12.11.2020

Delårsrapport: CPH fortsat voldsomt påvirket af coronapandemien

 

I årets første ni måneder var der 6,7 millioner rejsende i Københavns Lufthavne (CPH), hvilket var 16,6 millioner færre end samme periode sidste år svarende til et fald på 71,3%. Lufthavnen er dermed fortsat hårdt ramt af følgerne fra coronapandemien, der for alvor satte ind i marts måned, hvor det meste af verden lukkede ned. Henover sommeren kom der lidt gang i rejseaktiviteten igen, men i takt med at smittespredningen steg, og rejserestriktionerne blev skærpet betydeligt, forsvandt den spirende optimisme i efterspørgslen på rejser. For at imødegå faldet i passagerindtægterne, har CPH iværksat besparelser på både investeringer og operationelle omkostninger, og i slutningen af august måtte lufthavnen desværre nedlægge over 600 stillinger for at imødegå det betydeligt lavere aktivitetsniveau.

Det voldsomme dyk i passagertallene påvirkede resultatet for de første ni måneder for CPH markant. CPH realiserede således et underskud før skat på DKK 453,6 mio. for årets første tre kvartaler. Til sammenligning fik lufthavnen i samme periode af 2019 et overskud før skat på DKK 1.065,3 mio.

Underskuddet i år skal ses i sammenhæng med det markante fald i omsætningen i såvel den aeronautiske som den ikke-aeronautiske del af forretningen. Samlet set opnåede CPH en omsætning på DKK 1.325,0 mio. – et fald på 59,8% sammenlignet med de tre første kvartaler af 2019, hvor omsætningen landede på DKK 3.298,9 mio.

Vores delårsrapport afspejler, at luftfarten fortsat står i en meget alvorlig krise. Hovedparten af CPH’s indtjening kommer primært to steder fra. Det ene er antallet af afgående passagerer, hvor vi siden nytår har mistet 8,3 millioner afgående passagerer sammenlignet med sidste år. Det andet er vores shoppingcenter og kommercielle aktiviteter, som er blevet kraftigt reduceret som følge af de meget få passagerer. Det rammer vores indtjening hårdt, og derfor har vi reelt holdt lufthavnen åben ved hjælp af vores bankfaciliteter siden COVID-19-udbruddet, selv om vi har gjort brug af statens hjælpepakker,” siger adm. direktør Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavne.

I maj 2020 indgik CPH en to-årig kreditfacilitet på i alt DKK 6 mia. med en gruppe af banker. Samtidig har CPH indgået en fritagelsesaftale med eksisterende långivere, hvilket fritager CPH fra visse lånekrav til og med første kvartal 2021. Den nye facilitet, den stærke støtte fra CPH’s aktionærer og fritagelsesaftalerne sikrer, at CPH fortsat vil være i stand til at opfylde sine finansielle og investeringsmæssige forpligtelser i den nærmeste fremtid.

Sommerens optimisme blev kortvarig

CPH’s finansielle resultater afspejler, at store dele af lufthavnens aktiviteter i løbet af marts og de følgende måneder blev sat på et vågeblus. Rækker af parkerede fly, lukkede butikker og mennesketomme terminaler blev den nye virkelighed i forårsmånederne. I midten af juni introducerede de europæiske luftfartsmyndigheder nye retningslinjer om værnemidler, hygiejne og afstand for de rejsende og de ansatte i lufthavnene. Samtidig kom smittespredningen under kontrol i flere af de europæiske lande, hvilket fik mange lande til igen at åbne for rejser.

Det medførte en stigning i passagertrafikken i sommermånederne – men dog fortsat på et niveau, der var langt fra normalen. Hvor der i første uge af juni alene var rutefly til og fra 18 forskellige destinationer, steg dette støt i sommerens løb indtil august måned, hvor antallet af destinationer voksede til omkring 100. Men trods mange destinationer lå passagertallet i de tre sommermåneder fortsat 80-85% lavere sammenlignet med sommeren 2019 grundet et betydeligt lavere antal udbudte rutefrekvenser. Samlet set for perioden januar til september var der tale om et fald i passagertallet på 16,6 millioner – eller 71,3% sammenlignet med samme periode af 2019.

I løbet af tredje kvartal begyndte rejsevejledningerne igen at blive skærpet som følge af en genopblusning af coronasmitten på tværs af det europæiske kontinent, hvilket atter fik passagertallene til at falde markant.

Det håb, som alle i branchen havde, om en gradvis forbedring og genetablering af flytrafikken henover andet halvår, er blevet slukket i takt med, at rejsevejledningerne er skærpet uge efter uge. Det rammer ikke bare vores kerneforretning her i lufthavnen, men hele turismebranchen i Danmark. Det har desværre haft meget alvorlige konsekvenser for mange, som har mistet deres job og indtægtsgrundlag,” siger Thomas Woldbye.

Også CPH har været nødsaget til at afskedige mange dygtige kolleger som følge af krisen. I slutningen af august måtte CPH således træffe den meget vanskelige beslutning at igangsætte en større afskedigelsesrunde. I alt blev 625 fuldtidsstillinger nedlagt gennem afskedigelser, nedlæggelse af vakante stillinger og frivillige fratrædelser.

