Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2012

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04).Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S  

05.03.2012

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04).

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

tirsdag den 27. marts 2012 kl. 15:00 i
Vilhelm Lauritzen Terminalen,
Vilhelm Lauritzen Allé 1,
2770 Kastrup

1 Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

1 Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3 Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5 Godkendelse af reviderede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.
6 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
8 Valg af revisor.
9 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
10 Eventuelt.


2 Uddybning af forslagene

2.1 Ad dagsordenens punkt 1
Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

2.2 Ad dagsordenens punkt 2
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

2.3 Ad dagsordenens punkt 3
Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge for bestyrelsen og direktionen.

2.4 Ad dagsordenens punkt 4
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det disponible beløb ifølge selska-bets årsrapport for 2011 anvendes således:

2.5 Ad dagsordenens punkt 5
Godkendelse af reviderede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender udkast til reviderede gene-relle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen. I forbindelse med oprettelsen af en revisions- og risikostyringskomite og under hensyntagen til det yderligere arbejde, som vil være forbundet hermed, foreslås det, at der indføres et fast vederlag til medlemmerne af denne komite. Yderligere foreslås det, at vederlagspolitikken tilrettes således, at den er i overensstemmelse med den im-plementerede formandskabsmodel, hvorefter formandskabet i bestyrelsen består af formanden og 2 næstformænd. Endeligt indeholder forslaget til revideret veder-lagspolitik også en række præciseringer vedrørende direktionens vederlæggelse, således at der gives en endnu mere fyldestgørende beskrivelse af principperne for aflønning af CPH's ledelse. Retningslinjerne er vedlagt som bilag 1 til denne ind-kaldelse.

2.6 Ad dagsordenens punkt 6
Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Bestyrelsen fremlægger forslag til bestyrelsens vederlag for 2012 til generalfor-samlingens godkendelse. Det er bestyrelsens anbefaling, at bestyrelsens vederlag for 2012 bevares uændret i forhold til 2011.

Yderligere indstiller bestyrelsen, at vederlaget for medlemmerne af revisions- og risikostyringskomiteen i 2012 fastsættes til kr. 150.000, hvilket svarer til niveauet i en række andre Large Cap selskaber.


* Næstformændene og de afhængige almindelig generalforsamlingsvalgte bestyrel-sesmedlemmer har besluttet at afstå fra bestyrelseshonorar og honorar for med-lemskab af revisions- og risikostyringskomiteen for 2012.

2.7 Ad dagsordenens punkt 7
Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.

Efter vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Gürtler, David Mark Stanton, Simon Boyd Geere, Martyn Booth og Christopher James Ireland. I henhold til pkt. 5.4.1 i Anbe-falingerne for God Selskabsledelse anses Henrik Gürtler for uafhængig.

Christopher Timothy Frost stiller ikke op til genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Janis Kong, der er tidligere bestyrelsesmedlem i BAA plc og nuværende eksternt bestyrelsesmedlem og medlem af revisions- og risiko-udvalget for Kingfisher plc, Network Rail, Portmeirion Group PLC, eksternt besty-relsesmedlem i VisitBritain samt formand for bestyrelsen for "Forum for the Future". I henhold til pkt. 5.4.1 i Anbefalingerne for God Selskabsledelse anses kandidaten for uafhængig.

Som formand foreslås Henrik Gürtler og som næstformænd David Mark Stanton samt Simon Boyd Geere.

Om de enkelte medlemmers baggrund kan følgende oplyses:

Henrik Gürtler, bestyrelsesformand, adm. Direktør, er uddannet cand.polyt, ke-miingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 1976, blev ansat som forsknings-kemiker i Novo Nordisk i 1977 og har siden 2000 været adm. dir. for Novo A/S. Henrik Gürtler var projektleder/koordinator i Enzymes R&D 1981-84, afdelingsleder samme sted 1984-86 og funktionschef samme sted 1986-91. Henrik Gürtler blev i 1991 udnævnt til direktør for personaleservice i Novo Nordisk, i 1992 blev han udnævnt til direktør for Human Ressource Development samme sted og i 1993 blev Henrik Gürtler udnævnt til direktør for health care production samme sted. I 1996 blev han medlem af koncerndirektionen med særligt ansvar for corporate staff. Henrik Gürtler er formand for bestyrelserne i Novozymes A/S og COWI A/S og medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk A/S. Henrik Gürtler er dansk statsborger og født i 1953. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden 2002 og formand siden 2004.

