02.04.2020

Meddelelse om koncernårsrapport for 2017

Fondsbørsmeddelelse 

København, den 1. marts 2018

 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) satte passagerrekord for syvende år i træk i 2017 og rundede 29,2 mio. rejsende i 2017, svarende til en vækst på 0,5%.

Stigningen i antallet af passagerer bidrog til en stigning i omsætningen på 0,4% til DKK 4.439,4 mio. Når der korrigeres for effekten af den nye hotelaftale, hvor hoteldriften fra andet kvartal overgik fra en managementkontrakt med Hilton til en minimumbaseret lejeaftale med Nordic Choice Hotels, svarer det til en underliggende stigning i omsætningen på 3,5%. Som følge af den øgede omsætning og det vedvarende fokus på effektiv omkostningsstyring steg det rapporterede resultat før skat til DKK 1.635,6 mio. Resultat før skat korrigeret for særlige forhold for 2017 blev DKK 1.661,8 mio., hvilket var i overensstemmelse med fondsbørsmeddelelsen af 16. november 2017.

Væksten var primært drevet af flere internationale passagerer, mens transfertrafikken faldt 8,4%. Københavns Lufthavn fastholdt dog sin stærke konkurrencemæssige position blandt de nordeuropæiske knudepunktslufthavne. Derudover var der en øget omsætning i shoppingcentret og parkering.

Højt investeringsniveau skaber plads til mere vækst

De seneste 10 år har Københavns Lufthavne A/S investeret mere end DKK 9,5 mia. i at udvide og udvikle lufthavnen. I 2017 øgedes investeringsniveauet igen markant, og set over året brugte lufthavnen DKK 1.477 mio. på investeringer.

Det øgede investeringsniveau har blandt andet betydet, at CPH har færdiggjort den store udbygning af den centrale sikkerhedskontrol, ligesom der er sat gang i byggeriet af de første to faser af den nye Finger E, der kommer til at have gates og standpladser til særligt de store langdistancefly. Derudover er der gennemført en udvidelse af Terminal 2, og byggeriet af en ny gangbro fra metrostationen til sikkerhedskontrollen er sat i gang. De mange byggerier er en væsentlig del af lufthavnens realisering af udbygningsplanen Expanding CPH.

Ikke-aeronautisk vækst

Omsætningen i shoppingcentret steg 6,0% i 2017. Den primære drivkraft var flere lokaltafgående passagerer. Endvidere har 2017 bidraget med et øget forbrug pr. passager i shoppingcentret takket være et fortsat forbedret shop- og brand-mix samt åbning af et nyt område ved den udvidede sikkerhedskontrol.

Omsætningen fra parkering steg 4,1%. Væksten skyldes øget kapacitet (P19), fortsat styrket online- og medieindsats samt en vækst i lokaltafgående passagerer.

Forventninger til 2018

Forventninger til omsætningsvækst

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2018 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. Stigningen i passagertallet forventes at have en positiv effekt på omsætningen, mens væksten mere end opvejes af den udmeldte nedsættelse af lufthavnstakster ultimo 2017. Taksterne sænkes fra april 2018 gennem to konkrete initiativer: Generelt reduceres de takster, som alle flyselskaber betaler for at bruge lufthavnen, samtidig med at der indføres en særlig incitamentsordning, der gør taksterne 35% lavere på højfrekvente feederflyvninger mellem de regionale lufthavne og CPH. Samlet set bliver CPH's takster i gennemsnit 10% lavere fra april 2018.

Væksten i omsætningen korrigeret for særlige forhold og hotelaktivitet forventes således at være negativ i intervallet 0,5-1,5% som følge af den udmeldte takstnedsættelse.

Forventninger til resultat for skat

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2017, primært pga. den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være højere end i 2017, primært som følge af et højt investeringsniveau.

Resultat før skat i 2018 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.350 mio. og DKK 1.450 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2018 end i 2017, når der tages højde for særlige forhold som følge af takstnedsættelsen.

Forventning til investeringer i anlægsaktiver

CPH forventer at fortsætte med at investere til gavn for passagerer og flyselskaber og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil udvide og udvikle lufthavnen, i takt med at passagertallet stiger.

CPH forventer også i 2018 at øge sine investeringer markant. Investeringerne forventes at udgøre i niveauet DKK 1,8-2,1 mia. for at imødekomme vækstplanen. Investeringer omfatter bl.a. udbygning af den centrale sikkerhedskontrol, widebody-kapacitetsudvidelser, en ny gangbro i Terminal 3, paskontrol og udvidelse af Terminal 2 airside (området efter sikkerhedskontrollen). Dertil kommer ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Koncernårsrapporten er vedlagt i pdf-format

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

Vedlagte filer:

Læs fondbørsmeddelelsen

Fondsbrsmeddelelse 1. marts 2018.pdf

Kbenhavns Lufthavne AS Arsrapport 2017 Moderselskab.pdf

Kbenhavns Lufthavne AS Koncernarsrapport 2017 (1).pdf