorer og forsynet med en revisorerklæring. Miljørapporten findes på http://www.cph.dk/ og kan rekvireres i trykt version ved henvendelse til CPH.

 

Miljøpåvirkninger

Den væsentligste miljøpåvirkning fra CPHs aktiviteter er støj i boligområderne omkring Københavns Lufthavn i Kastrup. Udviklingen i støjbelastningen overvåges konstant, og der gennemføres løbende foranstaltninger for at begrænse støjen. Overvågningen viser, at støjbelastningen i 2004 er steget i forhold til 2003, hvilket blandt andet skyldes en stigning i antallet af operationer på fem procent. Støjbelastningen ligger fortsat under det støjkrav, som gælder fra 1. januar 2005.

Fra 1. januar 2005 nedsættes det maksimale støjniveau i natperioden i boligområderne omkring Københavns Lufthavn i henhold til miljøgodkendelsen. Alle udflyvninger i natperioden er underlagt en godkendelsesprocedure, der skal sikre, at støjniveauet overholdes. CPHs støjovervågningsanlæg registrerer alle støjhændelser over den fastsatte grænse med henblik på luftfartsmyndighedernes vurdering af, om de støjbegrænsende bestemmelser i luftfartslovningen er overholdt.

Som en konsekvens af knap 80 års lufthavnsrelateret aktivitet konstateres ofte jordforurening i forbindelse med byggearbejder i Københavns Lufthavn. Myndighedernes ændrede prioritering af indsatsen til oprensning af jordforurening medfører, at CPH i dag i højere grad end tidligere undlader oprensning, hvis det kan dokumenteres, at forureningen ikke udgør en risiko for grundvandet eller indeklima i bygninger. CPH har i samarbejde med Københavns Amt iværksat et omfattende overvågningsprogram, hvor grundvandet overvåges. Procedurerne for håndtering af forurenet jord i CPH er, under hensyntagen til lovgivning og den nyeste viden på området, fastlagt med henblik på at minimere omkostninger til oprensning af forurening. CPH gennemførte i 2003 i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser en undersøgelse af lugt fra flytrafikken. Resultatet af undersøgelsen blev fremsendt til Miljøstyrelsen ultimo 2003. Dette har ikke givet anledning til yderligere opfølgning i 2004.

 

VVM-undersøgelse i Roskilde Lufthavn

I 2003 igangsatte CPH en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljø) for at imøde-komme en stigende interesse for trafik på Roskil-de Lufthavn. Dette arbejde er videreført i 2004 og det forventes, at Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) i 2005 kan vedtage et regionplantillæg med VVM-redegørelse.

 

AKTIONÆRFORHOLD

Aktionærer med mere end fem procent af aktiekapitalen

Følgende aktionærer besad pr. 3. marts 2005 mere end fem procent af aktiekapitalen i Københavns Lufthavne A/S: Staten, Macquarie Airports og Københavns Lufthavne A/S.

 

Egne aktier

Som led i den løbende tilpasning af kapitalstrukturen har bestyrelsen valgt at udnytte generalforsamlingens bemyndigelse til at købe indtil 10 procent af Københavns Lufthavnes egne aktier i perioden frem til selskabets ordinære generalforsamling i 2005.

Pr. 31. december 2003 besad Københavns Lufthavne A/S 624.330 stk. egne aktier. I regnskabsåret 2004 er der erhvervet 390.595 stk. egne aktier, mens selskabets beholdning af egne aktier på 770.000 stk. pr. generalforsamlingsdatoen i 2004 blev annulleret pr. 16. august 2004. Således har selskabet ultimo 2004 en egen beholdning på i alt 244.925 aktier svarende til 2,94 procent af den samlede aktiekapital. Markedsværdien af egne aktier var DKK 285,3 mio. pr. 31. december 2004.

Bestyrelsen vil reservere nominelt DKK 2,6 mio. af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på salg til medarbejderne som medarbejderaktier til favørkurs. Udstedelsen sker i forbindelse med CPHs 80 års jubilæum i 2005. Det er CPHs erfaring, at medarbejderaktier er med til at øge medarbejdernes langsigtede interesse for udviklingen i CPH.