David Mark Stanton er Asset Director i Ontario Airports Investments Limited, hvis majoritetsejer er Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), og yder investerings-styringsrådgivning i relation til Bruxelles Lufthavn, Bristol lufthavn, Birmingham lufthavn og Københavns Lufthavne. David er bestyrelsesmedlem i Birmingham lufthavn. Han har over 20 års erfaring, heraf 16 år i luftfartssektoren. Før han be-gyndte i OTPP var David bestyrelsesmedlem i MAp Airports UK Ltd., et helejet dat-terselskab af MAp Airports, Arbejdede fra 2009 som den ledende repræsentant for de aktionærer, der arbejdede sammen med Københavns Lufthavne A/S. David har tidligere været administrerende direktør for Macquarie Capital, hvor han startede i 2007. Før han kom til Macquarie, var David i 10 år Corporate Development Director i BBA Aviation plc, en børsnoteret global luftfartsservicevirksomhed med base i Storbritannien. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem i lufthavnene i Bristol og Bruxelles samt i adskillige luftfartsservicevirksomheder. David er britisk statsborger, er født i 1969 og bor i London. Han blev færdiguddannet som Chartered Accountant hos PWC i 1994.

Simon Boyd Geere er Managing Director i Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited med særlig fokus på at lede Macquarie’s europæiske lufthavnsre-laterede investeringer. Han har 20 års erfaring i transportbranchen, heraf 15 år inden for lufthavnssektoren. Simon Geere kom til Macquarie i 2002 efter at have besat ledende stillinger i både TBI plc og BAA plc. I TBI plc var Simon Geere Business Development Director for Luton Lufthavn med ansvar for kommerciel drift og udviklingsaktiviteter inden for luftfart. Simon Geere er medlem af bestyrelsen i Bruxelles Lufthavn, Bristol Lufthavn, Newcastle Lufthavn og togforbindelsen Arlanda Express i Stockholm. Han har tidligere været medlem af bestyrelserne for Bir-mingham Lufthavn og Luton Lufthavn. Simon Geere er britisk statsborger, født i 1968 og bor i London. Han har en Honours degree i Transport Studies BSc (Hons) og en Master of Business Administration (MBA). Han er også medlem af The Chartered Insti-tute of Logistics and Transport (MCILT). Simon Geere har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2010.


Martyn Booth er Senior Managing Director i Macquarie Infrastructure and Real Assets. Han har arbejdet for Macquarie siden 2000 og har medvirket til etableringen af selskabets lufthavnsaktiviteter i Europa, købet af lufthavnene i Bristol og Birmingham i Storbritannien i 2001 og efterfølgende lufthavnene i Rom, Sydney, Bruxelles og København. Martyn Booth har arbejdet inden for lufthavnsbranchen siden 1981, hvor han blev ansat i BAA, hvor han var økonomidirektør for Heathrow Lufthavn samt privatiseringsdirektør og direktør for virksomhedsstrategi. I 1994 forlod Martyn Booth BAA for at oprette Portland Group, en management konsulent-virksomhed med speciale inden for ledelse og privatisering af lufthavne. Martyn Booth har en Honours degree i økonomi og var økonomisk rådgiver for det engelske finansministerium fra 1976 til 1981. Martyn Booth har været direktør for Bruxelles Lufthavn. Martyn Booth er engelsk statsborger, blev født i 1950 og bor i London. Martyn Booth var medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S i 2006-2007, og han genindtrådte i bestyrelsen i 2009.

Christopher James Ireland er direktør i Ontario Teachers' Pension Plan med særlig fokus på forvaltning af aktiver. Chris kom til OTPP i 2006 efter at have arbejdet inden for investment banking og i energiproduktionsektoren. Chris er medlem af bestyrelserne i Bruxelles Lufthavn, InterGen NV og Global Container Terminals og har tidligere også været medlem af bestyrelsen i Bristol Lufthavn. Chris er canadisk statsborger, født i 1970 og bor i Toronto. Han har en MBA fra Stern School of Business på New York University og er Master in Mechanical Engineering fra University of Waterloo i Canada. Chris er Professional Engineer og er autoriseret i Ontario.