Nedlæggelsen af stillinger i august bidrog til at reducere lufthavnens årlige driftsomkostninger med omkring DKK 325 mio., hvor kun en begrænset del vil få effekt i 2020 grundet opsigelsesvarsler.

Yderligere omkostningstiltag på grund af dramatisk drop i passagertrafik

Som følge af det markante fald i passagertrafikken i de seneste måneder, har CPH i tillæg til ovenstående besluttet at iværksætte yderligere omkostningsbesparende initiativer. Det vil bl.a. ske ved at benytte regeringens tiltag for arbejdsfordeling samt øge opkvalificeringen og efteruddannelsen af medarbejdere. Derudover er det forventningen, at det vil blive nødvendigt at nedlægge yderligere stillinger. Initiativerne vil tilsammen give en yderligere årlig besparelse svarende til ca. 325 fuldtidsstillinger. Størsteparten af denne besparelse vil dog blive fundet gennem arbejdsfordeling og uddannelsesinitiativer, og dermed ikke afskedigelser.

Det er meget ærgerligt og trist, at vi igen må reducere vores mederarbejderomkostninger. Da vi i august sagde farvel til dygtige medarbejdere, var det med en forventning om, at passagertallene gradvist ville forbedre sig frem mod slutningen af året. Det er desværre gået den modsatte vej, og vi ser nu ind i en længere periode med markant færre passagerer og flyafgange. Derfor er det nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at lufthavnen kommer så godt som muligt igennem krisen,” siger Thomas Woldbye.

Hurtige test er nøglen til en reel genstart af flytrafikken

Lufthavnen kan dog ikke alene spare sig til at vende det nuværende underskud til fornyet overskud. Der skal etableres mere grundlæggende rammer for, at en egentlig genetablering af flyrejser kan finde sted, når den nuværende opblussen i smitte er under kontrol. Af samme grund har CPH i regi af regeringens genstartsteams bl.a. arbejdet for, at der snarest muligt etableres en testløsning, hvor ankommende passagerer fra lande, der i rejsevejledningerne er kategoriseret rød eller orange, skal lade sig teste ved ankomst til Danmark og på mindre end 30 min. få svar på, om de er smittede. Sådanne hurtige test er i øjeblikket ved at blive afprøvet i andre europæiske lufthavne. Bestyrelsen og ledelsen i CPH er af den opfattelse, at indførelsen af en hurtig testløsning på tværs af de lande, vores flyselskaber flyver til og fra, er afgørende for at sikre en genrejsning af flytrafikken i CPH og den økonomiske gevinst, som hele luftfartsbranchen bidrager med til verdenshandelen.

Vi skal have løst udfordringen med hurtige test til de rejsende. Så vi kan få løsnet op for rejsevejledningerne og undgå de nuværende karantæneregler uden at øge smitterisikoen – samtidig med at vi sikrer, at vi ikke spreder smitten på tværs af grænserne. Den gode nyhed er, at det godt kan lade sig gøre, og samtidig skal vi i samarbejde med myndighederne arbejde for, at der kommer et europæisk testregime med et standardiseret COVID-19 rejsepas,” siger Thomas Woldbye.

Bæredygtig omstilling har ikke tabt fart trods COVID-19

Trods faldende passagertal og arbejdet med at genetablere flytrafikken i kølvandet af coronapandemien, har CPH samtidig fastholdt et fortsat stort fokus på den bæredygtige omstilling af luftfarten og lufthavnen.

I andet kvartal afleverede CPH sammen med resten af luftfartsbranchen i regi af Klimapartnerskaberne branchens konkrete bud på, hvordan luftfarten kan gennemføre en bæredygtig omstilling. Kort tid efter gik CPH sammen med en række andre større danske virksomheder og Københavns Kommune og lancerede ideen om at opføre en facilitet til produktion af bæredygtigt brændstof i Storkøbenhavn. Produktionsfaciliteten skal bane vejen for, at der inden for en overskuelig fremtid kan produceres bæredygtige brændstoffer til lastbiler, skibe og fly.

Partnerskabet har i tredje kvartal yderligere modnet projektet. Bl.a. er der indsendt en ansøgning om økonomisk støtte fra Innovationsfonden, der - sammen med et trecifret millionbeløb fra de deltagende virksomheder – bl.a. skal skabe grundlaget for, at første fase af projektet kan igangsættes og måske stå klar allerede i 2023.

Derudover vandt et konsortium ledet af CPH og Teknologisk Institut i oktober, i samarbejde med 14 andre europæiske partnere, et EU-udbud om at skabe fremtidens bæredygtige lufthavn.

Det er et vigtigt lyspunkt i denne mørke krisetid, at der nu er helt konkrete projekter i gang, som for alvor kan omstille luftfarten til at blive bæredygtig. At der f.eks inden for de næste ti år helt konkret kan blive fyldt bæredygtigt brændstof på en stor del af flyene, som letter fra Københavns Lufthavn, vil være en afgørende og historisk milepæl. Ikke bare for lufthavnen, men i høj grad også for vores nære omgivelser og samfundet som sådan,” siger Thomas Woldbye.