02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2018

Fondsbørsmeddelelse 2018 - København, den 15. maj 2018 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2018.

Resume for de første tre måneder af 2018

I årets første kvartal rejste 6,3 mio. passagerer gennem lufthavnen, hvilket var 0,4% flere end samme kvartal sidste år. Det var især de lange interkontinentale ruter, der trak væksten op. Her var der 9,9% flere rejsende end i samme kvartal sidste år.

CPH har satset hårdt på at udvide antallet af interkontinentale ruter de senere år, så det bliver lettere for dansk erhvervsliv at komme ud til nye markeder, ligesom det er lettere for turister at komme her til landet. Sidste år åbnede bl.a. en ny rute til New Delhi i Indien, og i år er der åbnet nye ruter til Hongkong og Amman. De nye ruter er medvirkende til at sikre den flotte vækst i den interkontinentale trafik i årets første kvartal. Med udgangen af marts blev der taget hul på et rekordstort sommerprogram. Sammenlignet med vinterprogrammet har CPH 52 flere destinationer, og af dem er 10 helt nye. Nye ruter og forbindelser har i høj betydning for dansk erhvervsliv og ikke mindst turistsektoren. Hver gang der åbner en ny flyrute til CPH, så bliver det lettere for turister at komme hertil, og vi kan se, at det i høj grad også er med til at trække flere besøgende her til landet.

Antallet af lokaltafgående passagerer steg 3,5%, og transfer- og transitpassagerer faldt 8,2%. Stigningen i det samlede passagertal på 0,4% betød, at omsætningen steg 1,7%, mens resultatet før skat korrigeret for særlige forhold blev DKK 324,7 mio., 7,2% højere end i 2017.

Ny sikkerhedskontrol åbnet

I februar i år åbnede Københavns Lufthavn en stor udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol, der er en helt afgørende og central del af lufthavnen. Derfor har CPH brugt de seneste år på at gennemføre en stor udvidelse, så arealet i dag er dobbelt så stor som hidtil og har fem nye spor. Det giver langt mere plads til de rejsende og er med til at sikre, at folk kan få en god start på rejsen. I 2017 var den gennemsnitlige ventetid i sikkerhedskontrollen under fem minutter, på trods af at der var reduceret plads og byggeaktivitet i hele perioden.

Store investeringer i år

Københavns Lufthavn investerede i 2017 for ca. DKK 1,5 mia. i udvidelser og forbedringer, men i 2018 forventes investeringerne øget til mellem DKK 1,8 og 2,1 mia. I årets første kvartal udgjorde anlægsinvesteringerne DKK 480,1 mio., hvilket var 79,7% højere end samme kvartal sidste år.

CPH har en ambitiøs udbygningsplan. I år har CPH valgt at skrue endnu højere op for investeringstakten. Det betyder, at CPH bliver færdig med den store udvidelse af Terminal 2 i området efter sikkerhedskontrollen, ligesom CPH færdiggør byggeriet af en gangbro fra metrostationen til sikkerhedskontrollen. Et andet stort byggeprojekt er den nye Finger E, hvor CPH har udvidet projektet, så der også bliver bygget en helt ny bygning til paskontrol samt endnu flere standpladser og gates til især de store langdistancefly.

Vækst i den ikke-aeronautiske forretning

Den ikke-aeronautiske del af forretningen, heriblandt shoppingcentret og parkering, voksede som følge af det stigende passagertal. Omsætningen i shoppingcentret er steget 4,2%, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning inden for restauranter og caféer, mens også parkering bidrog med 5,8%.

CPH har i løbet af de første måneder åbnet en række nye spisesteder og forretninger i området før sikkerhedskontrollen. Det har været et stort ønske fra mange rejsende og ”de ventende”, at der var flere muligheder for at få en kop kaffe eller noget at spise, inden man skal gå igennem sikkerhedskontrollen. Det er der nu kommet.

Highlights af resultaterne

 • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg 0,4% i de første tre måneder af 2018. Antallet af lokaltafgående passagerer steg 3,5%, og transfer- og transitpassagerer faldt 8,2%.
   
