Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for første halvår 2017

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2017. 

08.08.2017

Fondsbørsmeddelelse 8. august 2017

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF-format her

Resume for første halvår af 2017

Væksten i antallet af rejsende betød, at Københavns Lufthavne A/S opnåede et tilfredsstillende halvårsresultat. Omsætningen steg 1,8%. Fra 1. april 2017 blev hotelaktiviteten indregnet på nettobasis, grundet den nye operatøraftale med Nordic Choice. Korrigeret for effekten heraf er den underliggende omsætning steget 4,3%. CPH har fortsat fokus på vedvarende effektivitetsforbedringer, hvilket endnu engang blev belønnet med prisen som Europas mest effektive lufthavn, der hvert år uddeles af førende internationale forskere og luftfartseksperter i Air Transport Research Society (ATRS). Det er 12. gang på 14 år, at CPH modtager denne pris. Det ses også i halvårsregnskabet, hvor det er lykkedes at reducere omkostningerne pr. passager med 1,6% i forhold til samme periode sidste år, når der korrigeres for særlige forhold og effekten af den nye hotelaftale. CPH har ansat 98 flere medarbejdere siden 30. juni 2016 og fortsat sin vækstplan, hvilket er en medvirkende årsag til, at de samlede underliggende driftsomkostninger (inklusive afskrivninger) er steget 5,2%. Samlet set medfører dette en stigning i resultat før skat korrigeret for særlige forhold på 1,0% til DKK 758,0 mio., svarende til DKK 7,7 mio. 

På den baggrund fastholder Københavns Lufthavne A/S forventningerne til årets resultat før skat, når der tages højde for særlige forhold, i intervallet DKK 1.600-1.700 mio.

Københavns Lufthavn er kommet godt fra start. Oven på rekordåret i 2016 viser første halvår af 2017 en pæn vækst i antallet af rejsende i lufthavnen og en positiv udvikling i rutenetværket. Med 14,0 mio. rejsende var der således 2,3% flere rejsende gennem lufthavnen, hvilket er i tråd med lufthavnens forventninger. I 2016 havde CPH for første gang dage, hvor der var flere end 100.000 rejsende på én dag. I år forventer CPH flere end 30 af disse dage. Danskerne rejser oftere, og Danmark er blevet et attraktivt rejsemål for mange turister, især fra Sydeuropa. Den udvikling ønsker CPH at kunne fortsætte med Expanding CPH-planen om at udbygge lufthavnen, så CPH i fremtiden kan have flere end 40 mio. passagerer om året. 

Væksten i antallet af passagerer har betydet, at flyselskaberne generelt har oplevet en forbedring i belægningen på de enkelte fly. Den såkaldte ”load factor”, der er et udtryk for, hvor stor en andel af sæderne i et fly der er solgt, er steget fra 71,8% til 74,5% sammenlignet med første halvår 2016.

Den internationale konkurrence mellem de større europæiske lufthavne handler især om at tiltrække nye interkontinentale ruter. Her har Københavns Lufthavn de senere år formået at øge både antallet af destinationer og ikke mindst antallet af ugentlige frekvenser. Således var der i 2012 i alt 102 ugentlige interkontinentale afgange fra CPH, mens det i 2016 var steget til 134, svarende til en vækst på mere end 31%. Antallet af destinationer steg i samme periode fra 25 til 34, svarende til 36%.

I første halvår af 2017 steg antallet af rejsende på de interkontinentale ruter 7,8%, hvilket understreger, at der fortsat er et underliggende potentiale for flere rejsende på de lange ruter. CPH arbejder målrettet på at udvide antallet af interkontinentale ruter. I maj kunne CPH meddele, at Air India fra september vil begynde at flyve direkte mellem København og Delhi. Det er en rute, som dansk erhvervsliv har efterspurgt længe, og som CPH har brugt mange kræfter på at få etableret de sidste otte år. En analyse fra DAMVAD Analytics viser, at ruten mellem CPH og Delhi alene vil give et bidrag på godt DKK 250 mio. til den danske samfundsøkonomi.

Der er i første halvår 2017 åbnet flere ruter fra København – dels nye ruter til destinationer som Oakland, Valencia og Torino, dels med nye flyselskaber til eksisterende destinationer som eksempelvis SAS’ ruter til Færøerne og Riga.  Flyruter skaber vækst og arbejdspladser. Analysefirmaet DAMVAD Analytics har beregnet, at væksten i Københavns Lufthavn i perioden 2005 til 2015 har øget Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med ca. DKK 31 mia.

