Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014

Fondsbørsmeddelelse 2014 

København, den 12. august 2014

 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2014.

Resume for de første seks måneder af 2014

Københavns Lufthavne A/S (CPH) havde et godt første halvår 2014 med en passagervækst på 7,3 procent. Stigningen i passagertallet betød, at både omsætning og resultat før skat steg. Lufthavnen fastholder forventningerne til fuldåret.

Passagertallet i Københavns Lufthavn steg til 12.4 mio. passagerer. Det er samtidig første gang, at lufthavnen har opnået mere end 12 mio. passagerer for halvåret. Det voksende antal passagerer betød, at omsætningen steg med 7,4 procent, og at resultatet før skat steg med 9,0 procent til DKK 593,3 mio.

Et stigende passagertal som følge af en positiv udvikling i flyselskabernes load factor samt fuldårseffekten af nye ruter opstartet i 2013 har sikret, at omsætningen i det aeronautiske segment er steget med 10,4 procent i første halvår. Passagervæksten har været særlig stor i andet kvartal, og væksten på både de interkontinentale ruter og i transfertrafikken har understøttet Københavns Lufthavns position som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt. Samtidig er det en understregning af, at CPH når de mål, der er sat i World Class Hub strategien. I årets første seks måneder steg udenrigstrafikken med 7,5 procent, long-haul er øget med 6,8 procent, transfertrafikken er vokset med 13,5 procent, og endelig er indenrigstrafikken steget med 4,9 procent.

Ikke-aeronautisk vækst

Omsætningen i den ikke-aeronautiske del af forretningen er steget med 3,5 procent som følge af en stigende omsætning i shopping-centret på 5,6 procent, øgede hotelaktiviteter med en stigning på 3,6 procent samt parkering, der voksede med 6,6 procent. CPH arbejder kontinuerligt på at styrke udbuddet i lufthavnens shopping-center, og i begyndelsen af juni blev Københavns Lufthavn officielt udnævnt til at være verdens bedste inden for café- og restaurantudvalg. Københavns Lufthavn vandt prisen "Airport Food & Beverage Offer of the Year" til den internationale F&B Awards sammen med to andre prestigefyldte priser.

Højt investeringsniveau fastholdes i 2014

CPH fortsætter det meget høje investeringsniveau i 2014 i styrkelse og udbygning af Københavns Lufthavn. De seneste år har CPH investeret i størrelsesordenen DKK 1 mia. årligt, og nu har lufthavnen som følge af en stadigt stigende interkontinental trafik iværksat en udvidelse af Finger C, der benyttes til de lange ruter samt non-Schengen trafik. Fingeren bliver forlænget med 100 meter og tre standpladser bliver dermed gjort bygningsbetjente.

Refinansiering

I april 2014 refinansierede CPH sine femårige garanterede bilaterale faciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter resulterer i forbedrede vilkår for CPH og adresserer alle refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. De nye faciliteter sikrer, at CPH vil være i stand til at fastholde det nødvendige investeringsniveau. De nye faciliteter udløber 2. april 2019.

Ny takstaftale

Efter andet kvartals udløb har flyselskaberne og CPH indgået en ny takstaftale, som nu skal forelægges Trafikstyrelsen til godkendelse, med ikrafttræden pr. 1. april 2015. Takstaftalen betyder, at prisen for at benytte lufthavnen følger CPI(forbruger-indekset) de næste fire år. Den nye aftale skaber vished omkring taksterne og sikrer at de nødvendige investeringer i lufthavnen dermed kan fortsætte. Aftalen indeholder endvidere investeringer som er med til at nedbringe flyselskabernes samlede omkostninger. Den nye takstaftale betyder både, at flyselskaberne får vished for deres omkostninger i de kommende fire år, og at lufthavnen er sikret en stabil indtjening. Dette styrker CPHs planer om at investere i lufthavnen og dermed skabe rammerne for CPHs langsigtede plan om at udbygge lufthavnen i takt med væksten og ifølge planen "Expanding CPH".

Efter andet kvartals udløb er Københavns Lufthavn desuden for 9. gang på 11 år blevet hædret med prisen som 'Europas mest effektive luthavn'. Bag prisen står det internationale, uafhængige Air Transport Research Society (ATRS), der analyserer og vurderer effektiviteten i alverdens lufthavne.

På baggrund af halvårsresultatet er der i lighed med tidligere år taget beslutning om udlodning af et ekstraordinært udbytte på i alt DKK 436,0 mio., svarende til DKK 55,56 pr. aktie.

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 7,3 procent i de første seks måneder af 2014. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 5,2 procent, og transfererende passagerer steg 13,5 procent
  • Omsætningen steg med 7,4 procent til DKK 1.869,0 mio. (2013: DKK 1.740,4 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående og transferende passagerer. Stigningen er også positivt påvirket af prisindeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april 2014
  • Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 10,9 procent til DKK 1.028,3 mio. (2013: DKK 927,3 mio.). Det rapporterede EBITDA steg med 10,6 procent til DKK 1.020,1 mio. (2013: DKK 922,1 mio.)
  • EBIT steg med 9,8 procent til DKK 711,3 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2013: DKK 648,0 mio.). Rapporteret EBIT steg med 9,4 procent til 703,1 mio. (2013: DKK 642,8 mio.)
  • Nettofinansieringsomkostningerne er steget DKK 11,2 mio. sammenlignet med 2013
  • Korrigeret for særlige forhold steg resultat før skat med 9,5 procent til DKK 601,5 mio. (2013: DKK 549,4 mio.). Det rapporterede resultat før skat steg til DKK 593,3 mio. (2013: DKK 544,2 mio.)
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 306,6 mio. i de første seks måneder af 2014 (2013: DKK 464,9 mio.). Det lavere niveau skyldes tidsmæssige forskydninger i opstart af projekter, herunder forberedelsen af Finger C udbygningen
  • Udbyttet på i alt DKK 436,0 mio. er til disposition den 18. august 2014. Udbyttekørslen foretages i Værdipapircentralen den 15. august 2014 på grundlag af de beholdninger, der er registreret på VP-konti ved dagens slutning. Således vil køb med afvikling til og med den 15. august 2014 give ret til udbytte, medens salg med afvikling til og med den 15. august 2014 vil miste retten til udbytte af de solgte aktier. Det betyder, at handler til og med 12. august 2014 afvikles inklusiv udbytte, og handler foretaget fra og med 13. august 2014 afvikles eksklusiv udbytte ved normal 3 dages valør.

Forventninger til 2014

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2014 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2013 forventes at give en positiv effekt i 2014.

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2013 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2014 end i 2013 som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat i 2014 derfor fortsat at ligge i et interval mellem DKK 1.100,0 mio. og DKK 1.200,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Såfremt den stærke passagervækst fortsætter, forventes resultat før skat at være i den høje ende af det udmeldte interval. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, når der tages højde for særlige forhold.

Forventninger til investeringer i anlægsaktiver

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer som i tidligere år at investere på et niveau som er markant højere end det selskabet er forpligtet til at investere i henhold til takstaftalen. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Forventningerne til 2014 for passagerudvikling, resultat før skat og investeringer fastholdes.

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontaktperson:
Lars Jønstrup Dollerup
Økonomidirektør

Telefon 3231 3231
Fax 3231 3132
Email: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

H1 2014 Fondsbrsmeddelelse.pdf