Den resterende del af beholdningen af egne aktier pr. generalforsamlingsdatoen foreslår bestyrelsen annulleret. Med henblik på fortsat løbende at kunne tilpasse kapitalstrukturen har bestyrelsen endvidere valgt at indstille til generalforsamlingen, at bestyrelsen bemyndiges til at købe indtil 10 procent egne aktier frem til generalforsamlingen i 2006.

 

Ledelsens aktiebeholdninger i Københavns Lufthavne A/S

For information om ledelsens aktiebeholdninger henvises til CPHs hjemmeside http://www.cph.dk/.

 

CORPORATE GOVERNANCE

Det er bestyrelsens opfattelse, at CPHs og dermed aktionærernes interesser bedst varetages gennem en åben, konstruktiv og kontinuerlig dialog mellem selskabet og dets interessenter.

I lighed med tidligere år tilslutter bestyrelsen sig på denne baggrund Nørbyudvalgets principielle anbefalinger om god selskabsledelse.

Anbefalingerne vurderes på baggrund af CPHs konkrete situation og der arbejdes løbende med initiativer indenfor corporate governance, hvor det vurderes, at sådanne kan føre til forbedringer. Det er bestyrelsens opfattelse, at selskabet i al væsentlighed opfylder udvalgets anbefalinger.

I 2004 indførte bestyrelsen et selvevalueringsprogram.

En opdateret status på god selskabsledelse i CPH i forhold til Nørby-udvalgets anbefalinger findes på http://www.cph.dk/.

 

FORVENTNING TIL 2005

CPH gav i fondsbørsmeddelelsen vedrørende delårsrapporten for 3. kvartal 2004 udtryk for en forventning om en stigning i både det samlede antal passagerer og i den samlede totale startvægt i 2005, men at vækstraterne ville blive mindre end i 2004.

Udviklingen i 4. kvartal 2004 bestyrker selskabets forventninger til 2005. På denne baggrund forventes en stigning på cirka 3 procent i det samlede antal passagerer i København i forhold til 2004, hvilket vil påvirke både trafik- og koncessionsindtægterne positivt. Endvidere vil trafikindtægterne være positivt påvirket af forhøjelsen af taksterne med gennemsnitligt 2,75 procent pr. 1. januar 2005 samt af godtgørelse af meromkostninger til security.

CPHs driftsomkostninger og driftsmarginal forventes i 2005 negativt påvirket af de øgede omkostninger til security. Endvidere forventes driftsomkostningerne at stige som følge af en øget markedsføringsindsats overfor luftfartsselskaberne.

De internationale aktiviteter forventes også i 2005 at vise en betydelig fremgang, dels som følge af en forventet positiv udvikling i trafikken, dels som resultat af en række tiltag på det kommercielle område. Endvidere påvirkes resultatet af helårseffekten af den øgede ejerandel i ITA erhvervet medio april 2004.

CPHs nettofinansieringsomkostninger forventes i 2005 at blive reduceret primært som følge af engangsomkostninger i 2004.

På baggrund af ovenstående forventes CPHs resultat før skat for de nuværende aktiviteter at ligge i størrelsesordenen DKK 900 mio. svarende til en stigning på cirka 10 procent i forhold til 2004. Der er heri indregnet omkostninger vedrørende salget af medarbejderaktier.

Den forventede kvartalsvise udvikling i resultat før skat for 2005 fremgår af følgende figur.

Se figuren 'Udvikling i resultat før skat' i PDF versionen af Meddelelsen om årsrapport for 2004.

CPH forventer et øget udbud på det internationale marked for lufthavnsprivatiseringer. Det vurderes, at CPH fortsat står stærkt rustet i konkurrencen om at udnytte de muligheder, der måtte opstå for at engagere sig i nye internationale projekter på økonomisk fordelagtige vilkår.

