18.09.2017

Københavns Lufthavn vil forbedre luftkvaliteten

Københavns Lufthavn har som den første lufthavn i Europa foretaget en kortlægning af luftkvaliteten på forpladserne. Målingerne viser en periodevis høj koncentration af de såkaldt ultrafine partikler, og Københavns Lufthavn vil derfor nu arbejde målrettet på at forbedre luftkvaliteten til gavn for arbejdsmiljøet.  

CPH har siden 2007 arbejdet tæt sammen med lufthavnens handlingselskaber, andre virksomheder i Københavns Lufthavn og fagforbundet 3F om at forbedre luftkvaliteten primært på forpladserne, hvor flyene holder parkeret. De seneste måleresultater, foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) viser, at luftforureningen i Københavns Lufthavn for så vidt angår de grove partikler – som f.eks. svovl, benzen og PM 2,5 – ligger under de fastlagte grænseværdier samt under øvrige målepunkter i København. Målingerne viser imidlertid også en periodevis høj koncentration af de såkaldt ultrafine partikler.

Derfor vil CPH nu sammen med sine samarbejdspartnere iværksætte en række tiltag, som skal forbedre luftkvaliteten og arbejdsmiljøet på forpladserne. Som første skridt indkalder CPH nu alle interessenter til en workshop, hvor forslag til løsninger skal på bordet.

”Det er vigtigt at understrege, at alle medvirkende parter via deres arbejde omkring flyene bidrager til luftforureningen på forpladserne. Derfor skal opgaven med at reducere forureningen også løses i fællesskab.  Et vigtig skridt bliver at få foretaget nogle forsøg, så vi kan kortlægge kilderne til udledningen af ultrafine partikler, og derefter iværksætte konkrete tiltag, der kan sænke forureningen fra ultrafine partikler,” siger driftsdirektør Michael Løve.

Permanent målestation
Efter aftale med samarbejdspartnerne indledte CPH i sommeren 2009 et samarbejde med DMU om måling af niveauet for luftforureningen på forpladserne, inklusive en kortlægning af kilderne og deres betydning for forureningen. En permanent målestation blev i september 2009 opsat mellem standplads B2 og B4, som af alle eksperter, handlingsselskaberne og 3F blev vurderet som det mest udsatte sted, og dermed det bedst egnede sted at vurdere de luftkvalitetsmæssige udfordringer på forpladserne.

DMU’s målinger, og de litteraturmålinger der henvises til i den foreløbige rapport, peger på, at flymotorerne i et vist omfang bidrager til forureningen med ultrafine partikler på forpladserne. Men DMU har endnu ikke færdigbelyst, hvor stor en andel af de ultrafine partikler, der stammer fra flyenes motorer, og hvor stor en andel, der stammer fra dieselmotorerne i de køretøjer , der arbejder på forpladserne.

”Grønt grej” på forpladserne
”Vi har sammen med samarbejdspartnerne i de seneste tre år gennemført en række kampagner og tiltag for at reducere forureningen på forpladserne mest muligt. Vi har f.eks. reduceret brugen af flyenes hjælpemotorer gennem nogle af de mest restriktive regler i EU, og vi er løbende i gang med at udskifte det materiel, der bruges på forpladserne, til såkaldt ”grønt grej”. Nu må sammen med samarbejdspartnerne se, hvordan vi kan bringe det arbejde et skridt videre, så vi yderligere kan minimere mængden af ultrafine partikler,” siger Michael Løve.

Hverken EU eller Arbejdstilsynet har fastsat grænseværdier for ultrafine partikler.

BAGGRUND:
Arbejdet med luftkvalitet på forpladserne blev igangsat i 2007 på baggrund af en italiensk analyse, der indikerede, at personale, der arbejder i umiddelbar nærhed af fly, udsættes for en særlig sundhedsrisiko fra luftforureningen, der på dette sted især er forårsaget af dieseludstødningen fra jordmateriel, så som traktorer, mobilt lastegrej og lignende.

En undersøgelse foretaget for CPH af EUROFINS Miljø A/S i august 2007 viste, at luftforureningen fra de gængse luftforureningsstoffer lå væsentligt under arbejdsmiljølovgivningens grænseværdier.

Rapporten fra EUROFINS viste imidlertid også, at den væsentligste luftforurening på forpladserne stammede fra ultrafine partikler fra dieselkøretøjer, der har ærinde omkring flyene, mens de klargøres til næste flyvning. Det drejer sig bl.a. om grej til lastning og lodsning af bagage og madvarer, brændstofpåfyldning, rengøring, tømning af toiletter og affaldshåndtering.

På baggrund af rapporten tog CPH initiativ til etablering af ”Styregruppen Luftkvalitet Apron”, som foruden CPH’s repræsentanter bestod af repræsentanter for handlerne og en lang række andre virksomheder i lufthavnen samt fagforbundet 3F (v. 3F Kastrup).

Formålet med gruppens arbejde var at iværksætte initiativer på tværs af lufthavnens virksomheder med det formål at forbedre luftkvaliteten og dermed arbejdsmiljøet på forpladserne på baggrund af EUROFINS rapportens resultater.

Initiativer iværksat af styregruppen:
  • Sluk motoren kampagne: Adfærdsregulering ved færden på og omkring forpladserne med fokus på overholdelse af tomgangsreglerne med det formål at begrænse luftforureningen fra de forskellige køretøjer (primært dieseldrevne), som arbejder omkring flyene. Kampagnen har kørt tre gange på tre år.

  • Sluk motoren, taxachauffør: Sluk motoren kampagnen blev i forsommeren 2009 udvidet med en kampagne målrettet taxachaufførerne i Københavns Lufthavn.

  • Registrering og mærkning af miljøvenligt grej ’grønt grej’: Første opgørelse i 2007 viste, at 47,2 procent af lufthavnens grej samlet set kunne kategoriseres som grønt grej. Pr. 1. august 2008 var andelen steget til 57 procent, og i efteråret 2009 var andelen oppe på 60,1 %. Grønt grej aftalen er tilsluttet af SGH (SAS Ground handling), Novia, BKL og CPH. Parterne forpligter sig til, at andelen af grønt grej pr. 1. oktober 2012 skal udgøre 65 %.

  • APU kampagne: På trods af, at Københavns Lufthavn allerede havde nogle af de mest restriktive regler for brugen af APU (flyenes hjælpemotorer) gennemførte Styregruppen i efteråret 2008 en kampagne målrettet flyselskaberne, specifikt piloterne, som skulle minde om reglerne og ændre det faktum, at reglerne for brug af APU ved standpladser med faste installationer i nordområdet ifølge en række stikprøvekontroller blev overtrådt i 13 procent af tilfældene. Kampagnen blev gentaget i 2009 og kører fortsat.