Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
13.03.2019

Dele af Regeringens nationale luftartsstrategi udmøntet i regulering

Selskabsmeddelelse - København, 16. november 2017 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i dag udstedt BL 9-15, 4. udgave, der er en del af Regeringens nationale luftfartsstrategi, som blev offentliggjort den 3. juli 2017. Københavns Lufthavne A/S (CPH) har omtalt reguleringen i selskabsmeddelelser af 3. og 5. juli 2017 samt i halvårsregnskabet offentliggjort den 8. august 2017. Andre dele af strategien skal gennemføres ved lov, der stadig afventer Folketingets vedtagelse.

CPH’s selskabsmeddelelse af 5. juli og delårsrapporten af 8. august, kommunikerede synspunkter på et udkast til BL 9-15, 4. udgave, som var udsendt i høring. Den nu udstedte BL 9-15, 4. udgave, er ændret i forhold til udkastet, og nogle ændringer afspejler input fra høringsprocessen.

Den nye BL 9-15 indfører et nyt krav for krydssubsidiering med overskud fra den kommercielle forretning til subsidiering af lufthavnstakster. Hvis der ikke indgås en kommerciel takstaftale med flyselskaberne, vil kravet være 35% som fall-back. Kravet på 35% vil gælde for takstperioden, der begynder 1. april 2019, og vil gælde til og med år 2022. Derefter stiger krydssubsidieringskravet til 40%, med en mulig revurdering i 2021.

Som meddelt i selskabsmeddelelsen af 5. juli 2017 kan en 10%'s ændring i krydssubsidieringen isoleret set, og før forebyggende tiltag, have en årlig negativ effekt på ca. 100 millioner kr. før skat.

Under den nuværende regulering har den gennemsnitlige krydssubsidiering historisk set været omkring 30%. Sammenlignet med den historiske krydssubsidiering på omkring 30% forventes den negative effekt af det nye krydssubsidieringskrav på 35%, før forebyggende tiltag, at blive 50 millioner kr. årligt.

Som følge af, at CPH’s drift er forløbet bedre end forventet ved udvikling af flere ruter, øget tilgængelighed og vækst i det det samlede passagerantal hurtigere end nogen anden nordisk lufthavn, har taksterne i den seneste takstaftale mellem CPH og flyselskaberne for 2015-2019 ikke bevirket nogen kommerciel krydssubsidiering af den aeronautiske forretning. I overensstemmelse hermed kan den afledte effekt af det nye krydssubsidieringskrav på 35%, før forebyggende tiltag, blive negativ på resultat før skat i niveauet cirka 350 millioner kr. sammenlignet med indtjeningsniveauet i 2016.

I lyset af den ændrede regulering vil CPH evaluere og vurdere indvirkningen på CPH og kommunikere yderligere potentielle effekter af BL 9-15, hvis dette er nødvendigt.

Københavns Lufthavne A/S

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontakt: 
Thomas Woldbye
CEO

Telefon: 3231 3231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs selskabsmeddelelsen

KbenhavnsL-10000734191-da.pdf