Når ejerandelen i ITA som forventet øges yderligere, vil dette have yderligere positiv indvirkning på resultatdannelsen for 2005. Endvidere kan nye investeringer i internationale aktiviteter påvirke resultatdannelsen.

 

Vedtagne nye IAS/IFRS

De vedtagne ændringer til standarderne IAS 16 om materielle anlægsaktiver vedrørende ændringer i levetider og restværdier og IAS 28 om indregning af associerede virksomheder efter koncernens regnskabspraksis, som træder i kraft fra og med 2005, vil have effekt på koncernens fremtidige resultat og egenkapital.

IAS 16 forventes at have en positiv effekt på resultat før skat i størrelsesordenen DKK 15 mio., hvilket er indregnet i forventningen for 2005, mens effekten af IAS 28 undersøges nærmere på nuværende tidspunkt. Det forventes ikke, at ændringerne samlet set vil have væsentlig indflydelse på vurderingen af CPHs økonomiske stilling og resultat.

 

Udsagn om fremtiden

De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne meddelelse, er udtryk for ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn vedrørende fremtiden er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, og de realiserede resultater m.v. vil derfor kunne afvige væsentligt fra de anførte forventninger.

 

SELSKABETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 21. APRIL 2005

Generalforsamlingen afholdes den 21. april 2005 kl. 15.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70.

Samtidig med nærværende fondsbørsmeddelelse er årsrapporten og moderselskabets årsregnskab tilgængelig på www.cph.dk/2004.

Den trykte årsrapport foreligger den 23. marts 2005. Der vil pr. samme dato foreligge et årsregnskab for moderselskabet, som udarbejdes i en særskilt publikation. Moderselskabets årsregnskab kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S.

Bestyrelsen foreslår:

• at payout ratio hæves til 50,0 procent (DKK 35,58 pr. aktie) svarende til DKK 296,4 mio.

• at bestyrelsen bemyndiges til at annullere selskabets beholdning af egne aktier pr. datoen for afholdelse af generalforsamlingen korrigeret for aktier reserveret til medarbejderaktier.

• at bestyrelsen med henblik på fortsat tilpasning af kapitalstrukturen bemyndiges til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier med indtil 10 procent af aktiekapitalen, jævnfør bestemmelserne i Aktieselskabslovens § 48.


Med venlig hilsen
Københavns Lufthavne A/S

 

Henrik Gürtler Niels Boserup
Bestyrelsesformand Adm. direktør

 

København, den 3. marts 2005

 

REGNSKABSPRAKSIS

Som følge af implementering af den nye internationale regnskabsstandard om virksomhedssammenslutninger er koncernens regnskabspraksis ændret fra 2004 i forhold til årsrapporten for 2003 og tidligere år jf. omtale i delårsrapporten for 1. kvartal 2004. CPH har valgt at førtidsimplementere standarden med virkning fra 1. januar 2000 for at få sammenlignelige hoved- og nøgletal for 5 år.

Koncernens regnskabspraksis og præsentation er ændret på følgende områder:


1. Goodwill vedrørende kapitalinteresser i associerede virksomheder amortiseres ikke. I stedet foretages der kvartalsvise nedskrivningstest med henblik på at driftsføre eventuelle værdiforringelser.
2. I overensstemmelse med international regnskabspraksis præsenteres resultat af kapitalandele efter skat.

Alle sammenligningstal for perioden 2000 til 2003 er ændret i overensstemmelse med den nye anvendte regnskabspraksis, jf. nedenfor. Ændringerne har ikke skatteeffekt udover det ovenfor beskrevne.

 

Effekt på koncernregnskaber for 2000-2004 af ændring af regnskabspraksis

(DKK mio.)

