18.09.2017

Fin passagervækst sikrer godt første halvår

Københavns Lufthavne A/S (CPH) havde et godt første halvår 2014 med en passagervækst på 7,3 procent. Stigningen i passagertallet betød, at både omsætning og resultat før skat steg. Lufthavnen fastholder forventningerne til fuldåret. 

Passagertallet i Københavns Lufthavn steg til 12.355.999 passagerer, hvilket er en fremgang på 7,3 procent. Det er samtidig første gang, at lufthavnen har opnået mere end 12 mio. passagerer for halvåret. Det voksende antal passagerer betyder, at omsætningen er steget med 7,4 procent, og at resultatet før skat steg med 9,0 procent til DKK 593,3 mio.

Et stigende passagertal, som følge af en positiv udvikling i flyselskabernes load factor samt fuldårseffekten af nye ruter opstartet i 2013, har sikret, at omsætningen i det aeronautiske segment er steget med 10,4 procent i første halvår.

Passagervæksten har været særlig stor i andet kvartal, og væksten på både de interkontinentale ruter og i transfertrafikken har understøttet Københavns Lufthavns position som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt. Samtidig er det en understregning af, at vi når de mål, vi har sat os for i World Class Hub strategien,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavn.

I årets første seks måneder steg udenrigstrafikken med 7,5 procent, long-haul er øget med 6,8 procent, transfertrafikken er vokset med 13,5 procent, og endelig er indenrigstrafikken steget med 4,9 procent.

Ikke-aeronautisk vækst
Omsætningen i den ikke-aeronautiske del af forretningen er steget med 3,5 procent som følge af en stigende omsætning i shopping-centret på 5,6 procent, øgede hotelaktiviteter med en stigning på 3,6 procent samt parkering, der voksede med 6,6 procent.

CPH arbejder kontinuerligt på at styrke udbuddet i lufthavnens shopping-center, og i begyndelsen af juni blev Københavns Lufthavn officielt udnævnt til at være verdens bedste inden for café- og restaurantudvalg. Københavns Lufthavn vandt prisen ’Airport Food & Beverage Offer of the Year’ til den internationale F&B Awards sammen med to andre prestigefyldte priser.

Højt investeringsniveau fastholdes i 2014
CPH fortsætter det meget høje investeringsniveau i styrkelse og udbygning af Københavns Lufthavn. De seneste år har CPH investeret i størrelsesordenen DKK 1 mia., og nu har lufthavnen som følge af en stadigt stigende interkontinental trafik iværksat en udvidelse af Finger C, der benyttes til de lange ruter samt non-Schengen trafik. Fingeren bliver forlænget med 100 meter og tre standpladser bliver dermed gjort bygningsbetjente.

Refinansiering
I april 2014 refinansierede CPH sine femårige garanterede bilaterale faciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter resulterer i forbedrede vilkår for CPH og adresserer alle refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. De nye faciliteter sikrer, at CPH vil være i stand til at fastholde det nødvendige investeringsniveau. De nye faciliteter udløber 2. april 2019.

Ny takstaftale
Efter andet kvartals udløb har flyselskaberne og CPH indgået en ny takstaftale, som nu skal forelægges Trafikstyrelsen til godkendelse, med ikrafttræden pr. 1. april 2015. Takstaftalen betyder, at prisen for at benytte lufthavnen følger CPI(forbrugerpris-indekset) de næste fire år. Den nye aftale skaber vished omkring taksterne og sikrer at de nødvendige investeringer i lufthavnen dermed kan fortsætte. Aftalen indeholder endvidere investeringer som er med til at nedbringe flyselskabernes samlede omkostninger.

Den nye takstaftale betyder, at flyselskaberne får vished for deres omkostninger i de kommende fire år, og at lufthavnen er sikret en stabil indtjening. Dette styrker CPHs planer om at investere i lufthavnen og dermed skabe rammerne for vores langsigtede plan om at udbygge lufthavnen i takt med væksten og efter planen ”Expanding CPH”,” siger Thomas Woldbye.

Efter andet kvartals udløb er Københavns Lufthavn desuden for 9. gang på 11 år blevet hædret med prisen som ’Europas mest effektive luthavn’. Bag prisen står det internationale, uafhængige Air Transport Research Society (ATRS), der analyserer og vurderer effektiviteten i alverdens lufthavne.

Forventninger

Forventninger til resultat før skat
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2014 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2013 forventes at give en positiv effekt i 2014Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2013 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat i 2014 derfor fortsat at ligge i et interval mellem DKK 1.100,0 mio. og DKK 1.200,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Såfremt den stærke passagervækst fortsætter, forventes resultat før skat at være i den høje ende af det udmeldte interval. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, når der tages højde for særlige forhold.

Forventninger til investeringer i anlægsaktiver
I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer som i tidligere år at investere på et niveau som er markant højere end det selskabet er forpligtet til at investere i henhold til takstaftalen. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Forventningerne til 2014 for passagerudvikling, resultat før skat og investeringer fastholdes.