Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2015.  

Resume for de første tre måneder af 2015 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) fik en fornuftig start på 2015 med en stigning i passagertallet på 1,8% svarende til 5,4 mio. passagerer, hvilket gjorde kvartalet til det travleste første kvartal i lufthavnens 90-årige historie. Den internationale og ikke mindst den interkontinentale trafik trækker væksten, ligesom der fortsat er fremgang i den ikke-aeronautiske del af forretningen. CPH fastholder sine forventninger til resultatet for 2015. 

Det voksende passagertal skyldes primært helårseffekten af nye ruter, der åbnede i løbet af 2014. Det stigende antal interkontinentale passagerer skyldes nye langdistanceruter fra Norwegian samt øget kapacitet på Qatar Airways’ rute til Doha. Det øgede antal passagerer medførte en stigning i omsætningen på 4,8% til DKK 871,9 mio. og en stigning i resultat før skat på 12,9% til DKK 240,4 mio. 

Interkontinental trafik vokser

I konkurrencen med de andre europæiske hubs, er det vigtigt, at CPH kontinuerligt er i stand til at få den interkontinentale trafik til at vokse, og derfor er flere oversøiske destinationer fra Norwegian, flere ugentlige frekvenser fra Qatar og den bebudede A380’er fra Emirates til december vigtige skridt for realisering af CPHs vækststrategi. 

Den interkontinentale trafik steg med 4,7%, mens Europatrafikken er steget med 2,2% trods strejker hos både SAS og Norwegian. Trafikken var til gengæld præget positivt af, at Ryanair har startet sine operationer i København. Indenrigstrafikken er faldet med 6,7% pga. lavere kapacitet på en række af indenrigsruterne. 

Højt investeringsniveau

CPH har indledt året med et investeringsniveau, der er højere end første kvartal i fjor. For at imødekomme den signifikante interkontinentale vækst er CPH i gang med udvidelsen af den interkontinentale Finger C samt den ene startbane, hvilket er to af initiativerne, der skal klargøre Københavns Lufthavn til Airbus A380. Derudover færdiggør CPH i løbet af året ombygningen og udvidelsen af Terminal 2, ligesom de to nye spor i sikkerhedskontrollen netop er blevet indviet. 

Investeringerne i første kvartal omfatter også sammenlægningen af indenrigs- og Schengen-trafikken og udvidelsen af det særlige højsikkerhedsområde nær terminalerne. De to projekter er et resultat af den nye takstaftale, som trådte i kraft 1. april i år, og begge investeringer er med til at sænke flyselskabernes operationelle omkostninger i lufthavnen, hvilket er i tråd med CPHs strategiske fokus. 

Stærkt shoppingcenter muliggør investeringer

Omsætningen i shoppingcentret steg med 8,9%, ligesom forbrug pr. passager er steget i forhold til samme periode i fjor, hvilket skyldes et forbedret shop- og brand mix samt helårseffekten af en række nye enheder. Parkering er steget med 6,3% drevet af et større salg online, og hoteldriften blev forbedret med 6,9% primært på grund af en meget høj belægningsprocent på Hotel Hilton Copenhagen Airport. 

I første kvartal udgjorde den ikke-aeronautiske del af forretningen 44,4% af omsætningen men 85,9% af driftsresultatet. Den ikke-aeronautiske del af forretningen er således i stigende grad med til at muliggøre de store investeringer, CPH foretager i udviklingen og udbygningen af lufthavnen. 

Lavere eksterne omkostninger

CPH reducerede i første kvartal sine eksterne omkostninger korrigeret for særlige forhold med 4,5% takket være fortsatte effektiviseringer. Derimod steg personaleomkostningerne med 10,6% bl.a. på grund af ansættelse af 52 flere Security-medarbejdere som følge af fortsat øgede myndighedskrav. 

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 1,8% i de første tre måneder af 2015. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 4,9%, og transfererende passagerer faldt 3,2% 
  • Omsætningen steg med 4,8% til DKK 871,9 mio. (2014: DKK 831,9 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående passagerer samt høje koncessionsindtægter grundet et forbedret specialbutikskoncept 
  • Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 4,8% til DKK 448,6 mio. (2014: DKK 427,9 mio.). Det rapporterede EBITDA steg ligeledes med 4,8% til DKK 445,2 mio. (2014: DKK 424,9 mio.) 
  • EBIT steg med 8,5% til DKK 292,4 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2014: DKK 269,6 mio.). Rapporteret EBIT steg med 8,4% til DKK 289,0 mio. (2014: DKK 266,6 mio.) 
  • Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 5,1 mio. sammenlignet med 2014 
  • Korrigeret for særlige forhold steg resultat før skat med 12,9% til DKK 243,8 mio. (2014: DKK 215,9 mio.). Det rapporterede resultat før skat steg med 12,9% til DKK 240,4 mio. (2014: DKK 212,9 mio.) 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 193,9 mio. i de første tre måneder af 2015 (2014: DKK 82,2 mio.). Årets tre første måneder har været præget af udvidelsen af Finger C samt ombygning af Terminal 2 

Forventninger til 2015 

Forventninger til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændret i forhold til udmelding af 26. februar 2015. 

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2015 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Uventede udsving i ruteudbuddet eller den generelle økonomi kan dog påvirke udviklingen og resultatet. 

Væksten i antallet af passagerer og den ændrede takststruktur fra 1. april 2015 forventes at få positiv effekt på omsætningen. 

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2014, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav til security samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. 

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være lidt højere end i 2014, primært som følge af det fortsat høje investeringsniveau. 

Resultat før skat i 2015 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.300,0 mio. og DKK 1.400,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2015 end i 2014, når der tages højde for særlige forhold. 

Forventning til investeringer i anlægsaktiver

CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2015. Blandt de planlagte investeringer er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminalområderne, hvilket er en del af den takstaftale, som træder i kraft fra 1. april 2015. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
 
Kontaktperson:
Lars Jønstrup Dollerup
Økonomidirektør

Telefon       3231 3231
Fax              3231 3132
Email: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Fondsbrsmeddelelse Q1 2015.pdf