03.03.2020

Meddelelse om koncernårsrapport 2019

København, den 3. marts 2020 

Fald i omsætning og mindre udbytte

2019 blev et travlt år i Københavns Lufthavn med tæt på 30,3 mio. rejsende og 188 direkte ruter. På en gennemsnitlig dag var der 82.895 rejsende igennem terminalerne på vej til og fra ferie og forretningsrejse.

Samlet faldt omsætningen i CPH med 2,2% til DKK 4.345,7 mio. (2018: DKK 4.444,8 mio.), hvilket var på niveau med det udmeldte i delårsrapporten for tredje kvartal 2019.

Den aeronautiske del af forretningen var præget af lavere takster for flyselskabernes brug af lufthavnen. Taksterne blev sænket med 10% i 2018 og yderligere 5% i 2019. Dertil var flytrafikken negativt påvirket af en række konkurser, syv dages pilotstrejke i SAS og den nye strategi i Norwegian med fokus på lønsomhed fremfor vækst. Den aeronautiske omsætning faldt 6,2% til DKK 2.4 mia.

Det ikke-aeronautiske område omfatter blandt andet indtægter fra leje, parkering og shopping centret. Samlet sluttede året med en fremgang i den ikke-aeronautiske omsætning på 3,2% til DKK 1.930,5 mio.

Resultat før skat faldt i 2019 med 8,7 % til knap DKK 1,3 mia. Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 1.310,4 mio., hvilket var på niveau med det udmeldte i delårsrapporten for tredje kvartal 2019.

Historisk har CPH levet op til aktionærernes, herunder statens, forventning om udbyttebetaling og har udloddet 100% af årets resultat; men i lyset af situationen med global økonomisk usikkerhed, lavere takster og et fortsat meget højt investeringsniveau har bestyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for andet halvår 2019. For første halvår 2019 blev der udbetalt udbytte på 50 % af halvårsresultatet. For det fulde regnskabsår 2019 udbetales således et samlet udbytte på 23,3 %. Udbyttepolitikken om, over tid, samlet at udbetale 100% af selskabets resultat, fastholdes.

Pres på forretningen

CPH nåede en milepæl den 4. juni 2019, hvor H.K.H. Kronprins Frederik kunne indvie Finger E – et nyt terminalbyggeri til samlet knap DKK 2 mia., der skaber mere plads til de rejsende og til de store, moderne fly på de lange ruter ud af Europa. Men der er voksende pres på forretningen Københavns Lufthavne A/S, hvor der de senere år er investeret omkring DKK 2 mia. årligt i at udvikle lufthavnen. De rekordhøje investeringer er i dag markant større end CPH’s resultat før skat. Det er ikke holdbart på sigt. CPH’s cash-flow er sat yderligere under pres på grund af usikkerhed om verdensøkonomien, brexit, handelskrig og corona virus. CPH ønsker at fortsætte investeringerne i Fremtidens Lufthavn og dermed styrke Danmarks internationale tilgængelighed med direkte flyruter til hele verden. Udviklingen af lufthavnen skal ske i takt med at passagertallet stiger. Men grundet den øgede globale usikkerhed er det ikke sikkert, at alle de ønskede
investeringer er realiserbare i forhold til det cash flow, der er til rådighed. CPH vil derfor løbende vurdere og tilpasse investeringsniveauet i forhold til den økonomiske og risikomæssige udvikling. Hvis CPH skal lykkes, er der behov for stabilitet og et forudsigeligt økonomisk fundament, så vidt det er muligt. Lufthavnen skal være både finansiel og klimamæssigt bæredygtig.

Fart på den grønne omstilling

Lufthavnens økonomiske styrke og den nødvendige grønne omstilling hænger uløseligt sammen. I 2019 blev der sat fart på omstillingen med alt fra solceller og energibesparelser til flere el-køretøjer. Driften af lufthavnen blev certificeret som CO2-neutral af Airports Council International - det højest mulige niveau i ACA-programmet (Airport Carbon Accreditation). Det er sket dels ved egen kraft, dels ved at støtte et certificeret klimaprojekt i Laos. Næste mål er ved egen kraft at gøre driften helt emissionsfri i 2030.

