Hvordan er støjbelastningen fra Københavns Lufthavn?

Gennem de seneste 20 år har der været et markant fald i lufthavnens støjbelastning af omgivelserne trods en stigning i passagertallet.

Støjbelastningen fra startende og landende fly beregnes efter den såkaldte TDENL-metode (Total Day-Evening-Night Level). Ved at bruge denne metode kan der føres løbende kontrol af udviklingen i støjbelastningen fra lufthavnens flytrafik, der berører områderne omkring lufthavnen. Se afsnittet: Krav til den årlige samlede støjbelastning 

Miljømyndighederne har igennem årene skærpet kravene til støjbelastningen gennem miljøgodkendelsen af støj fra flytrafik i Københavns Lufthavn. Fra 2015 må støjbelastningen ikke overstige en TDENL-værdi på 147,4 dB. 

TDENL-værdier for 1996-2018 sammenholdt med antallet af passagerer. De skærpede krav fremgår af de røde linjer.


 

Støjbelastningen er siden 1996 faldet med næsten 8 dB. Dette svarer til mere end en halvering af støjen.
Faldet skyldes primært udfasningen af en række ældre støjende flytyper, der blev endeligt gennemført i 2002. Samtidig med faldet i støjbelastningen er det samlede passagerantal steget.

Udviklingen med en stigning i antallet af passagerer og en lavere støjbelastning hænger dels sammen med, at flyselskaberne er blevet bedre til at udnytte flyenes kapacitet, og dels at antallet af flyoperationer med større fly er steget. Det betyder, at der generelt er flere passagerer på hvert fly, og derfor behøver flyselskaberne ikke nødvendigvis øge antallet af flyafgange og -ankomster for at transportere flere passagerer.

De sidste års meget markante stigning i passagerantallet har dog medført en svag stigning i støjbelastningen, fordi antallet af flyoperationer tillige er steget en smule.

TDENL-værdier for 1996-2018 sammenholdt med det årlige antal flyoperationer. 


Støjkonsekvensområdet

For at undgå udviklingen af nye by- og boligområder i støjramte områder omkring lufthavnen, blev der i starten af 1980’erne i forbindelse med udbygningsloven fastsat et såkaldt ”støjkonsekvensområde”. Det betyder, at kommunerne i et nærmere defineret område omkring lufthavnen ikke må udlægge yderligere byzone eller sommerhusarealer, og at der i visse tilfælde skal stilles krav til det indendørs støjniveau i lokalplaner og lignende, der muliggør byggeri. Formålet med restriktionerne er at forhindre ny by- og boligudvikling inden for støjramte områder og dermed forebygge, at flere mennesker bliver belastet af støj. Til de eksisterende boliger i støjkonsekvensområdet blev der i forlængelse af fastsættelsen af området givet tilskud til støjisolering af boliger påvirket med mere ed 65 dB(A).

Støjkonsekvensområdet har været og er stadig særdeles effektivt. Det skaber en balance for både naboområderne og Københavns Lufthavn, som er ganske unik i forhold til andre sammenlignelige lufthavne i Europa, hvor manglende byplanlægning omkring lufthavne skaber konflikter mellem borgere og lufthavne. På den ene side forebygger man, at flere mennesker bliver belastet af støj, og på den anden side sikrer man, at Københavns Lufthavn fortsat kan udvikles konkurrencedygtigt inden for de lov- og myndigheds fastsatte støjmæssige rammer.

Støjkonsekvensområdet er fastlagt i cirkulære nr. 56 af 30.4.1997 og i Fingerplan 2019, landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.