26-04-2024

Ny rapport om luftforurening omkring Københavns Lufthavn

Tirsdag d. 23. april offentliggjorde DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi den ventede rapport om ultrafine partikler omkring lufthavnen. Rapporten har været undervejs siden 2022, og Københavns Lufthavn har aktivt bidraget til rapporten gennem deling af målinger fra vores målestationer. 

Københavns Lufthavn prioriterer at minimere luftforurening som en vigtig del af vores bæredygtighedsstrategi og overholder alle myndighedskrav for udledning af partikler.

 

DCE har målt for ultrafine partikler og kvælstofdioxid. DCE konkluderer, at niveauerne af kvælstofdioxid ligger langt under de gældende EU-grænseværdier for kvælstofdioxid, samt at EU's nye forslag til grænseværdi for kvælstofdioxid i 2030 også allerede overholdes med god margin.

 

DCE konkluderer også, at lufthavnen bidrager betydeligt til udledningen af ultrafine partikler i området tæt på lufthavnen. Rapporten konkluderer, at niveauet af ultrafine partikler er størst i nærområdet til lufthavnen. For holdepunkterne væk fra lufthavnen er andelen fra lufthavnen betydeligt mindre.

Læs rapporten

 

Selvom sundhedseffekterne af ultrafine partikler endnu ikke er tilstrækkeligt dokumenterede, og der derfor ikke findes gældende grænseværdier for dem, så er det - som med al anden forurening - vigtigt at begrænse luftforureningen mest muligt.

 

Københavns Lufthavn har siden 2010 har arbejdet kontinuerligt med at reducere luftforureningen gennem et egentligt luftkvalitetsprogram, i samarbejde med partnervirksomheder og arbejdstagerorganisationer. Luftkvalitetsprogrammet er en vigtig del af lufthavnens bæredygtighedsstrategi.

 

”Inden for luftprogrammet arbejder vi aktivt på en række fronter for at forbedre luftkvaliteten. Vi udskifter og optimerer vores egne køretøjer, vi samarbejder med vores partnervirksomheder, så flyene holder mindst muligt i tomgang, når de holder stille, og vi ønsker med vores udviklingsplaner at indrette lufthavnen mere optimalt, så trafikken i lufthavnen kan afvikles mere effektivt. En mere effektiv håndtering af flyene på forpladsen vil gavne luftkvaliteten, fordi luftkvaliteten i og omkring lufthavnen særligt påvirkes, når flyene taxier rundt mellem landingsbanerne og gaten”, fortæller bæredygtighedschef i lufthavnen Maria Skotte.

Flybrændstoffet er den store synder - og løsning – ved ultrafine partikler

Selvom lufthavnen har iværksat en række tiltag i driften, så stammer størstedelen af udledningen fra lufthavnen fra forbrændingen af jet fuel, flyenes brændstof, der er baseret på fossile brændstoffer.

Derfor arbejder Københavns Lufthavn både nationalt og internationalt for at fremme brugen af både bæredygtigt flybrændstof (SAF - sustainable aviation fuel) og lavaromatisk flybrændstof.

”Foruden tiltag i lufthavnen arbejder vi også for - bl.a. i regi af Klimapartnerskabet - at der politisk arbejdes med tiltag, som vi ved, kan gavne luftkvaliteten omkring lufthavnen. Det gælder f.eks. at fremme brugen af bæredygtige flybrændstoffer (SAF), som vi ved, udleder væsentlig færre ultrafine partikler end konventionelt flybrændstof”, forklarer Maria Skotte.

SAF har en lavere klimapåvirkning og påvirker det lokale miljø mindre. Som en del af det EU-finansierede projekt ’ALIGHT’ har Københavns Lufthavn målt partikelforureningen ved brug af SAF. Målinger på landjorden viser, at der er en reduktion i udledningen af ultrafine partikler med omkring 30 procent på et fly med 34 procent biobaseret brændstof (SAF) i tanken.

Udbuddet af SAF er begrænset, og prisen er høj, fordi vi ikke endnu har tilstrækkelige forsyningskæder til at give os de mængder af SAF, som der er behov for. Indfasningen af SAF kommer derfor til at tage tid. Der er dermed også behov for, at vi anvender løsninger, der kan realiseres på den kortere bane.

Københavns Lufthavn deler Rådet for Grøn Omstillings opfordring til at fremme brugen af lavaromatiske brændstoffer, der udleder et lavere niveau af ultrafine partikler. En reduktion af aromatindholdet i brændstoffet kan som udgangspunkt realiseres på kort tid, og det vil have en mærkbar effekt for luftforureningen i og omkring lufthavnen.

”Vi ved, at et lavere niveau af aromater i brændstoffet medfører færre ultrafine partikler, når brændstoffet forbrændes i en flymotor. Ved at tilsætte brint til flybrændstoffet kan man reducere indholdet af de såkaldt aromatiske forbindelser, der giver anledning til dannelse af sod ved forbrænding i en jetmotor. Derudover har brugen af både SAF og lavaromatiske brændstoffer en væsentlig klimaeffekt, da de begrænser omfanget af kondensstriber fra flyene, som vurderes at have en endnu større klimaeffekt end den direkte CO2-udledning fra luftfarten”, fortæller Maria Skotte.

Derfor opfordrer Københavns Lufthavn til, at en del af pengene fra den kommende passagerafgift dedikeres til at fremme brugen af lavaromatisk brændstof.

Læs rapporten