I 2019 samarbejdede den danske luftfartsbranche om et klimaudspil og ambitionen om at omstille dansk luftfart til at være helt uden CO2-udledning i 2050. Gennem forslaget om etablering af en klimafond for luftfart og aktiv deltagelse i regeringens klimapartnerskab for luftfarten kan CPH sammen med forskere, politikere og grønne organisationer sætte retning og fart på omstillingen til bæredygtig luftfart.

Ny strategi: Architects of the future Airport

I 2019 lancerede CPH en strategi for fremtidens lufthavn: Architects of the future Airport. Strategien bygger videre på CPH’s fundament af effektiv og sikker drift, men fokuserer i høj grad også på CPH’s rolle i samfundet, en bæredygtig udvikling og endnu et løft af passageroplevelsen. De rejsende, flyselskaberne og resten af kunderne skal endnu mere i fokus. CPH skal tænke innovativt og simplificere, så hverdagen bliver nemmere og oplevelsen endnu bedre for alle, der bruger lufthavnen.

CPH har identificeret en række centrale områder – en række take-offs - der skal drive udvikling og forandring. De handler bl.a. om bæredygtig luftfart, om at inddrage CPH’s omverden endnu mere i arbejdet med at skabe fremtidens lufthavn – og om at sætte fart på digitaliseringen og udvikle fremtidens job og kompetencer.

Ny masterplan for fremtidens lufthavn

2019 blev også året, hvor CPH indsendte en ansøgning til myndighederne om et nyt grundlag for den fortsatte udvikling og bæredygtige omstilling til fremtidens lufthavn. Med støtte fra SAS, Norwegian og DAT er ønsket at forskyde lufthavnens tredje bane – tværbanen – der bruges meget sjældent. Det vil frigøre plads til fremtidens moderne flytyper, der er mere brændstofvenlige og mindre støjende. Med en ny ”masterplan” vil CPH over en årrække kunne videreudvikle lufthavnen inden for CPH’s nuværende område med alle faciliteter under ét tag og den kortest mulige afstand til gates og offentlig transport.

Rekord i passagertilfredshed

Året sluttede med en god nyhed. Passagerernes tilfredshed voksede fra 81% til rekordhøje 86%, der erklærer sig tilfredse eller særdeles tilfredse med servicen, faciliteterne og rejsen gennem lufthavnen. Det fremgik af den internationale Airport Service Quality (ASQ) tilfredshedsmåling, der foretages kvartalsvis blandt afrejsende passagerer i flere end 350 lufthavne verden over. CPH vurderer, at passagerernes tilfredshed er et direkte og målbart resultat af de mange nye faciliteter og den gode service, passagererne møder i lufthavnen – hos f.eks. flyselskaber, politi, groundhandlernes check-in og bagagepersonale, de ansatte i butikker og restauranter og CPH’s egne ansatte i f.eks. rengøring og Security.

På generalforsamlingen den 2. april 2020, vil bestyrelsen foreslår denne gang at undlade at udbetale udbytte for andet halvår til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det samlede udbytte for året udgør således DKK 237,6 mio. svarende til DKK 30,28 pr. aktie. Udbyttet svarer til 50% af halvårsresultatet udbetalt d. 13. august 2019.

Forventninger til 2020

Luftfarten globalt er under pres med blandt andet økonomisk usikkerhed, klimaomstilling og i den seneste tid udbruddet af Coronavirus COVID-19.

Corona udbruddet påvirker antallet af flyrejser markant – både når det gælder ferie- og forretningsrejser. Flyselskaberne annoncerer aflysninger og reducerer driften i takt med den faldende efterspørgsel.

På baggrund af den store usikkerhed COVID-19 har skabt for flytrafikken i Danmark og resten af verden og usikkerhed om situationens varighed er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske påvirkninger af Corona-virussen. Derfor er det heller ikke muligt at give en forventning for omsætning, resultat før skat og samlede investeringer.

Som en konsekvens heraf vil CPH derfor løbende vurdere og tilpasse de operationelle omkostninger og investeringsniveauet.

Koncernårsrapporten er vedlagt i pdf-format

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontaktperson:
Rasmus Lund
Finansdirektør

Telefon: 3231 3231
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

Vedlagte filer:

Læs selskabsmeddelelsen

Årsregnskab for moderselskabet 2019

Koncernårsrapport 2019