02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015

Fondsbørsmeddelelse 2015 

København, den 11. august 2015

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2015.

Resume for første halvår 2015

Københavns Lufthavne A/S (CPH) fik et godt første halvår 2015, hvor omsætningen steg med 2,5% primært pga. vækst i den ikke-aeronautiske del af forretningen, hvilket betød, at resultatet før skat steg med 4,4% til DKK 619,3 mio. Den ikke-aeronautiske del af forretningen havde en stærk vækst blandt andet takket være et styrket udbud i shopping-centret. CPH fastholder sine forventninger til resultatet for 2015. 

Passagertallet i Københavns Lufthavn endte i første halvår på 12.345.829 passagerer, hvilket er på niveau med første halvår 2014. Trafikudviklingen afveg på flere måder fra normen i første halvår med høj vækst i lokaltafgående passagerer på 4,0% og fald i transfer på 12,2%, hvor SAS, der står for langt hovedparten af al transfer i Københavns Lufthavn optimerede sin prissætning, med et betydeligt fald i volumen til følge. Faldet i transfer blev dog bremset markant henover andet kvartal. Langdistancetrafikken steg 0,9%, mens indenrigs faldt 6,0% som følge af reduceret kapacitet på ruterne. Samlet set lå trafikken 0,1% lavere end i fjor. Indenrigs- og Schengen-trafikken blev fra andet kvartal lagt sammen, og passagertallet er på flere indenrigsruter steget herefter, ligesom passagerundersøgelser generelt viser en god tilfredshed hos de indenrigsrejsende.

Væksten på de lokaltafgående passagerer skyldes bl.a. Ryanairs entre på markedet. Trods en lukning af selskabets base i København forventes antallet af Ryanair-passagerer stort set opretholdt, forudsat at ruteudbuddet opretholdes. 

Stigning i den ikke-aeronautiske forretning

Omsætningen i shoppingcentret steg med 6,9%, ligesom forbrug pr. passager er steget i forhold til samme periode i fjor, hvilket skyldes et fortsat forbedret shop- og brand mix ikke mindst på Food & Beverage-området med åbning af bl.a. Aamanns, Gorm’s og YO! Sushi.

Parkering er steget med 3,0% takket være stigningen i antallet af lokaltafgående passagerer, ligesom hotelforretningen er steget med 4,4% som følge af en fortsat meget høj belægningsprocent på Hilton Hotel Copenhagen Airport. 

2015 indledt med et fortsat højt investeringsniveau

CPH har i første halvår holdt et investeringsniveau, der ligger over niveauet fra samme periode i fjor. Investeringer på DKK 450,5 mio. er anvendt til at ud- og ombygge passagerområderne i Terminal 2 med i alt 700 ekstra m2 til gavn for passagererne; den centrale sikkerhedskontrol er udbygget med yderligere to spor for at kunne servicere det stigende antal passagerer; Finger C og den ene af startbanerne bliver udbygget for at kunne håndtere det stigende antal langdistancefly, herunder Airbus A380, og det særlige højsikkerhedsområde (CSRA) bliver udbygget for at forbedre effektiviteten for flyselskaberne og deres ansatte.

Udbygningen af CSRA-området gavner primært fly- og handling-selskaberne, da medarbejderne efter udvidelsen får færre tidskrævende sikkerhedstjek, hvilket øger effektiviteten og dermed reducerer omkostningerne. 

Effektivisering trods øgede sikkerhedskrav

Trods fokus på effektiviseringer, har CPH haft stigende personaleomkostninger i første halvår, hvilket er væsentligt påvirket af øgede lovkrav til Security, herunder den igangværende implementering af nye EU-regler om ETD (Explosive Trace Detection). CPH har imidlertid et fortsat fokus på effektivisering og har således igen i år været i stand til at reducere de eksterne omkostninger. 

Refinansiering

Da der i august 2015 forfalder et lån på USD 100 mio. af CPHs US Private Placement (USPP) fra 2003, besluttede selskabet at benytte sig af den positive udvikling på lånemarkedet til på ny at rejse tilsvarende finansiering i USA på bedre vilkår. 

Det udstedte beløb blev fastsat til DKK 1.055 mio. over 10 år. Det nye lån er ca. DKK 395 mio. højere end det forfaldne lån, da CPH fandt det fornuftigt at drage fordel af de stærke markedsforhold til at sikre fremtidige refinansieringskrav. Det er samtidig første gang CPH er i stand til at kunne låne direkte i danske kroner på USPP markedet.