Janis Kong er eksternt bestyrelsesmedlem og medlem af revisions- og risikoud-valget for Kingfisher plc, Network Rail, Portmeirion Group PLC, eksternt bestyrel-sesmedlem i VisitBritain samt formand for bestyrelsen for "Forum for the Future". I løbet af hendes 33-årige karriere hos BAA plc har Janis haft en række operationelle roller, og indtil hendes fratræden i marts 2006 var hun bestyrelsesmedlem i BAA plc og formand for Heathrow Airport Ltd samt formand for Heathrow Express. Forud for dette var hun administrerende direktør for Gatwick Airport. Janis har tidligere været eksternt bestyrelsesmedlem for Royal Bank of Scotland Group Plc. Janis er engelsk statsborger, født i 1951 og bor i London. Hun har en bachelorgrad i psykologi (Bsc) fra University of Edinburgh.

2.8 Ad dagsordenens punkt 8
Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisi-onspartnerselskab.

2.9 Ad dagsordenens punkt 9
Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og an-meldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

- 0 -

Efter selskabslovens § 97 skal det oplyses, at aktiekapitalen i Københavns Lufthavne A/S er nominelt DKK 784.807.000, og hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme på generalfor-samlingen.

Selskabets årsrapport 2011 findes i sin helhed på dansk og engelsk på www.cph.dk under fanen "Investor > Publikationer > Årsrapporter". Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, oplysning om det sam-lede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, reviderede generelle ret-ningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmel-dingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort er fra mandag den 5. marts 2012 at finde på www.cph.dk under fanen ”Investor” på forsiden.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt mandag den 5. marts 2012 sendt pr. alm. post til de navne-noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.


Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:

• Forslagene under punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 kan vedtages med simpelt flertal.

- 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Aktionærernes ret til at afgive stemme på generalforsamlingen eller afgive brevstemme i til-knytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 20. marts 2012.

Kun de personer, der på registreringsdatoen tirsdag den 20. marts 2012 er aktionærer i sel-skabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, jf. dog nedenfor om aktio-nærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer be-sidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgø-relsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være mod-taget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag den 23. marts 2012 kl. 23.59 elektronisk have rekvireret adgangskort til generalforsamlingen gennem internet på Københavns Lufthavne A/S' hjemmeside www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af depotnummer og adgangskode.

Rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen kan ligeledes ske ved returnering af til-meldingsblanketten ved personlig eller skriftlig henvendelse til selskabets kontor på adressen Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, telefon +45 32 31 28 09 alle hverdage mellem kl. 9.00 – 15.00 eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte eller pr. telefax på faxnummer +45 45 46 09 98 frem til fredag den 23. marts 2012. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen.

Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren for eksempel er for-hindret i at deltage.

Fuldmagter kan afgives elektronisk gennem internet på Københavns Lufthavne A/S' hjemme-side www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af depotnummer og adgangskode frem til senest fredag den 23. marts 2012 kl. 23.59.

Fuldmagter kan desuden afgives skriftligt ved brug af tilmeldingsblanketten. Udfyldte og un-derskrevne tilmeldingsblanketter skal returneres til Computershare A/S senest fredag den 23. marts 2012 kl. 23.59 på adressen Kongevejen 418, 2840 Holte eller pr. telefax på faxnummer +45 45 46 09 98.

Ved personlig henvendelse til Computershare A/S gøres der dog opmærksom på, at Compu-tershare A/S' kontor er åbent fra kl. 8.00 - 16.00 på hverdage.

Aktionærer kan endvidere - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes.

Brevstemmer kan afgives elektronisk gennem internet på Københavns Lufthavne A/S' hjem-meside www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af depotnummer og adgangskode frem til senest tirsdag den 27. marts 2012 inden kl. 10.00.

Brevstemmer kan desuden afgives skriftligt ved brug af tilmeldingsblanketten, som er til-gængelig på selskabets hjemmeside www.cph.dk under fanen "Investor" på forsiden. Den ud-fyldte og underskrevne tilmeldingsblanket skal være modtaget af selskabet på adressen Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte senest tirsdag den 27. marts 2012 inden kl. 10.00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
Aktionærer vil have mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. post eller pr. email til cphweb@cph.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på gene-ralforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på sel-skabets hjemmeside, www.cph.dk.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil – med fradrag af evt. udbytteskat – blive udbetalt via VP Securities A/S.

Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.

