25. juni 2020

CPH forventer betydelig negativ resultatpåvirkning af Corona-krise

 

COVID-19-pandemiens rejserestriktioner og grænsenedlukninger har ramt luftfarten hårdt. Det gælder også for Københavns Lufthavne A/S (CPH), hvor passagertrafikken har været reduceret til niveauer, der ikke er set lavere siden Anden Verdenskrig. Det påvirker CPHs finansielle forventninger for 2020 negativt, og lufthavnen forventer nu at realisere et samlet underskud for året.

Den store usikkerhed, som sundhedskrisen har skabt for flytrafikken i Danmark og i resten af verden, har medført, at det hidtil ikke har været muligt at vurdere krisens påvirkning af CPHs økonomi. Imidlertid står det nu klart, at Corona-krisen får en betydelig negativ effekt på CPHs omsætning og resultat i 2020.

Med baggrund i den finansielle udvikling år-til-dato og med udsigten til en meget begrænset passagertrafik i resten af året, forventer CPH en betydelig nedgang i omsætningen sammenlignet med 2019. Sammenholdt med omkostningerne til at holde lufthavnen i drift forventer CPH nu at realisere et samlet underskud for 2020 på mellem DKK 450 og 750 mio. efter skat. Dette inkluderer effekt fra diverse statslige hjælpepakker. Uden disse ville underskuddet efter skat lande i intervallet mellem DKK 700 og 1.000 mio.

Forventningerne er fortsat behæftet med stor usikkerhed og vil bl.a. afhænge af udviklingen i flytrafikken resten af året.

Fortsat stramt omkostningsfokus og mere effektiv organisering af driften

Som oplyst i selskabsmeddelelse af 17. marts 2020 har Københavns Lufthavne over de seneste måneder gennemført en række operationelle og investeringsmæssige besparelser med henblik på at tilpasse omkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau. I alt er der igangsat operationelle besparelser for op mod DKK 250 mio. i 2020. Derudover er det forventningen, at igangværende projekter og investeringer, som midlertidigt sættes på hold eller udskydes, samlet vil medføre CAPEX-besparelser i lufthavnens investeringsprogram i niveauet DKK 600-700 mio. i 2020.

CPH er fortsat tilmeldt statens lønkompensationsordning, hvor omkring 2200 medarbejdere, svarende til 1600 fuldtidsstillinger, er hjemsendt med delvis kompensation for CPHs lønudgifter. Kompensationen har dog langt fra været nok til at dække de omkostninger, der er forbundet med at holde lufthavnen i drift.

CPH vil derfor fortsat have fokus på at tilpasse lufthavnens omkostninger og driftsaktiviteter, så det matcher den forventede fremadrettede passagerudvikling.

Udviklingen i passagertrafikken i de kommende måneder er behæftet med stor usikkerhed. Dele af lufthavnens drift er allerede blevet lukket ned til at håndtere den markant lavere passagertrafik, og der er indført et generelt ansættelsesstop. Samtidig er lufthavnen nødt til at foretage tiltag, som indretter den daglige drift mere varigt efter konsekvenserne af de ændrede forhold, som COVID-19 har medført. Fokus er på at kunne planlægge arbejdet i de passagervendte funktioner mest muligt effektivt, så det fremadrettet er organiseret optimalt ifht. forventningerne om langt færre passagerer i både 2020 og 2021. Konkret vil måden at planlægge og organisere arbejdet i lufthavnens personalemæssigt største enhed Security blive ændret. CPHs ledelse har derfor opsagt otte af 45 lokale aftaler og fire af 14 såkaldte kutymeaftaler – alle som omhandler planlægning og organisering af vagt- og turnusordninger for godt 970 ansatte i Security. Den grundlæggende overenskomst på security-området fastholdes uændret.

"Luftfarten står i en meget alvorlig situation. Selv om der på det seneste er kommet positive udmeldinger om mere lempelige rejserestriktioner, så vil det forventeligt tage lang tid, før den kommercielle passagertrafik vil komme tilbage til niveauet før COVID-19. Det afspejler sig tydeligt i vores finansielle forventninger til i år. Derfor er vi nødt til at fortsætte med at have et stramt omkostningsfokus og indrette vores drift, så vi mere effektivt kan håndtere de markant færre passagerer. CPH har som mål at fastholde flest mulige job - men vi må som ledelse samtidig ruste virksomheden til at stå resten af krisen igennem uden at tabe styrke, hvilket i værste fald vil betyde svækkelse af København som knudepunkt for international flytrafik i konkurrence med lufthavne i landene omkring os," siger administrerende direktør Thomas Woldbye fra Københavns Lufthavne.

For yderligere kommentarer: Adm. direktør Thomas Woldbye, Københavns Lufthavne, via presseafdelingen på tlf. 32312800