Opdatering af systemer Vi kører opdateringer er vores medlems-systemer. Der kan forekomme problemer med login samt at få vist point.

 

Generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen i Københavns Lufthavne A/S (”CPH”)

1. Generelle principper for vederlag til bestyrelsen

De generelle principper for vederlag til medlemmerne af CPH's bestyrelse er som følger:

 1. For at kunne tiltrække kvalificerede og kompetente medlemmer modtager de almindelige bestyrelsesmedlemmer et honorar, der er sammenligneligt med, hvad andre Large Cap-virksomheder betaler. Bestyrelsesmedlemmernes vederlag består af et fast honorar, og ingen medlemmer modtager variabelt vederlag.
 2. Næstformændene for bestyrelsen modtager et honorar på to gange et almindeligt bestyrelsesmedlems honorar.
 3. Formanden for bestyrelsen modtager et honorar på tre gange et almindeligt bestyrelsesmedlems honorar.

CPH har etableret et revisions- og risikoudvalg. Udvalgets medlemmer modtager et fast vederlag oveni det vederlag som modtages som bestyrelsesmedlem. Vederlaget er sammenligneligt med, hvad andre Large Cap-virksomheder betaler.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan anmode om ikke at modtage honorar eller at modtage et lavere honorar end i henhold til ovenstående principper. Hvert år vurderer bestyrelsen forud for den ordinære generalforsamling, om ovenstående principper skal ændres.

Rejser, ophold and andre rimelige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet afholdes af CPH.

2. Generelle principper for vederlag til direktionen

CPH anvender en blanding af variable lønelementer for at belønne direktionen. Hovedformålet med disse retningslinjer er at etablere en ramme for de variable lønelementer i betragtning af CPH´s kortsigtede og langsigtede mål.

Det samlede vederlag til et medlem af direktionen skal være konkurrencedygtigt i forhold til andre danske og europæiske virksomheder af tilsvarende størrelse og kompleksitet. De forskellige dele af den samlede lønpakke er sammensat under hensyn til gældende markedspraksis.

Ved at tilføje incitament givende vederlagselementer ønsker bestyrelsen at give et incitament til direktionen for at sikre en fortsat positiv udvikling i CPH og dermed god værdiskabelse for CPH´s aktionærer såvel kortsigtet som langsigtet. Bestyrelsen vurderer, at de bedste resultater opnås, når en relativt stor del af et direktionsmedlems samlede løn er afhængig af opfyldelse af en række mål, der stemmer overens med CPH´s målsætninger.

3. Samlet vederlag til medlemmer af direktionen

Det samlede vederlag til medlemmerne af direktionen består af:

 1.  En fast grundløn (grundløn, pensionsbidrag og fratrædelsesgodtgørelse)
 2.  En kortsigtet incitamentsordning (kontant bonus)
 3.  En langsigtet incitamentsordning (kontant bonus)

Direktionen har en bidragsbaseret pensionsordning med et arbejdsgiverbidrag på 20 % af grundlønnen. Medlemmerne af direktionen har et antal arbejdsrelaterede goder til rådighed, herunder fri bil, fri telefon og andre goder i forhold til deres stilling. Omfanget og niveauet for de individuelle goder forhandles med det enkelte direktionsmedlem.

Ansættelsesaftalen for det enkelte direktionsmedlem omfatter et opsigelsesvarsel på op til 12 måneder i tilfælde af opsigelse fra CPH´s side og op til 6 måneder i tilfælde af opsigelse fra direktionsmedlemmet side. Ansættelsesaftalen for det enkelte direktionsmedlem omfatter også en opsigelsesklausul gående ud på, at i tilfælde af opsigelse fra CPH´s side, vil der blive udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse ud over løn i opsigelsesperioden. Den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden, herunder fratrædelsesgodtgørelse, kan ikke overstige to års vederlag, inklusive alle vederlagselementer.

4. Retningslinjer for den kortsigtede incitamentsordning for direktionen

De enkelte medlemmer af direktionen har ret til en årlig kontant bonus, når de fastsatte mål nås. Størrelsen af den kontante bonus er 50 % af den årlige grundløn som målsætning og maksimalt 75 % af den årlige grundløn.

Målsætningerne er fastsat på basis af en række parametre, der afspejler CPH's rolle og ansvar i samfundet kombineret med ønsket om at drive en succesfuld forretning, som skaber langsigtet vækst. Alle målsætninger skal fremme CPH's formål. Målsætningerne omfatter:

 • Virksomhedens resultater, der afspejler elementer som f.eks. økonomiske resultater, kundetilfredshed, safety og miljøpåvirkning
 • Individuelle mål, der afspejler elementer inden for strategi, stakeholder management og ledelse.

Delvis opfyldelse af individuelle mål resulterer i udbetaling af delvis bonus. Hvis ingen af de individuelle mål nås, vil direktionsmedlemmet ikke være berettiget til bonus, inklusive bonus baseret på virksomhedens resultat.

Målsætningen for virksomhedens resultater og de individuelle mål aftales ved indgangen til et regnskabsår med CPH´s administrerende direktør i overensstemmelse med de overordnede mål fastlagt af bestyrelsen. For den administrerende direktør aftales målsætningen i vederlagsudvalget.

5. Retningslinjer for den langsigtede incitamentsordning for direktionen

Hvert år fastsættes et treårigt mål med fokus på langsigtet værdiskabelse for aktionærerne. Når de er fuldt implementerede, vil et medlem af direktionen til enhver tid have tre parallelt løbende langsigtede incitamentsordninger. Opfyldelse af målsætningerne vurderes årligt, og såfremt målsætningen er opfyldt, kan direktionsmedlemmet opnå en udbetaling fra nogle eller alle tre rullende ordninger.

De enkelte medlemmer af direktionen kan opnå en årlig forholdsmæssig udbetaling, når de når de mål, der er fastsat i den rullende, treårige, langsigtede incitamentsordning. Den totale udbetaling for hver treårig langsigtet incitamentsordning for det enkelte direktionsmedlem kan beløbe sig op til 33,34 % som målsætning og op til maksimalt 50 % af den årlige grundløn.

Det generelle formål med incitamentsbaseret aflønning i form af en langsigtet kontantordning er:

 1. At sikre fastholdelse (og om nødvendigt tiltrækning af nye medlemmer) af direktionen ved at tilbyde et attraktivt tillæg til den faste løn og den kortsigtede bonusordning.
 2. At sikre, at medlemmerne af direktionen fokuserer på langsigtet vækst og indtjening i CPH for at sikre, at aktionærernes interesser imødekommes bedst muligt.
 3. At sikre, at aflønningen af medlemmerne af direktionen er knyttet delvist til aktionærernes værditab eller -stigning.

6. Gennemførelse

I henhold til selskabslovens § 139 og Anbefalingerne for god selskabsledelse af 23. november 2017, som disse retningslinjer er udarbejdet ud fra, vil disse retningslinjer blive forelagt til godkendelse på CPH´s ordinære generalforsamling og blive offentliggjort på CPH´s hjemmeside (www.cph.dk).

Retningslinjerne skal godkendes på generalforsamlingen mindst hvert fjerde år og i forbindelse med væsentlige ændringer.

Godkendt på CPH´s ordinære generalforsamling den 10. april 2019