Kastrup, den 5. marts 2012


Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S,
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup
Telefon: +45 32 31 32 31

Bilag 1 til indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012

Generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen i Københavns Lufthavne A/S (”CPH”)


1. Generelle principper for vederlag til bestyrelsen
De generelle principper for vederlag til medlemmerne af CPH’s bestyrelse er som følger:

(i) De almindelige bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar, der er sammenligneligt med, hvad andre Large Cap-virksomheder betaler. Bestyrelsesmedlemmernes vederlag består af et fast honorar, og ingen medlemmer modtager variabelt vederlag.
(ii) Næstformændene for bestyrelsen modtager et honorar på to gange et almindeligt bestyrelsesmedlems honorar.
(iii) Formanden for bestyrelsen modtager et honorar på tre gange et almindeligt bestyrelses-medlems honorar.

CPH har etableret et revisions- og risikoudvalg. Udvalgets medlemmer modtager et fast vederlag oveni det vederlag som modtages som bestyrelsesmedlem. Vederlaget er sammenligneligt med, hvad andre Large Cap-virksomheder betaler.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan anmode om ikke at modtage honorar eller at modtage et lavere honorar end i henhold til ovenstående principper. Bestyrelsen vurderer hvert år forud for den ordinære generalforsamling om ovenstående principper skal ændres.

2. Generelle principper for vederlag til direktionen
CPH anvender en blanding af variable lønelementer for at belønne direktionen. Hovedformålet med disse retningslinjer er at skabe en ramme for de variable lønelementer i betragtning af CPH´s kortsigtede og langsigtede mål.

Det samlede vederlag til et medlem af direktionen skal være konkurrencedygtigt i forhold til andre danske og europæiske virksomheder af tilsvarende størrelse og kompleksitet. De forskellige dele af den samlede lønpakke er sammensat under hensyn til gældende markedspraksis.

Bestyrelsen ønsker at give et incitament til direktionen for at sikre en fortsat positiv udvikling i CPH og dermed god værdiskabelse for CPH´s aktionærer. Bestyrelsen vurderer, at de bedste resultater opnås, når en relativt stor del af et direktionsmedlems samlede løn er afhængig af opfyldelse af en blanding af direktionsmedlemmets individuelle mål og CPH´s regnskabsmæssige mål.

3. Samlet vederlag til medlemmer af direktionen
Det samlede vederlag til medlemmerne af direktionen består af:

(i) En fast grundløn (grundløn, pensionsbidrag og fratrædelsesgodtgørelse)
(ii) En kortsigtet incitamentsordning (kontant bonus)
(iii) En langsigtet incitamentsordning (kontant bonus)

Direktionen har en bidragsbaseret pensionsordning med et arbejdsgiverbidrag på 20 % af grundlønnen. Medlemmerne af direktionen har et antal arbejdsrelaterede goder til rådighed, herunder fri bil, fri telefon og andre goder i forhold til deres stilling. Omfanget og niveauet for de individuelle goder forhandles med det enkelte direktionsmedlem.

Ansættelsesaftalen for det enkelte direktionsmedlem omfatter et opsigelsesvarsel på op til 12 måneder i tilfælde af opsigelse fra CPH´s side og op til 6 måneder i tilfælde af opsigelse fra di-rektionsmedlemmet side. Ansættelsesaftalen for det enkelte direktionsmedlem omfatter også en opsigelsesklausul gående ud på, at i tilfælde af opsigelse fra CPH´s side, vil der blive udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse ud over løn i opsigelsesperioden. Fratrædelsesgodtgørelsen kan ikke udgøre mere end 24 gange den månedlige løn (grundløn og pensionsbidrag).

Ansættelsesaftalen indeholder en ejerskifteklausul med en fordobling af CPH´s opsigelsesvarsel i tilfælde af ejerskifte.

4. Retningslinjer for den kortsigtede incitamentsordning for direktionen
De enkelte medlemmer af direktionen har ret til en årlig kontant bonus, når de fastsatte mål nås. Størrelsen af den kontante bonus betragtes som en fortrolig og personlig aftale mellem CPH og det enkelte direktionsmedlem. CPH benchmarker i forhold til markedet og fastsætter en passende fordeling mellem fast og variabel løn. Den kortsigtede incitamentsordning indeholder en årlig kontant bonus til det enkelte direktionsmedlem på op til 75% af det årlige faste vederlag.

Halvdelen af den årlige kontante bonus for medlemmerne af direktionen udbetales, når nogle minimums krav er opfyldt og CPH opfylder de af bestyrelsen fastsatte økonomiske resultatmål (“Økonomiske Mål”). Hvis CPH opnår væsentligt bedre økonomiske resultater end fastsat i de Økonomiske Mål, kan denne del af bonusbetalingen forhøjes op til maksimalt 100 % af det årlige kontante bonusmål.

