02.04.2020

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 30. SEPTEMBER 2017

Fondsbørsmeddelelse 2017 - København, den 16. november 2017 

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN     1. JANUAR – 30. SEPTEMBER 2017

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2017.

Resume for de første ni måneder af 2017

22,5 mio. mennesker rejste gennem Københavns Lufthavn i årets første ni måneder. Alene i tredje kvartal var der 8,5 mio. rejsende gennem lufthavnen, hvilket er det højeste antal rejsende på et kvartal i lufthavnens historie. Passagervæksten i årets første ni måneder blev på 1,6%.

Den udvikling, vi har set i årets første måneder, fortsatte hen over sommeren. Flere danskere og sydsvenskere rejste på ferie, og mange, især sydeuropæere og amerikanere, valgte at tilbringe flere feriedage her i landet. Begge dele er med til at sikre en fortsat vækst sammenlignet med sidste sommer. De senere år har CPH arbejdet hårdt på at tiltrække nye langdistanceruter, og CPH har i år haft 6% flere passagerer på netop de lange ruter. Senest åbnede Air India i september en direkte rute til Delhi, og Cathay Pacific og SAS har annonceret, at de fra foråret 2018 begynder at flyve til henholdsvis Hongkong og Beirut.

Det øgede passagertal betød en stigning i omsætningen. Fra 1. april 2017 er hotelaktiviteten blevet indregnet på nettobasis som følge af den nye operatøraftale med Nordic Choice. Korrigeret for effekten heraf er den underliggende omsætning steget 4,1%. Resultatet før skat blev DKK 1.301,3 mio., svarende til en vækst på 2,6%.

På den baggrund fastholder Københavns Lufthavne A/S forventningerne til årets resultat før skat, når der
tages højde for særlige forhold, i intervallet DKK 1.600-1.700 mio.

Vækst i den ikke-aeronautiske forretning
Den ikke-aeronautiske del af forretningen, heriblandt shoppingcenter og parkering, voksede som følge af det stigende passagertal. Omsætningen i shoppingcentret er steget 8,1%, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning inden for restauranter og caféer, mens parkering bidrog med 2,6%.

Det er vigtigt for CPH, at vi har det rette udbud af spisesteder, som matcher de rejsendes krav. Derfor fortsætter CPH med at forbedre udbuddet løbende og åbner i løbet af de kommende måneder en række nye tilbud i området inden sikkerhedskontrollen med bl.a. Nordens første Pret A Manger ligesom der kommer endnu flere muligheder for sund og økologisk mad.

Højt investeringsniveau fortsætter
CPH har i årets første ni måneder haft et højere investeringsniveau end i samme periode i fjor. Således er der i årets første ni måneder allerede investeret DKK 1.029,1 mio., i bl.a. udvidelse af Terminal 2 før sikkerhedskontrollen, den centrale sikkerhedskontrol, udbygning af terminalområdet mellem Finger A og B samt etablering af den nye Finger E. Derudover er der investeret i at udvide paskontrollen i Finger C som følge af de nye EU-regler, der kræver 100% paskontrol ved rejser til og fra Schengenlande.

CPH besluttede tidligere i år at øge investeringsniveauet yderligere, så CPH forventer at investere ca. DKK 1,3 mia. i at udbygge og forbedre lufthavnen til fremtiden. De omfattende byggeprojekter, CPH har sat i gang, forløber planmæssigt. CPH vil åbne den nye sikkerhedskontrol i slutningen af året og næste år udvidelsen af terminalområdet efter sikkerhedskontrollen, som skaber endnu mere plads og nye tilbud til de rejsende.

National luftfartsstrategi

Den nye regulering vedrørende den nationale luftfartsstrategi er netop blevet offentliggjort, og CPH vil kommentere indholdet i en særskilt meddelelse.

