Støj

Støjen overvåges døgnet rundt

Flystøj er en stor miljømæssig udfordring for enhver lufthavn, og støj er naturligt nok det miljøtema, som optager beboerne omkring en lufthavn mest. CPH overvåger støjen fra alle flyoperationer døgnet rundt.

Der er indført en lang række støjbegrænsende foranstaltninger. Det gælder driftsvilkår om anvendelse af banerne, støjkrav til de enkelte flyoperationer om natten samt krav til flyenes operationer på landjorden.

Avanceret støjovervågningsanlæg
Lufthavnens avancerede støjovervågningssystem danner grundlag for indsamlingen af støjdata og for en løbende monitering af lufthavnens støjbelastning i områderne omkring lufthavnen. Endvidere anvendes de registrerede støjdata til indrapportering af overskridelser af de støjbegrænsende bestemmelser til miljø- og luftfartsmyndighederne, udarbejdelse af lufthavnens egenkontrol rapporter samt i forbindelse med klagesager.

Strenge krav til støjbegrænsning
For at begrænse støjbelastningen mest muligt har miljø- og luftfartsmyndighederne pålagt lufthavnen en række støjbegrænsende vilkår og bestemmelser:

  • Krav om et støjovervågningssystem    
  • Krav til den årlige samlede støjbelastning
  • Krav til maksimalt støjniveau i natperioden
  • Krav til maksimalt støjniveau for taxistøj i natperioden
  • Krav til reversering i forbindelse med landinger
  • Fastlagte ind- og udflyvningskorridorer
  • Krav til baneanvendelse
  • Krav til motorkøringer
  • Krav til brug af APU

Krav til støjniveau i natperioden
Flystøj om natten og i de tidlige morgentimer kan give søvnforstyrrelser og opleves som særligt generende. Ind- og udflyvninger i natperioden (kl. 23:00 – 06:00) er derfor pålagt restriktioner om, at et maksimalt A-vægtet støjniveau på 80 dB ikke må overskrides i seks målestationer placeret i boligområderne omkring lufthavnen (se afsnit om baneanvendelse).

Baggrunden for den vejledende grænseværdi på 80 dB(A) er, at Miljøstyrelsen som udgangspunkt har tilstræbt, at flystøjen ikke skal give anledning til søvnforstyrrelser for beboerne omkring lufthavnen. I denne vurdering indgår en ”normal” dansk boligs støjdæmpning af udefrakommende støj. Alle overskridelser af det maksimale støjniveau videresendes til myndighedsbehandling.

Flyenes taxikørsel på rulleveje og baner er ligeledes pålagt støjrestriktioner i natperioden.  

Krav til reversering i forbindelse med landinger
Når et jetfly lander, kan mange af disse flytyper anvende motorerne til nedbremsningen. Motorerne har en form for ”skjold” som kan aktiveres, hvorved jetstrålen sendes skråt fremad og flyet bremser ned. Motorreversering, som denne nedbremsning kaldes, skaber en del støj specielt med ældre flytyper, hvorfor der er krav til, at fly der lander i Københavns Lufthavn kun må foretage motorreversering med motorerne i tomgang.

Kontakt vedrørende støjklager:

E-mail: maf@cph.dk
Telefon: 3231 3020

Læs mere om støj

WebTrak


Følg flyoperationer med WebTrak (læs mere)

Støjkilder
Det væsentligste bidrag til støjbelastningen omkring lufthavnen stammer fra startende og landende fly (læs mere)

Støjbelastning
Støjbelastningen fra startende og landende fly beregnes efter den såkaldte TDENL-metode (Total Day-Evening-Night Level) (læs mere)

APU
Anvendelse af APU (læs mere)

Motorkøring
I forbindelse med reparationer og vedligehold af fly foretages der efterfølgende motorkøring af flyet. Afprøvning af flymotorer på jorden kan medføre støjgener for lufthavnens naboer (læs mere)

Støjkortlægning
Lufthavnens miljøgodkendelse indeholder et egenkontrolvilkår om, at der hvert 3 år skal foretages en støjkortlægning. Støjkortlægningen skal sikre, at lufthavnen lever op til myndighedernes ”krav” for områderne omkring lufthavnen (læs mere)

Se mere her for illustration af starter og landinger fordelt på procent samt placering af støjmålestationer - åbner i nyt vindue