Udstedelsen blev væsentligt overtegnet, hvilket bekræfter CPHs position som et internationalt anerkendt og troværdigt infrastruktur aktiv. Aftalerne sikrer CPH stabil og langsigtet finansiering på tilfredsstillende vilkår. 

Rådgiver for ny storlufthavn i Istanbul

Gennem de næste fem år skal CPHs internationale konsulentvirksomhed, Copenhagen Airport International (CAI), i samarbejde med Seoul-lufthavnen, Incheon, rådgive selskabet IGA (Istanbul Grand Airport) i Tyrkiet, der har ansvaret for at opføre og drive en ny storlufthavn i Istanbul med en kapacitet på op til 120 mio. passagerer årligt.

Rådgivningen omfatter bl.a. strategiudvikling, etablering af virksomhedens organisation og ikke mindst drift af lufthavnen i både opbygningsfasen samt i lufthavnens tre første år efter åbningen i 2017. 

International anerkendelse

Verdens førende akademiske selskab inden for luftfart, det uafhængige Air Transport Research Society (ATRS) kårer verdens mest effektive lufthavne. Produktivitet, omkostninger, kvalitet og effektivitet i mere end 200 lufthavne over hele verden bliver vurderet, og for 10. gang på 12 år hjemtog Københavns Lufthavn titlen som ’Europas mest effektive lufthavn’. 

Interim udbytte

På baggrund af halvårsresultatet er der i lighed med tidligere år taget beslutning om udlodning af et interim udbytte på i alt DKK 470,8 mio., svarende til DKK 60,00 pr. aktie. 

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn faldt med 0,1% i første halvår 2015. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 4,0%, og transfererende passagerer faldt 12,2% 
  • Omsætningen steg med 2,5% til DKK 1.915,3 mio. (2014: DKK 1.869,0 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående passagerer samt øgede koncessionsindtægter grundet et fortsat forbedret shop- og brandmix 
  • EBITDA korrigeret for særlige forhold steg med 1,1% til DKK 1.039,2 mio. (2014: DKK 1.028,3 mio.). Det rapporterede EBITDA uden korrektion for særlige forhold steg med 1,3% til DKK 1.033,7 mio. (2014: DKK 1.020,1 mio.) 
  • EBIT korrigeret for særlige forhold steg med 1,3% til DKK 720,9 mio.(2014: DKK 711,3 mio.). Rapporteret EBIT uden korrektion for særlige forhold steg med 1,7% til DKK 715,4 mio. (2014: DKK 703,1 mio.) 
  • Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 13,7 mio. sammenlignet med 2014 
  • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold steg med 3,9% til DKK 624,8 mio. (2014: DKK 601,5 mio.). Det rapporterede resultat før skat uden korrektion for særlige forhold steg med 4,4% til DKK 619,3 mio. (2014: DKK 593,3 mio.) 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 450,5 mio. i første halvår af 2015 (2014: DKK 306,6 mio.). Årets første halvår har været præget af udvidelsen af Finger C samt ombygning af Terminal 2 og centraliseringen af security. 
  • Udbyttet på i alt DKK 470,8 mio. er til disposition den 14. august 2015. Udbyttekørslen foretages i Værdipapircentralen den 13. august 2015 på grundlag af de beholdninger, der er registreret på VP-konti ved dagens slutning. Således vil køb med afvikling til og med den 13. august 2015 give ret til udbytte, medens salg med afvikling til og med den 13. august 2015 vil miste retten til udbytte af de solgte aktier. Det betyder, at handler til og med 11. august 2015 afvikles inklusiv udbytte, og handler foretaget fra og med 12. august 2015 afvikles eksklusiv udbytte ved normal 2 dages valør. 

Forventninger til 2015

Forventninger til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændret i forhold til udmelding af 8. maj 2015. 

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2015 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Uventede udsving i ruteudbuddet kan dog påvirke udviklingen og resultatet.

Væksten i antallet af passagerer og den ændrede takststruktur fra 1. april 2015 forventes at få positiv effekt på omsætningen. 

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2014, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav til security samt løninflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. 

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på et lidt lavere niveau end i 2014, primært som følge af en langsigtet refinansiering på tilfredsstillende markedsvilkår og timing i afskrivninger på nye investeringer.

Resultat før skat i 2015 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.300,0 mio. og DKK 1.400,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2015 end i 2014, når der tages højde for særlige forhold. 

Forventning til investeringer i anlægsaktiver

CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2015. Blandt de planlagte investeringer er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminalområderne, hvilket er en del af den takstaftale, som trådte i kraft fra 1. april 2015. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

H1 2015 Fondsbrsmeddelelse.pdf