02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2018

Fondsbørsmeddelelse 2018 - København, den 6. november 2018 

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN     1. JANUAR – 30. SEPTEMBER 2018

 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2018.

Resume for de første ni måneder af 2018

23,3 mio. mennesker rejste gennem Københavns Lufthavn i de første ni måneder, hvilket er 3,7% flere end sidste år. Særligt de lange, interkontinentale ruter bidrog med tocifrede vækstrater. Transfertrafikken er steget 1,3%. Omsætningen er steget 0,6% grundet højere vækst i antallet af passagerer samt højere omsætning fra parkering og shoppingcentret. CPH fastholder forventningerne til resultat før skat korrigeret for særlige forhold.

Flere turister, der kommer til Danmark, og øget rejselyst blandt danskerne er med til at sikre et godt resultat i Københavns Lufthavn, i årets første ni måneder. Gennemsnitligt er 85.724 passagerer hver eneste dag gået gennem terminalerne, hvilket er godt 3.000 flere end sidste år.

Det er særligt den internationale trafik, der trækker væksten i passagertallet. Over de senere år er det lykkedes CPH at tiltrække en række nye direkte langdistanceruter, bl.a. til USA, Indien og Kina. Når der åbner nye ruter, kommer der ofte flere passagerer. Det ses meget tydeligt i år, hvor der i årets første ni måneder var 10,9% flere rejsende på de lange ruter. Det er en markant vækst, og netop denne trafik er med til at understøtte CPH’s position som trafikknudepunkt for især trafikken til Nordamerika og Kina såvel som at øge transfertrafikken. På få år er antallet af amerikanske turister og forretningsfolk, der kommer hertil, fordoblet. Sidste år rundede CPH for første gang en million. En tilsvarende udvikling forventes på det kinesiske marked. Sidste år udbød flyselskaberne godt 175.000 sæder mellem CPH og Kina. I 2019 vil det tal blive 84% højere med godt 323.000 udbudte sæder.

Den europæiske trafik steg 3,0%, mens indenrigstrafikken var uforandret med en vækst på 0,1%. Det samlede passagertal steg med 3,7%, men der var ikke en tilsvarende stigning i antallet af flyoperationer, der blot steg med 2,2%. Det skyldes primært, at flyselskaberne har øget belægningen på mange fly, der altså er bedre fyldt op.

Som led i CPH’s bidrag til den nationale luftfartsstrategi nedsatte lufthavnen i april de takster, som flyselskaberne betaler for at benytte lufthavnen. Generelt blev taksterne gennemsnitlig 10% lavere, mens de såkaldte feederruter, der flyver passagerer til og fra mindre, regionale lufthavne, fik nedsat taksterne med 35%. Reduktionen af taksterne har siden 1. april 2018 haft en negativ påvirkningen på omsætningen på DKK 148,0 mio. En del opvejes af, at der er en pæn vækst i antallet af passagerer, ligesom CPH har formået at effektivisere og derved forbedre lønsomheden. På årsbasis vil påvirkningen af de lavere takster udgøre ca. DKK 300 mio.

Højt tempo på udbygning

Københavns Lufthavn meddelte tidligere, at den i år ville øge investeringsniveauet markant og forventede at bruge op mod DKK 2 mia. alene i 2018 på at udbygge og forbedre lufthavnens faciliteter. I år har CPH allerede indviet en ny, udvidet sikkerhedskontrol, en gangbro fra metrostationen direkte til sikkerhedskontrollen og SAS Fast Track, ligesom området efter sikkerhedskontrollen mellem Finger A og B er blevet udvidet med 4.000 kvadratmeter. Samtidig er byggeriet af den helt nye Finger E på over 30.000 kvadratmeter godt i gang. Første fase af Finger E-byggeriet forventes at være klar til ibrugtagning i 2019, mens anden fase følger året efter.

Passagererne har i år ikke kunnet undgå at bemærke, at CPH har gang i mange byggerier. CPH gør alt for, at byggerierne generer de rejsende mindst muligt i perioden, men udbygningen er nødvendig, for at CPH kan skabe plads til flere fly, passagerer og mere rejseglæde. CPH følger den ambitiøse udbygningsplan og har indtil nu investeret DKK 1,5 mia. i år. Investeringerne og særligt udvidelsen af den centrale sikkerhedskontrol har bl.a. resulteret i reducerede ventetider i security. Opførelsen af gangbroen har også skabt mere plads i Terminal 3, da passagererne kan gå direkte til sikkerhedskontrollen og Terminal 2. Hertil kommer byggeriet af det nye hotel, som blev påbegyndt i begyndelsen af første kvartal 2018.

Fortsat vækst i den ikke-aeronautiske forretning

Omsætningen i den ikke-aeronautiske del af forretningen, herunder shoppingcenter, hotel og parkering, steg som følge af det stigende passagertal. Indtægterne fra parkering steg 12,7%, hovedsageligt grundet en stigning i lokaltafgående passagerer, mens omsætningen i shoppingcentret bidrog med 3,0%, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning inden for restauranter og caféer.

 

Highlights af resultaterne

 • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg 3,7% i de første ni måneder af 2018. Antallet af lokaltafgående passagerer steg 4,1%, og transfer- og transitpassagerer steg 1,3%.
   