 • Omsætningen steg 1,7% til DKK 1.012,8 mio. (2017: DKK 996,0 mio.), primært som følge af vækst i antallet af afgående internationale passagerer. 
   
 • EBITDA korrigeret for særlige forhold steg 5,5% til DKK 573,7 mio. (2017: DKK 543,6 mio.). Rapporteret EBITDA steg 4,7% til DKK 564,9 mio. (2017: DKK 539,5 mio.).
   
 • EBIT korrigeret for særlige forhold steg 6,4% til DKK 372,9 mio. (2017: DKK 350,6 mio.). Rapporteret EBIT steg 5,1% til DKK 364,1 mio. (2017: DKK 346,5 mio.). EBIT er påvirket af en stigning i afskrivningerne på 4,0% som konsekvens af de store investeringer i vækst.
   
 • Nettofinansieringsomkostningerne er på niveau med sidste år.
   
 • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold steg 7,2% til DKK 324,7 mio. (2017: DKK 302,8 mio.). Rapporteret resultat før skat steg 5,8% til DKK 315,9 mio. (2017: DKK 298,7 mio.).
   
 • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 480,1 mio. i de første tre måneder af 2018 (2017: DKK 266,8 mio.). Årets første tre måneder omfatter bl.a. udvidelse af kapaciteten i den centrale security sikkerhedskontrol, udvikling af widebody-faciliteterne, udvidelse af Terminal 2 airside, etablering af Finger E, udvidelse af Terminal 3 landside samt diverse forbedrende vedligeholdelse.

Forventninger til 2018

Forventningerne til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændrede i forhold til udmeldingen af 1. marts 2018.

  REALISERET 2017 FORVENTNING TIL 2018
Omsætningsvækst 0,4 % fald på 1-2%
Omsætningsvækst korrigeret for særlige forhold og hotelaktivitet 3,5 % fald på 0,5-1,5%
     
Resultat før skat korrigeret for særlige forhold, DKK mio. 1.661,8   1.350-1.450
Resultat før skat, DKK mio. 1.635,6    
Samlede investeringer, DKK mio. 1.477,1   1.800 -2.100

Forventninger til omsætningsvækst
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2018 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. Stigningen i passagertallet forventes at have en positiv effekt på omsætningen, mens væksten mere end modsvares af den udmeldte nedsættelse af lufthavnstakster ultimo 2017. Taksterne er sænket fra april 2018 gennem to konkrete initiativer: Generelt reduceres de takster, som alle flyselskaber betaler for at bruge lufthavnen, samtidig med at der indføres en særlig incitamentsordning, der gør taksterne 35% lavere på højfrekvente feederflyvninger mellem de regionale lufthavne og CPH. Samlet set bliver CPH’s takster i gennemsnit 10% lavere fra april 2018.

Væksten i omsætningen korrigeret for særlige forhold og hotelaktivitet forventes således at være negativ i intervallet 0,5-1,5% som følge af den udmeldte takstnedsættelse.

Forventninger til resultat for skat
Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2017, primært pga. den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være højere end i 2017, primært som følge af et væsentligt forøget investeringsniveau.

Resultat før skat i 2018 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.350 mio. og DKK 1.450 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2018 end i 2017, når der tages højde for særlige forhold, som følge af takstnedsættelsen.

Forventning til investeringer i anlægsaktiver
CPH forventer at fortsætte med at investere til gavn for passagerer og flyselskaber og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil udvide og udvikle lufthavnen, i takt med at passagertallet stiger.

CPH forventer også i 2018 at øge sine investeringer markant. Investeringerne forventes at udgøre i niveauet DKK 1,8-2,1 mia. for at imødekomme vækstplanen. Investeringer omfatter bl.a. udbygning af den centrale sikkerhedskontrol, widebody-kapacitetsudvidelser, en ny gangbro i Terminal 3, paskontrol og udvidelse af Terminal 2 airside (området efter sikkerhedskontrollen). Dertil kommer ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Postboks 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontaktperson: 
Lars Jønstrup Dollerup
Økonomidirektør

Tlf.:  3231 3231
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR-nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondbørsmeddelelsen

Q1 2018 Selskabsmeddelelse.pdf