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg 1,6% i de første ni måneder af 2017. Antallet af lokaltafgående passagerer steg 3,9%, og transferpassagerer faldt 6,7%.
  • Omsætningen steg 1,2% til DKK 3.378,2 mio. (2016: DKK 3.337,4 mio.), primært som følge af vækst i antallet af afgående internationale passagerer. Den underliggende omsætningsvækst er på 4,1%, når der korrigeres for den nye hotelaftale.
  • Grundet vedvarende fokus på omkostningseffektivitet er omkostningerne pr. passager faldet 0,9% trods øget regulering, når der korrigeres for særlige forhold og effekten af den nye hotelaftale.
  • EBITDA korrigeret for særlige forhold steg 5,7% til DKK 2.041,2 mio. (2016: DKK 1.930,5 mio.). Rapporteret EBITDA steg 5,5% til DKK 2.026,2 mio. (2016: DKK 1.920,5 mio.).
  • EBIT korrigeret for særlige forhold steg 3,1% til DKK 1.457,0 mio. (2016: DKK 1.412,6 mio.). Rapporteret EBIT steg 2,8% til DKK 1.442,0 mio. (2016: DKK 1.402,6 mio.). EBIT er påvirket af en stigning i afskrivningerne på 12,8% som konsekvens af de store investeringer i vækst.
  • Nettofinansieringsomkostningerne steg DKK 6,8 mio. sammenlignet med de første ni måneder af 2016, hvilket bl.a. skyldes et øget investeringsniveau, der delvist blev modsvaret af forbedrede lånevilkår.
  • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold steg 2,9% til DKK 1.316,3 mio. (2016: DKK 1.278,7 mio.). Rapporteret resultat før skat steg 2,6% til DKK 1.301,3 mio. (2016: DKK 1.268,7 mio.).
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 1.029,1 mio. i de første ni måneder af 2017 (2016: DKK 664,7 mio.). Årets første ni måneder har været præget af udvidelse af kapaciteten i den centrale sikkerhedskontrol, udvikling af widebody-faciliteterne, udvidelse af Terminal 2 airside, etablering af Finger E samt diverse investeringer i vækst.

Forventninger til 2017 
Forventningerne til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændrede i forhold til udmeldingen af 8. august 2017.

Forventninger til resultat før skat 
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2017 forventes vækst i det samlede antal passagerer.

Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. Stigningen i passagertallet forventes at have en positiv effekt på omsætningen.

Som følge af ændring i hotelaktiviteten fra Hilton til Nordic Choice (Clarion) forventes koncernens omsætning at være på niveau med 2016, og omkostningerne forventes at falde i forhold til 2016, idet CPH pr. 1. april 2017 indregner aktiviteten som en omsætningsbaseret indtægt. Korrigeret for effekten af hotelaktiviteten forventes der stadig en stigning i omsætning og driftsomkostninger.

Driftsomkostningerne forventes fortsat at være højere end i 2016 korrigeret for effekten af hotelaktiviteten, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være højere end i 2016, primært som følge af et fortsat højt investeringsniveau.

Resultat før skat i 2017 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.600 mio. og DKK 1.700 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være højere i 2017 end i 2016, når der tages højde for særlige forhold.

Forventning til investeringer i anlægsaktiver 
CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst til gavn for passagerer og flyselskaber og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil udvide og udvikle lufthavnen, i takt med at passagertallet stiger. CPH forventer at fastholde et højt investeringsniveau i 2017, hvor det forventes at ligge på ca. DKK 1,3 mia., for at imødekomme den fortsatte passagervækst. Investeringerne omfatter bl.a. udbygning af den centrale sikkerhedskontrol, udvikling af widebody-faciliteterne, en ny gangbro i Terminal 3 og udvidelse af Terminal 2 airside. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Postboks 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontaktperson: 
Lars Jønstrup Dollerup
Økonomidirektør

Tlf.:  3231 3231
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR-nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondbørsmeddelelsen

KbenhavnsL-10000734111-da.pdf