Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Dobbelttjek af sikkerhedskontrollen afsluttet

Advokatfirmaet Bech-Bruun har siden august undersøgt processerne omkring sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. På baggrund af undersøgelsen konkluderer advokatfirmaet, at personeftersyn i Københavns Lufthavn bliver gennemført i overensstemmelse med lovgivningen. Undersøgelsen peger herudover på områder, som kan forbedres, og derfor forbedrer CPH nu informationen om sikkerhedskontrollen og de rejsendes klagemuligheder. 

CPH 30. oktober 2015: Som opfølgning på at flere passagerer havde henvendt sig til Københavns Lufthavne A/S (CPH) angående krænkelser i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, bad CPH i august advokatfirmaet Bech-Bruun om at gennemføre en undersøgelse af processerne omkring sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn.

Undersøgelsen er nu færdig, og advokatfirmaet konkluderer, at CPH udfører personeftersyn inden for lovens rammer:

”De oplysninger, som vi har fået under de interviews, som vi har gennemført, giver intet grundlag for at antage, at der i lufthavnens Security er eller har været nogen gruppe af medarbejdere eller nogen enkelt medarbejder, som bevidst har gennemført personundersøgelser ved berøring af den undersøgtes legeme eller påklædning i strid med de regler, der gælder herfor”, konkluderer advokatfirmaet Bech-Bruun i undersøgelsen.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. august til 28. oktober 2015. Undersøgelsen bygger på interviews med 72 medarbejdere og ledere, videomateriale samt skriftligt materiale, herunder samtlige henvendelser – i alt 202 henvendelser – som CPH de seneste 5 år har modtaget fra passagerer, der har følt sig krænket i sikkerhedskontrollen. I samme periode er mere end 50 mio. passagerer gået gennem lufthavnens sikkerhedskontrol.

"Det er vores ambition fortsat at være en af verdens bedste lufthavne, og sikkerhedskontrollen er en helt vital del af vores service til de rejsende. Derfor bad vi i august Bech-Bruun om at dobbelttjekke processerne omkring sikkerhedskontrollen, så vi kunne være sikre på, at vi varetager sikkerhedsopgaven på en måde, hvor der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved motiverne hos vores medarbejdere og ledere. Undersøgelsen viser, at der ikke er grund til at antage, at vores medarbejdere har udført personeftersyn i strid med reglerne", siger adm. direktør Thomas Woldbye, Københavns Lufthavne A/S.

Medarbejderne ser fremad
Medarbejderne i CPH har gennem hele forløbet bakket op om undersøgelsen.  Med afslutningen af undersøgelsen er det tid til at komme videre:

"Sagen har været hård for mine kolleger i sikkerhedskontrollen, og jeg håber derfor, at vi med undersøgelsens konklusioner kan sætte punktum og se fremad. Hverken passagererne eller mine kolleger er tjent med, at der kan stilles spørgsmålstegn ved professionalismen i sikkerhedskontrollen", siger fællestillidsmand Peter Vium.

Nul-tolerance, bedre information og et forbedret klagesystem
På baggrund af de oplysninger, der er fremkommet under nogle af interviewene, kan noget tyde på, at der inden for den periode, som undersøgelsen omfatter, har været enkelte tidligere security-medarbejdere, der bevidst har fået metaldetektorkarmen til at give udslag med det formål at foretage personeftersyn af udvalgte passagerer.

Efter de oplysninger, som de nuværende og fratrådte medarbejdere har givet, ophørte den beskrevne adfærd for godt 2½ år siden. Ifølge advokatundersøgelsen er der ikke noget, der tyder på, at de efterfølgende personeftersyn er foretaget på en krænkende måde.

CPH har med virkning fra den 17. august 2015 opstillet nye security-scannere i lufthavnens passagersikkerhedskontrol. Dette indebærer, at personeftersyn nu foretages målrettet mod det sted, hvor scanneren giver udslag, eksempelvis en lomme.

Derudover har CPH indført krav om, at mandlige security-medarbejdere skal spørge kvindelige passagerer, om de ønsker, at personeftersynet foretages af en kvinde.

"Proceduren med de nye security-scannere betyder, at den fysiske kontakt mellem vores medarbejdere og passagererne er begrænset til et minimum. Men det skal naturligvis stå helt klart, at skulle der være medarbejdere, som ikke har en professionel tilgang til arbejdet, hører disse naturligvis ikke hjemme i CPH. Jeg har derfor indskærpet overfor lederne i Security, at den nul-tolerance vi har over for den type adfærd opretholdes", siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Undersøgelsen har vist, at der er behov for en overskuelig og let tilgængelig information om personeftersyn, hvor de rejsende kan se, hvad myndighederne kræver for, at sikkerheden er i orden. Denne information vil nu blive lagt på hjemmesiden CPH.dk.

Undersøgelsen har ligeledes vist, at CPH’s klageprocedure kan forbedres. Det betyder blandt andet, at CPH udvider den periode, hvor videooptagelser opbevares til 28 dage, således at passagerer får øget mulighed for at se den videooptagelse fra den episode, som henvendelsen vedrører.

CPH vil også forbedre informationen til passagererne på CPH’s hjemmeside med en klagevejledning, herunder oplyser om vigtigheden af, at klagen indgives hurtigst muligt med henblik på CPH’s mulighed for at dokumentere hændelsesforløbet inden for de 28 dage, hvor videooptagelser opbevares.

Ikke grundlag for videre Politi-efterforskning
CPH overdrog i august efter samtykke henvendelser fra passagerer, der har følt sig krænket i sikkerhedskontrollen, til Politiet. Politiet har oplyst overfor CPH, at der ikke er grundlag for videre efterforskning af disse sager.

Advokatundersøgelsen har vist, at:

  • ”Lufthavnens ledelsessystemer, processer og opfølgning for personeftersyn i lufthavnens sikkerhedskontrol er tilstrækkelige i forhold til at sikre, at eftersyn ikke foregår på en måde, der er krænkende under hensyntagen til de lovmæssige krav.”
  • ”Lufthavnens ledelse reagerer i tilstrækkeligt omfang på og sanktionerer personeftersyn, der ikke sker i overensstemmelse med lufthavnens regler herom.”
  • ”Lufthavnens uddannelse og instruktion af security-medarbejderne i relation til personeftersyn må anses for tilstrækkelige, og vores undersøgelse har ikke afdækket, at der skulle være grundlag for overvejelser om at ændre dele af uddannelsen eller instruktionen.”
  • ”Lufthavnen opfylder de myndighedsfastsatte krav til skiltning vedrørende passagererne om kravene til og omfanget af personeftersyn.”
  • ”Ved det konkrete personeftersyn informerer lufthavnens security-personale passagerer, der undersøges, om, hvad der skal foregå, og hvorfor, i tilstrækkeligt og muligt omfang.”

Se mere om undersøgelsen her