           

Resultatopgørelse

Note

2004

2003

2002

2001

2000

Resultat af kapitalandele

           

Resultat af kapitalandele før

ændring af regnskabspraksis

 

81,2

29,2

-21,1

43,0

16,5

Amortisering af goodwill

1

17,8

17,7

15,9

12,1

0,0

Skat indregnet direkte i resultatandelen

2

-28,3

-23,7

-25,8

-13,6

-2,5

Resultat af kapitalandele efter

ændring af regnskabspraksis

 

70,7

23,3

-31,0

41,5

14,0

             

Skat af periodens resultat

           

Skat af periodens resultat før

ændring af regnskabspraksis

 

253,1

199,5

190,5

149,8

153,4

Skat indregnet direkte i resultatandelen

2

-28,3

-23,7

-25,8

-13,6

-2,5

Skat af periodens resultat efter ændring

af regnskabspraksis

 

224,8

175,8

164,7

136,2

150,9

Ændring i resultat før skat i alt

 

-10,5

-6,0

-9,9

-1,5

-2,5

Ændring i resultat efter skat i alt

 

17,8

17,7

15,9

12,1

0,0

             

Aktiver

 

2004

2003

2002

2001

2000

Finansielle anlægsaktiver

           

Finansielle anlægsaktiver før

ændring af regnskabspraksis

 

1.523,8

1.500,0

1.740,2

1.656,5

380,6

Amortisering af goodwill

1

59,9

42,4

26,8

12,1

0,0

Finansielle anlægsaktiver efter

ændring af regnskabspraksis

 

1.583,7

1.542,4

1.767,0

1.668,6

380,6

Ændring aktiver i alt

 

59,9

42,4

26,8

12,1

0,0

             

Passiver

 

2004

2003

2002

2001

2000

Egenkapital

           

Egenkapital før ændring af regnskabspraksis

 

3.170,8

3.136,4

3.234,0

3.261,3

2.966,0

Amortisering af goodwill

1

59,9

42,4

26,8

12,1

0,0

Egenkapital efter ændring

af regnskabspraksis

 

3.230,7

3.178,8

3.260,8

3.273,4

2.966,0

Ændring passiver i alt

 

59,9

42,4

26,8

12,1

0,0

 

Segmentnote

2004

       

DKK mio.

Trafik

Kommerciel

International

I alt

Ekstern omsætning

1.459,6

997,1

28,6

2.485,3

Driftsresultat

430,6

558,0

-14,7

973,9

Resultat af associerede virksomheder

   

70,7

70,7

Resultat før renter

430,6

558,0

56,0

1.044,6

Segmentaktiver

3.950,2

2.434,4

26,1

6.410,7

Kapitalandele i associerede virksomheder

   

1.582,8

1.582,8

Ikke fordelte aktiver

     

346,0

Aktiver i alt

3.950,2

2.434,4

1.608,9

8.339,5

Segmentforpligtelser

60,6

187,6

2,4

250,6

Ikke fordelte forpligtelser

     

4.858,2

Forpligtelser i alt

60,6

187,6

2,4

5.108,8

Anlægsinvesteringer

318,6

152,6

74,9

546,1

Afskrivninger

315,2

160,2

0,8

476,2

Antal ansatte, gennemsnit over året

985

473

27

1.485

 

2003

       

DKK mio.

Trafik

Kommerciel

International

I alt

Ekstern omsætning

1.251,9

938,2

23,4

2.213,5

Driftsresultat

275,6

546,1

-14,6

807,1

Resultat af associerede virksomheder

   

23,3

23,3

Resultat før renter

275,6

546,1

8,7

830,4

Segmentaktiver

4.009,0

2.460,6

20,6

6.490,2

Kapitalandele i associerede virksomheder

   

1.540,6

1.540,6

Ikke fordelte aktiver

     

525,4

Aktiver i alt

4.009,0

2.460,6

1.561,2

8.556,2

Segmentforpligtelser

47,7

163,3

4,5

215,5

Ikke fordelte forpligtelser

     

5.161,9

Forpligtelser i alt

47,7

163,3

4,5

5.377,4

Anlægsinvesteringer

171,7

67,2

3,2

242,1

Afskrivninger

311,5

156,0

1,2

468,7

Antal ansatte, gennemsnit over året