28.08.2020

CPH: Konstruktive forhandlinger giver færre opsigelser

Efter konstruktive forhandlinger med tillidsrepræsentanterne på tværs af alle faggrupper i Københavns Lufthavne (CPH), er det lykkedes at reducere antallet af opsigelser, som skal gennemføres som følge af coronakrisen. Ved at satse på kompetenceudvikling har CPH i flere omgange nedbragt antallet af opsigelser. I første omgang til 650 fuldtidsstillinger, og senest ved at iværksætte en række uddannelsesforløb og nedlægge vakante stillinger, er det lykkedes at reducere antallet af opsigelser yderligere til et niveau, der svarer til 511 fuldtidsstillinger. Af totalen på 511 er der indgået omkring 200 frivillige fratrædelsesaftaler. CPHs HR-direktør Kirstine Bergenholtz kalder det et lyspunkt på en meget trist dag, at det er lykkedes at reducere antallet af afskedigelser. 

Københavns Lufthavn har i dag nedlagt et stort antal stillinger og har i den forbindelse desværre måtte sende opsigelser ud til en række medarbejdere. Antallet af opsigelser og frivillige fratrædelser svarer til 511 fuldtidsstillinger. Alle berørte har nu fået besked, som dermed markerer afslutningen på det forhandlingsforløb mellem lufthavnens ledelse og tillidsrepræsentanter, der blev igangsat i begyndelsen af august. Som tidligere varslet er en række lokalaftaler samtidig blevet opsagt.

CPH varslede 5. august sin intention om at nedlægge 650 fuldtidsstillinger ud af lufthavnens 2600. Årsagen er, at lufthavnen er hårdt ramt af coronakrisen – lige nu er der fortsat en ugentlig trafik på under 20 procent af det normale. Udsigten til en længere periode med markant færre passagerer betyder, at CPH er nødt til at tilpasse aktivitetsniveauet og antallet af medarbejdere til den nye virkelighed. Da statens lønkompensationsordning udløber med udgangen af august, er tidspunktet inde til at tilpasse CPHs aktivitet mere grundlæggende til de nye vilkår.

Selv om det har været under svære betingelser, kalder HR-direktør Kirstine Bergenholtz det for et konstruktivt forhandlingsforløb, som konkret har muliggjort en reduktion i antallet egentlige opsigelser.

”Det er en utrolig trist dag – ikke mindst for de dygtige og gode kolleger, som vi nu er nødt til at sige farvel til. Selv om det har været svært, vil jeg gerne takke tillidsrepræsentanterne for nogle konstruktive forhandlinger. Vores ambition igennem hele coronakrisen har været at redde så mange arbejdspladser som muligt,” siger Kirstine Bergenholtz.

Uddannelsestiltag redder arbejdspladser og styrker kompetencer

Især har brug af kompetencegivende uddannelsesforløb været en central del af lufthavnens tilgang og forhandlingerne med tillidsrepræsentanterne. Allerede før varslingen om nedlæggelse af de 650 stillinger, besluttede lufthavnen at anvende kompetenceudvikling som en bro fra lønkompensation til et fremtidigt stigende passagerantal. Hvis det ikke havde været for denne beslutning, ville antallet af varslede stillingsnedlæggelser have ligget på et højere niveau.

Som et resultat heraf vil hundredvis af blivende og tidligere CPH-ansatte blive en del af nyoprettede uddannelsesforløb i de kommende måneder. Alt sammen med udgangspunkt i en række af statens beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer og i et tæt samarbejde med fagforeninger og Tårnby Kommunes nyetablerede jobcenter i lufthavnen.

De specifikke uddannelsesinitiativer vil give blivende medarbejdere et konkret kompetenceløft, samtidig med at de bliver fastholdt i beskæftigelse i en periode, hvor der er mindre aktivitet i lufthavnen. For andre medarbejdere, der desværre må opsiges, giver uddannelsesforløbene en mulighed for at tilegne sig nye kompetencer, som skal hjælpe dem videre til et nyt job.

”Der er ingen tvivl om, at de tiltag vi gør på uddannelse, gør en reel forskel. Vi har i lufthavnen lige nu for mange medarbejdere i forhold til det antal passagerer, vi forventer. Men ved at sende medarbejdere i målrettede uddannelsesforløb, kan vi fastholde et større antal medarbejdere end ellers,” siger Kirstine Bergenholtz.

De opsigelser, som CPH har gennemført, fordeler sig bredt og på tværs af alle lufthavnens funktioner og faggrupper.

”Vi skylder en stor tak til alle de berørte medarbejdere for den dedikerede indsats, de har ydet for lufthavnen. Desværre vil dette berøre mange familier og være endnu et hårdt slag for de lokalsamfund, lufthavnen er en del af. Derfor skal vi også gøre alt for at overkomme de udfordringer, som coronakrisen har givet os. Så vi igen kan få fuld fart på lufthavnen som et internationalt knudepunkt for luftfartstrafik, der kan bidrage til at skabe ny vækst og nye arbejdspladser,” siger Kirstine Bergenholtz.


For yderligere kommentarer: Pressechef Kenni Leth, Københavns Lufthavne, tlf. 32312800