Den anden del af det årlige kontante bonusmål udbetales, når det enkelte direktionsmedlem opfylder alle sine individuelle mål (”Personlige Mål”). Delvis opfyldelse af de Personlige Mål resulterer i udbetaling af delvis bonus. Hvis ingen af de Personlige Mål nås, vil direktionsmedlemmet ikke være berettiget til bonus, inklusiv bonus baseret på de Økonomiske Mål.

De Økonomiske Mål og de Personlige Mål aftales ved indgangen til et regnskabsår med CPH´s administrerende direktør i overensstemmelse med de overordnede mål fastlagt af bestyrelsen. For den administrerende direktør aftales de Økonomiske Mål og de Individuelle Mål med besty-relsesformanden.

5. Retningslinjer for den langsigtede incitamentsordning for direktionen
De enkelte medlemmer af direktionen kan opnå en årlig forholdsmæssig udbetaling, når de når de mål, der er fastsat i den rullende, treårige, langsigtede incitamentsordning. Størrelsen af den kontante bonus betragtes som en fortrolig og personlig aftale mellem CPH og det enkelte direktionsmedlem. Den totale udbetaling for hver treårig langsigtet incitamentsordning for det enkelte direktionsmedlem kan beløbe sig op til 50 % af det årlige faste vederlag.
Det generelle formål med incitamentsbaseret aflønning i form af en langsigtet kontantordning er:

(i) At sikre fastholdelse (og om nødvendigt tiltrækning af nye medlemmer) af direktionen ved at tilbyde et attraktivt tillæg til den faste løn og den kortsigtede bonusordning.
(ii) At sikre, at medlemmerne af direktionen fokuserer på langsigtet vækst og indtjening i CPH for at sikre, at aktionærernes interesser imødekommes bedst muligt.
(iii) At sikre, at aflønningen af medlemmerne af direktionen er knyttet delvist til aktionærernes værditab eller -stigning.

Hvert år fastsættes et treårigt mål med fokus på langsigtet værdiskabelse for aktionærerne. Når de er fuldt implementerede, vil et medlem af direktionen til enhver tid have tre parallelt løbende langsigtede incitamentsordninger. Bestyrelsen fastsætter, i hvilket omfang et medlem af direktionen har nået sine mål, og hvis dette er sket, kan direktionsmedlemmet opnå en udbetaling fra nogle eller alle tre rullende ordninger.

6. Gennemførelse
Disse generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelse og direktion er godkendt af bestyrelsen på be-styrelsesmødet den 1. marts 2012. I henhold til selskabslovens § 139 og Anbefalingerne for god sel-skabsledelse fra august 2011, som disse regningslinjer er udarbejdet ud fra, vil disse retningslinjer bli-ve forelagt til godkendelse på CPH´s ordinære generalforsamling den 27. marts 2012 og blive offent-liggjort på CPH´s hjemmeside (www.cph.dk) snarest muligt herefter med angivelse af generalforsam-lingsdatoen som vedtagelsesdato. Eventuelle ændringer af retningslinjerne skal godkendes af den or-dinære generalforsamling.

De vedtagne retningslinjer erstatter de på generalforsamlingen den 30. marts 2011 godkendte ret-ningslinjer, jf. selskabslovens § 139.

Disse retningslinjer er gældende for alle aftaler om aflønning af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen, der måtte blive indgået efter offentliggørelsen af retningslinjerne. Desuden gælder disse retningslinjer for alle ændringer af eksisterende aftaler med medlemmer af bestyrelsen og direktionen.

København, den 1. marts 2012

KØRSELSVEJLEDNING:

Kør ad Amagerbrogade, der fortsætter som Ama-ger Landevej, drej til ven-stre ad Vilhelm Lauritzen Allé ved skiltet “Københavns Lufthavne A/S”.

Bemærk:
Der er ikke afkørsel fra Øresundsmotervejen til Amager Landevej.

Der vil være transportmu-lighed til Vilhelm Lauritzen Terminalen fra Lufthavns-boulevarden 6, 2770 Kastrup. Bussen kører kl. 14.30 og kører retur klok-ken 17.00.

Med offentlig transport tages bus 30 fra Ørestad Station.