Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar – 30. september 2005

 

03.11.2005

Læs hele fondsbørsmeddelelsen i PDF

• Udviklingen i drift og resultat i perioden svarer til det forventede

• Passagerantallet i København steg med 3,9 %

• Omsætningen steg med 10,7 % til DKK 2.065,9 mio.

• EBIT pr. passager steg med 4,4 % til DKK 52,94

• Resultat af kapitalandele steg med 16,5 %

• Resultat før skat steg med 19,2 % til DKK 711,9 mio.

• Forventning til resultat før skat for 2005 på cirka DKK 900 mio. før indregning af særlige forhold er uændret

• Som følge af særlige forhold, herunder omkostninger til vurdering af det af Macquarie Airports fremsatte købstilbud på aktier i CPH, omkostninger vedrørende den afbrudte købsproces for Budapest Airport samt konse-kvenserne for ASUR af flere orkaner i den mexicanske golf, nedjusteres forventningen til resultat før skat for 2005 til i størrelsesordenen DKK 825 mio.

Forventning til resultat før skat

Som beskrevet i tidligere delårsrapporter for 2005 forventedes CPHs resultat før skat for de nuværende aktiviteter at udgøre i størrelsesordenen DKK 900 mio. svarende til en stigning på cirka 10 procent i forhold til 2004. Forventningen var blandt andet baseret på en passagervækst på 3 procent i København.

Koncernresultat for 1. januar – 30. september 2005 svarer til det forventede.

Passagervæksten i København for perioden 1. januar – 30. september 2005 udgjorde 3,9 procent. Væksten skal blandt andet ses på baggrund af en stor stigning i chartertrafikken i sommermånederne. For 2005 som helhed forventes en passagervækst på 3-4 procent.

Indtægtsfremgangen i København som følge af det stigende antal passagerer modsvares i et vist omfang af, at selskabet ikke har forhøjet passagerafgiften pr. 1. juli 2005 som følge af stigende omkostninger til security.

På denne baggrund er forventningen om et resultat før skat for 2005 på cirka DKK 900 mio. før indregning af særlige forhold uændret.

Som følge af særlige forhold er forventningen til et resultat før skat for året reduceret til i størrelsesordenen DKK 825 mio. De særlige forhold omfat-ter omkostninger vedrørende det af Macquarie Airports fremsatte tilbud på aktier i CPH, omkostninger vedrørende den afbrudte købsproces for Budapest Airport samt konsekvenserne af flere orkaner i den mexicanske golf, der har ramt ASURs lufthavn i Cancun og hotellerne i området.