02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar-30. juni 2013

Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2013 

København, den 13. august 2013

 

På baggrund af halvårsresultatet er der i lighed med tidligere år taget beslutning om udlodning af et ekstraordinært udbytte på i alt DKK 454,8 mio., svarende til DKK 57,96 pr. aktie. 

Resume for de første seks måneder af 2013 

Passagertallet i Københavns Lufthavne A/S (CPH) steg med 2,2 procent i første halvår af 2013 med særlig stærk vækst i andet kvartal. Væksten fortsætter også i den ikke-aeronautiske del af forretningen grundet nye restauranter og barer. Begge dele har en positiv indvirkning på såvel omsætning som resultat før skat. Lufthavnen fastholder forventningerne til helåret. 

I alt rejste 11,5 mio. passagerer igennem Københavns Lufthavn i første halvår af 2013. Det voksende antal passagerer samt en fortsat øget omsætning i shopping-centeret, parkering og hoteldrift betyder, at omsætningen er steget 3,4 procent, og resultat før skat steg med 1,9 procent til DKK 544,2 mio. 

Det er flyselskabernes stærke sommerprogram, der driver væksten i passagertallet. Efter et svagt fald i passagertallet i første kvartal, hvor udviklingen var præget af skudår i 2012 og påskens placering, førte væksten i andet kvartal til en bedre performance. Det er specielt værd at bemærke den stærke vækst som lavprisselskaberne Norwegian, easyJet og Vueling viser, og så er det glædeligt at se SAS’ nye rute til San Francisco har haft en flyvende start med høj kabinefaktor. 

Stærk performance af Hilton

Omsætningen i den ikke-aeronautiske del af forretningen er steget med 1,7 procent. Specielt Hilton har haft et godt første halvår efter endt ombygning og renovering, idet konferenceaktiviteten er øget samtidig med, at belægningsprocenten på værelserne fortsat er høj. Det betyder, at omsætningen på hoteldriften er steget med 9,9 procent. 

Omsætningen på parkering er steget med 3,0 procent grundet en højere gennemsnitlig parkeringspris som følge af fortsat effektiv prisoptimering. 

Omsætningen i shopping-centret er steget med 0,9 procent grundet stærk fremgang i specialforretningerne, restauranter og barer som følge af de opgraderinger af butiksudbuddet, CPH har foretaget gennem de seneste par år. Endvidere har CPH ombygget de seks tax-free-butikker i begyndelsen af året for at forbedre passagertilfredsheden. 

International påskønnelse

I løbet af første halvår vandt Københavns Lufthavn to internationale branchepriser. I april blev det offentliggjort, at 12,1 mio. passagerer i vurderingen af 395 lufthavne over hele verden har vurderet sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn som ”verdens bedste Security”, og i juni blev Københavns Lufthavn for ottende gang på 10 år kåret som Europas mest effektive lufthavn af Air Transport Research Society, der analyserer og vurderer effektiviteten i alverdens lufthavne. 

Det er vigtigt, at CPH leverer effektive processer til gavn for både passagerer, flyselskaber, koncessionærer og øvrige samarbejdspartnere, og begge priser vidner om, at CPH kontinuerligt forbedrer sig på de områder. Specielt prisen for ”verdens bedste Security” er værdsat, fordi CPH her placerede sig foran en række lufthavne med en høj anseelse inden for dette område, og det er lovende for CPH, som fortsætter med at eksekvere World Class Hub strategien. 

Refinansiering

Da der i august 2013 forfalder et lån på USD 100 mio. af CPHs US Private Placement fra 2003, besluttede selskabet at benytte sig af den positive udvikling på markedet til at udstede US obligationer for tredje gang. 

Det udstedte beløb blev fastsat til USD 160 mio. over 10 år. Det nye lån er USD 60 mio. højere end det forfaldne lån, da CPH fandt det fornuftigt at drage fordel af de stærke markedsforhold forud for de fremtidige refinansieringskrav. 

Obligationsudstedelsen blev væsentligt overtegnet, hvilket bekræfter CPHs position som en internationalt anerkendt og troværdig infrastruktur. Gælden sikrer CPH stabil og langsigtet finansiering på tilfredsstillende vilkår. 

