02.04.2020

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 30. SEPTEMBER 2016

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2016. 

Resume for de første ni måneder af 2016

I de første ni måneder af 2016 fortsatte væksten i Københavns Lufthavne A/S (CPH). Omsætningen steg 9,8%, hvilket er på samme niveau som passagervæksten, bl.a. som følge af taksternes lave prisindeksregulering. Resultat før skat steg 17,1% til DKK 1.268,7 mio., primært grundet en kombination af den høje passagervækst og fortsat fokus på effektivitet. Dette reducerede omkostningerne korrigeret for særlige forhold pr. passager med 3,3% sammenlignet med de første ni måneder af 2015 trods en stor indsats i securityområdet og vedvarende øget regulering. CPH’s forventninger til årets resultat før skat fastholdes i forhold til den tidligere opjusterede forventning af 10. august 2016. 

8.413.408 passagerer rejste gennem Københavns Lufthavn i årets tredje kvartal, og dermed har 22.118.267 rejsende været gennem lufthavnen i løbet af årets første ni måneder. Det er 9,9% flere end sidste år. En stor del af væksten skyldes, at flere turister flyver til Danmark. 

Væksten er især drevet af flere rejsende på de internationale ruter. De lange, interkontinentale ruter har således oplevet en vækst på 10,6%, mens Europa-trafikken steg 10,0%. Indenrigstrafikken er ligeledes vokset væsentligt og lå 6,9% højere end 2015-niveauet. 

Turister skaber vækst

I første halvår steg antallet af udenlandske turister, der fløj til København, ca. 16%, og antallet af udenlandske forretningsrejsende, der fløj til København, voksede med mere end 12% i samme periode. Dette skyldes dels nye flyruter og mere kapacitet i form af større fly og flere afgange. 

De seneste år er det lykkedes Københavns Lufthavn at tiltrække flere nye ruter og øge kapaciteten i form af større fly og flere afgange. De mange nye ruter er med til at tiltrække flere turister til de danske rejsemål og bidrager til vækst og jobskabelse i turismesektoren i hele Danmark. Det er en af de meget positive effekter, som historisk set har vist sig med udviklingen af nye ruter i Københavns Lufthavn, og som vil forstærkes yderligere i de kommende år i takt med realiseringen af CPH’s plan om at vokse fra 25 til 40 mio. passagerer om året. For at nå dette mål skal CPH investere op til DKK 20 mia. i CPH’s vækstplan, Expanding CPH. 

Analysefirmaet DAMVAD Analytics har beregnet, at væksten i Københavns Lufthavn i perioden 2005 til 2015 har øget Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med ca. DKK 31 mia. De nye ruter, den højere sædekapacitet og de flere passagerer, der er kommet til Københavns Lufthavn i løbet af de tre første kvartaler af 2016, har forøget dette bidrag med en værdi af ca. DKK 2,9 mia. ifølge DAMVAD Analytics. 

Store investeringer

Den store vækst i antallet af rejsende betyder, at CPH fortsat har et højt investeringsniveau. CPH holder fast i Expanding CPH-strategien, hvor CPH udvider og udvikler lufthavnen, i takt med at antallet af passagerer stiger. I årets første ni måneder udgjorde investeringerne DKK 664,7 mio., hvilket især skyldes udvidelsen af den centrale sikkerhedskontrol, nye standpladser, widebody-kapacitetsudvidelser, banerenovering samt diverse IT systemer og yderligere investeringer. 

Refinansiering

Den 24. oktober 2016 underskrev CPH en ny garanteret låneaftale med den Europæiske Investeringsbank (EIB). Aftalen giver CPH en projektfinansieret låneramme på op til DKK 1.250 mio. Indenfor lånerammen har CPH mulighed for at udnytte faciliteten med en løbetid på 10 år med mulighed for forlængelse op til i alt 15 år. Den nye facilitet fra EIB er en blåstempling af CPH’s vækstplan, Expanding CPH. 

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg 9,9% i de første ni måneder af 2016. Antallet af lokaltafgående passagerer steg 11,4%, og transferpassagerer steg 4,9%. 
  • Omsætningen steg 9,8% til DKK 3.337,4 mio. (2015: DKK 3.040,7 mio.), hvilket primært er drevet af passagervæksten i de afgående internationale passagerer på 10,2% samt øget omsætning fra parkering. 
  • Grundet vedvarende fokus på omkostningseffektivitet er omkostningerne pr. passager faldet 3,3% trods øget regulering og et skarpt fokus på investeringer i det centrale sikkerhedstjek. 
  • EBITDA, korrigeret for særlige forhold, steg 12,6% til DKK 1.930,5 mio. (2015: DKK 1.714,3 mio.). Det rapporterede EBITDA steg 12,6% til DKK 1.920,5 mio. (2015: DKK 1.706,3 mio.). 
  • EBIT, korrigeret for særlige forhold, steg 14,8% til DKK 1.412,6 mio. (2015: DKK 1.231,0 mio.). Rapporteret EBIT steg 14,7% til DKK 1.402,6 mio. (2015: DKK 1.223,0 mio.). 
  • Nettofinansieringsomkostningerne faldt DKK 5,4 mio. sammenlignet med 2015, hvilket bl.a. skyldes forbedrede lånevilkår. 
  • Resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, steg 17,1% til DKK 1.278,7 mio. (2015: DKK 1.091,7 mio.). Det rapporterede resultat før skat steg 17,1% til DKK 1.268,7 mio. (2015: DKK 1.083,7 mio.). 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 664,7 mio. i de første ni måneder af 2016 (2015: DKK 783,3 mio.). Årets første ni måneder har været præget af udvidelsen af kapaciteten i den centrale sikkerhedskontrol, nye standpladser, widebody-kapacitetsudvidelser, banerenoveringer samt diverse IT systemer og yderligere investeringer. 

Forventninger til 2016

Forventningerne til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændrede i forhold til udmeldingen af 10. august 2016. 

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2016 forventes vækst i det samlede antal passagerer og omsætning. 

Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. 

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2015, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være lidt højere end i 2015, primært som følge af et fortsat højt investeringsniveau. 

Resultat før skat i 2016 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.550 mio. og DKK 1.650 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være højere i 2016 end i 2015, når der tages højde for særlige forhold. 

Forventning til investeringer i anlægsaktiver

CPH forventer at fortsætte med at investere i væksten til gavn for passagerer og flyselskaber. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2016. Investeringer omfatter bl.a. udbygningen af den centrale sikkerhedskontrol, herunder fire yderligere securityspor, udvidelse af paskontrollen i Finger C med selvbetjening af paskontrol for EU-borgere, widebody-kapacitetsudvidelser og en omplacering af passagerafsætningsområdet i P4. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Fondsbrsmeddelelse Q3 2016.pdf