Højt investeringsniveau

Københavns Lufthavne A/S har de senere år investeret mere end DKK 1 mia. årligt i at udvide og udvikle lufthavnen. Det er en væsentlig del af CPH’s udvidelsesplan, Expanding CPH, som CPH ønsker skal gøre lufthavnen i stand til at håndtere 40 mio. passagerer om året. Det høje investeringsniveau er fastholdt i 2017, hvor der i begyndelsen af året bl.a. blev igangsat flere større investeringsprojekter. I januar blev opførelsen af en ny Finger E sat i gang. Første fase af byggeriet forventes at være færdigt i 2019, hvor der vil være 7 nye gates, bl.a. til de største widebody-fly. Derudover blev udvidelsen af Terminal 2 sat i gang. Denne udvidelse vil fordoble arealet i den travleste del af lufthavnen, bl.a. med større gang- og flowarealer samt nye tilbud til de rejsende. Udvidelsen af den centrale sikkerhedskontrol forventes færdiggjort inden årets udgang. Det samlede investeringsniveau lå i første halvår af 2017 på DKK 653,5 mio. 

Regeringens forslag om øget regulering skaber usikkerhed

Som en del af udspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark” igangsatte regeringen udarbejdelsen af Danmarks første nationale luftfartsstrategi i november 2015. Som udmeldt i fondsbørsmeddelelserne den 3. og 5. juli 2017, er det muligt at de foreslåede ændringer kan få væsentlig negativ indvirkning på lufthavnens strategi, forretning og økonomi. Der henvises til førnævnte fondsbørsmeddelelser. 

CPH vil gennemgå sin forretningsmodel og strategi i lyset af den foreslåede ændrede regulering. CPH vil særligt blive nødt til at revurdere sin investeringsplan og finansiering. Den konkrete regulering, som nu er i høring, mener CPH ikke vil lede til de ønskede effekter i strategien med hensyn til vækst, tilgængelighed og beskæftigelse. 

Interim-udbytte

På baggrund af halvårsresultatet er der taget beslutning om udlodning af et interim udbytte på i alt DKK 500,0 mio., svarende til DKK 63,7 pr. aktie. CPH vil gennemgå årets udbytte i overensstemmelse med normal praksis. 

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg 2,3% i de første seks måneder af 2017. Antallet af lokaltafgående passagerer steg 4,5%, og transferpassagerer faldt 5,5%.
  • Omsætningen steg 1,8% til DKK 2.146,6 mio. (2016: DKK 2.108,6 mio.), hvilket primært er drevet af passagervæksten i de afgående internationale passagerer. Den underliggende omsætningsvækst er på 4,3%, når der korrigeres for den nye hotelaftale.
  • Grundet vedvarende fokus på omkostningseffektivitet er omkostningerne pr. passager trods øget regulering faldet 1,6%, når der korrigeres for særlige forhold og effekten den nye hotelaftale.
  • EBITDA korrigeret for særlige forhold steg 6,0% til DKK 1.246,0 mio. (2016: DKK 1.175,1 mio.). Rapporteret EBITDA steg 5,8% til DKK 1.236,1 mio. (2016: DKK 1.167,9 mio.).
  • EBIT korrigeret for særlige forhold steg 1,7% til DKK 852,8 mio. (2016: DKK 838,5 mio.). Rapporteret EBIT steg 1,4% til DKK 842,9 mio. (2016: DKK 831,3 mio.). EBIT er påvirket af en stigning i afskrivningerne på 16,8% som konsekvens af de store investeringer i vækst.
  • Nettofinansieringsomkostningerne steg DKK 6,6 mio. sammenlignet med første halvår 2016, hvilket bl.a. skyldes et øget investeringsniveau delvist modsvaret af forbedrede lånevilkår.
  • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold steg 1,0% til DKK 758,0 mio. (2016: DKK 750,3 mio.). Rapporteret resultat før skat steg 0,7% til DKK 748,1 mio. (2016: DKK 743,1 mio.).
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 653,5 mio. i de første seks måneder af 2017 (2016: DKK 372,2 mio.). Årets første seks måneder har været præget af udvidelse af kapaciteten i den centrale sikkerhedskontrol, udvikling af widebody-faciliteterne, udvidelse af Terminal 2 airside, etablering af Finger E samt diverse investeringer i vækst.
  • Udbyttet på i alt DKK 500,0 mio. er til disposition den 11. august 2017. Udbyttekørslen foretages i Værdipapircentralen den 10. august 2017 på grundlag af de beholdninger, der er registreret på VP-konti ved dagens slutning. Således vil køb med afvikling til og med den 10. august 2017 give ret til udbytte, medens salg med afvikling til og med den 10. august 2017 vil miste retten til udbytte af de solgte aktier. Det betyder, at handler til og med den 8. august 2017 afvikles inklusive udbytte, og handler foretaget fra og med 9. august 2017 afvikles eksklusive udbytte ved normal 2-dages valør.