Rating

CPH tilføjede i 2012 Moody's og Fitch som rating-bureauer i tillæg til Standard & Poor’s, og selskabet er siden da blevet rated af tre institutter. I begyndelsen af juni 2013 besluttede CPH, at to ratings var tilstrækkeligt, og Standard & Poor’s benyttes derfor ikke længere. CPHs rating fra Moody's og Fitch er henholdsvis Baa2 og BBB+, begge ratings er investment grade. 

Investering i fremtidens lufthavn

CPH fortsætter det høje investeringsniveauer og har ved halvåret investeret DKK 464,9 mio. mod DKK 403,6 mio. i 2012. De store investeringer foretages til gavn for både passagerer, flyselskaber, koncessionærer og alle øvrige kunder i lufthavnen. Investeringsniveauet er markant højere end det CPH er forpligtet til i forbindelse med takstaftalen. De største investeringer omfatter blandt andet opgradering af bagageanlægget, ombygning af Terminal 2, fornyelse og ombygning af tax-free området, fornyelser på standpladser samt el- og ventilationsarbejder. 

Highlights af resultaterne 

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 2,2 procent i de første seks måneder af 2013. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 3,3 procent, og transfererende passagerer faldt med 1,2 procent 
  • Omsætningen steg med 3,4 procent til DKK 1.740,4 mio. (2012: DKK 1.683,2 mio.), hvilket hovedsagligt skyldtes prisindeksreguleringen af de passagerrelaterede afgifter i april 2013, flere internationale passagerer, øget omsætning fra parkering samt øget hotelaktivitet 
  • Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 2,6 procent. Det rapporterede EBITDA steg med 2,6 procent til DKK 922,1 mio. (2012: DKK 898,6 mio.) 
  • EBIT steg med 1,7 procent til DKK 648,0 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2012: DKK 637,0 mio.). Rapporteret EBIT steg med 1,8 procent til 642,8 mio. (2012: DKK 631,6 mio.) 
  • Nettofinansieringsomkostningerne er på niveau med 2012 og udgør DKK 98,6 mio. 
  • Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 549,4 mio. (2012: DKK 539,3 mio.). Resultat før skat steg til DKK 544,2 mio. (2012: DKK 533,9 mio.) 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 464,9 mio. i de første seks måneder af 2013 (2012: DKK 403,6 mio.) 
  • Udbyttet på i alt DKK 454,8 mio. er til disposition den 19. august 2013. Udbyttekørslen foretages i Værdipapircentralen den 16. august 2013 på grundlag af de beholdninger, der er registreret på VP-konti ved dagens slutning. Således vil køb med afvikling til og med den 16. august 2013 give ret til udbytte, medens salg med afvikling til og med den 16. august 2013 vil miste retten til udbytte af de solgte aktier. Det betyder, at handler til og med 13. august 2013 afvikles inklusiv udbytte, og handler foretaget fra og med 14. august 2013 afvikles eksklusiv udbytte ved normal 3 dages valør. 

Forventninger til 2013 

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af det forventede trafikprogram for resten af 2013 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2012 forventes at give en positiv effekt i 2013. Endvidere forventes 2013 at blive positivt påvirket af helårseffekten af de ruter, som blev erstattet efter Cimber Sterlings konkurs i 2012. Den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne kan dog påvirke udviklingen for 2013. 

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes også at være højere end i 2012 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2013 end i 2012, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat i 2013 derfor at være lidt lavere end i 2012, når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes derimod at være højere i 2013 end i 2012, når der tages højde for særlige forhold. 

Forventninger til investeringer i anlægsaktiver

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer i 2013 – som i tidligere år – at investere på et niveau, som er markant højere end det forpligtede. Investeringsniveauet afhænger dog af den fortsatte vækst i det samlede antal passagerer. Dertil kommer andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. 

Forventningerne til 2013 for passagerer, resultat før skat og investeringer fastholdes.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Fondsbrsmeddelelse H1 2013.pdf