 • Omsætningen steg 0,6% til DKK 3.397,7 mio. (2017: DKK 3.378,2 mio.), primært som følge af en stigning i antallet af passagerer samt vækst i parkeringsindtægterne delvist modsvaret af takstnedsættelsen pr. 1. april 2018, der har haft en negativ effekt på omsætningen på DKK 148,0 mio. 
   
 • EBITDA korrigeret for særlige forhold faldt 2,8% til DKK 1.983,1 mio. (2017: DKK 2.041,2 mio.). Rapporteret EBITDA faldt 3,3% til DKK 1.959,9 mio. (2017: DKK 2.026,2 mio.).
   
 • EBIT korrigeret for særlige forhold faldt 9,2% til DKK 1.323,0 mio. (2017: DKK 1.457,0 mio.). Rapporteret EBIT faldt 9,9% til DKK 1.299,8 mio. (2017: DKK 1.442,0 mio.). EBIT er påvirket af den ovennævnte takstnedsættelse samt en stigning i afskrivningerne på 13,0% som konsekvens af de store investeringer i udbygning af lufthavnen.
   
 • Nettofinansieringsomkostningerne faldt DKK 11,4 mio. i forhold til 2017.
   
 • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold faldt 9,3% til DKK 1.193,7 mio. (2017: DKK 1.316,3 mio.). Rapporteret resultat før skat faldt 10,0% til DKK 1.170,5 mio. (2017: DKK 1.301,3 mio.).
   
 • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 1.500,6 mio. i de første ni måneder af 2018 (2017: DKK 1.029,1 mio.). Årets første ni måneder omfatter bl.a. udvidelse af kapaciteten i den centrale sikkerhedskontrol, udvikling af widebody-faciliteterne, udvidelse af Terminal 2 airside, etableringen af Finger E, udvidelse af Terminal 3 landside, udvidelse af kølekapacitet samt diverse investeringer i vækst.

            

Forventninger til 2018

 

På baggrund af væksten i passagerne forventer CPH at opnå en omsætning, som er over den udmeldte forventning af 9. august 2018. CPH justerer derfor forventningerne til omsætningsvæksten til et interval på -0,5% til 0,5% i forhold til det tidligere udmeldte interval på -1% til -2%. CPH fastholder forventningerne til resultat før skat korrigeret for særlige forhold. CPH har herudover tilpasset intervallet vedr. investeringerne til DKK 2,0 – 2,1 mia.

  REALISERET 2017 FORVENTNING 
TIL 2018
TIDLIGERE UDMELDT
Omsætningsvækst 0,4 % mellem -0,5% og 0,5% fald på 1-2%
Omsætningsvækst korrigeret for særlige forhold og hotelaktivitet 3,5 % stigning på 0-1% fald på 0,5-1,5%
       
Resultat før skat korrigeret for særlige forhold, DKK mio. 1.661,8   1.350-1.450 1.350-1.450
Resultat før skat, DKK mio. 1.635,6      
Samlede investeringer, DKK mio. 1.477,1   2.000 -2.100 1.800 -2.100

Forventninger til omsætningsvækst
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2018 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. Stigningen i passagertallet forventes at have en positiv effekt på omsætningen, mens væksten delvist modsvares af den udmeldte nedsættelse af lufthavnstakster ultimo 2017. Taksterne blev sænket fra april 2018 gennem to konkrete initiativer: Generelt er de takster, som alle flyselskaber betaler for at bruge lufthavnen, reduceret, samtidig med at der er indført en særlig incitamentsordning, der gør taksterne 35% lavere på højfrekvente feederflyvninger mellem de regionale lufthavne og CPH. Begge initiativer er en del af CPH’s bidrag til den nationale luftfartsstrategi. Samlet set er CPH’s takster i gennemsnit reduceret med 10% lavere fra april 2018.

Væksten i omsætningen korrigeret for særlige forhold og hotelaktivitet forventes at være positiv i intervallet 0-1% som følge af større vækst i antallet af internationale passagerer.

Forventninger til resultat før skat
Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2017, primært pga. den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være højere end i 2017, primært som følge af et væsentligt forøget investeringsniveau.

Resultat før skat i 2018 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.350 mio. og DKK 1.450 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2018 end i 2017 som følge af takstnedsættelsen, når der korrigeres for særlige forhold.

Forventning til investeringer i anlægsaktiver
CPH forventer at fortsætte med at investere til gavn for passagerer og flyselskaber og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil udvide og udvikle lufthavnen i takt med, at passagertallet stiger.

CPH har også i 2018 øget sine investeringer markant. Investeringerne forventes at udgøre i niveauet DKK 2,0-2,1 mia. for at imødekomme vækstplanen. Investeringer omfatter bl.a. udbygning af den centrale sikkerhedskontrol, udvikling af widebody-faciliteterne, en ny gangbro i Terminal 3, paskontrol og udvidelse af Terminal 2 airside (området efter sikkerhedskontrollen). Dertil kommer ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 

Postboks 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
Kontaktperson: 
Thomas Woldbye
Adm. direktør
Tlf.:  3231 3231
Fax:32313132
E-mail:cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR-nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondbørsmeddelelsen

Q3 2018 Fondsbrsmeddelelse.pdf