Krav til den årlige samlede støjbelastning

Miljømyndighederne har igennem årene skærpet kravene til støjbelastningen gennem miljøgodkendelsen af støj fra flytrafik i Københavns Lufthavn.

Støjbelastningen fra startende og landende fly bliver beregnet efter den såkaldte TDENL-metode (Total Day-Evening-Night Level). Ved denne metode kan vi føre løbende kontrol med udviklingen i støjbelastningen fra lufthavnens flytrafik, der berører områderne omkring lufthavnen.
Fra 2015 må støjbelastningen ikke overstige en TDENL-værdi på 147,4 dB. Denne værdi er en beregnet kontrolværdi, som ikke kan relateres til et målt støjniveau. TDENL-værdien er derimod udtryk for den samlede støjbelastning på et år. Vi beregner årligt TDENL-værdien til myndighedernes kontrol.

Udviklingen i den samlede støjbelastning

Københavns Lufthavns støjbelastning af omgivelserne er blevet mere end halveret gennem de seneste 25 år.
Faldet skyldes primært udfasningen af en række ældre støjende flytyper, der blev endeligt gennemført i 2002. Samtidig med faldet i støjbelastningen er det samlede passagerantal steget.

Udviklingen med en stigning i antallet af passagerer og en lavere støjbelastning hænger dels sammen med, at flyselskaberne er blevet bedre til at udnytte flyenes kapacitet, og dels at antallet af flyoperationer med større fly er steget. Det betyder, at der generelt er flere passagerer på hvert fly, og derfor behøver flyselskaberne ikke nødvendigvis øge antallet af flyafgange og -ankomster for at transportere flere passagerer.

De sidste års meget markante stigning i passagerantallet har dog medført en svag stigning i støjbelastningen, fordi antallet af flyoperationer tillige er steget en smule.

Krav til kortlægning af støj omkring lufthavnen

Miljømyndighederne kræver, at Københavns Lufthavn hvert tredje år udfører en støjkortlægning af områderne omkring lufthavnen ved hjælp af DENL-metoden. Trafikgrundlaget til beregning af DENL baseres på de tre mest trafikerede måne¬der på et år. Herudover indgår oplysninger om banebenyttelsen i forbindelse med hver enkelt flyvning med tilhørende oplysninger om brug af taxi- og flyvevej. Endvidere indgår støj- og præstationsdata for de benyttede flytyper. Beregningen skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser og er blevet udført med faste intervaller de sidste 20 år. I henhold til den nyeste miljøgodkendelse for støj er den først udført for flytrafikken i 2015, hvor miljøgodkendelsen trådte i kraft.

Læs mere om kortlægningen af støj fra flytrafikken i 2018.