02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar - 30. juni 2011

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2011. 

Resume for de første seks måneder af 2011

En stigning i passagertallet på 9,2 procent betød at Københavns Lufthavne A/S (CPH) leverede et solidt første halvår med en stærk underliggende vækst. Væksten skyldes flere lokaltafgående indenrigs- og udenrigspassagerer, flere der parkerer samt en større omsætning i shoppingcentret. CPH fastholder forventningerne til året med en fortsat stigning i det samlede antal passagerer.

Det underliggende EBITDA steg med 4,2 procent, når der korrigeres for særlige forhold samt salget af CPH’s ejerandel i en række mexicanske lufthavne (ITA), ophøret af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo og effekten af askeskyen i 2010. Sammenlignet med 2010 faldt det rapporterede EBITDA fra DKK 900,4 mio. til DKK 820,9 mio. når der korrigeres for særlige forhold

Helårseffekten af de mange nye ruter, som CPH tiltrak i løbet af 2010, påvirker trafikindtægterne positivt, og hvad angår shoppingcentret betyder de mange nye forretningsenheder, der er åbnet i det forgangne år, at CPH i øjeblikket ikke har nogen ledige kvadratmetre i shoppingcentret. Det giver en samlet omsætningsstigning og omsætningen pr. passager er øget takket være det bredere udbud, CPH har etableret som led i den vellykkede gennemførsel af den nye strategi for shoppingcentret.

I første halvår har blandet andet Day, H&M, Lagkagehuset, Hamleys og Molo åbnet forretninger i Københavns Lufthavn. Samtidig er omsætningen på parkering steget 11,4 procent efter CPH i 2010 indførte et nyt koncept med mere enkle priser.

Asiatisk fokus

En række flyselskaber har i løbet af 2011 åbnet nye ruter til København, ligesom der er indsat mere kapacitet eller flere frekvenser på eksisterende ruter, hvilket har styrket rutenetværket. Ikke mindst de tre Golf selskaber, Emirates’, Qatar Airways’ og Gulf Airs, ruter til henholdsvis Dubai, Doha og Bahrain styrker tilgængeligheden til og fra Mellemøsten, ligesom forbindelserne til Sydøstasien, Indien og Australien forbedres.

De tre nye ruter skaber forudsætningerne for fortsat vækst på Mellemøsten, ligesom SAS’ rute til Shanghai som starter i 2012, styrker forbindelserne til Asien. CPH vil fortsat fokusere på de asiatiske muligheder, for at opretholde vækstpotentialet i regionen. Københavns Lufthavn skal på den måde være med til at sikre, at Danmark som nation får del i den asiatiske vækst.

Highlights af resultaterne 

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 9,2 procent i første halvår 2011. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 12,7 procent, og transfererende passagerer faldt med 2,1 procent. Når der korrigeres for effekten af askeskyen i 2010, var den underliggende passagervækst 4,6 procent 
  • Den underliggende omsætning steg med 6,2 procent, når der korrigeres for særlige forhold. Den rapporterede omsætningen faldt med 1,0 procent til DKK 1.586,9 mio. (2010: DKK 1.603,2 mio.), hvilket hovedsagligt skyldes salget af ITA, aftale om opsigelse af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo og askeskyen i 2010. Dette blev delvist modsvaret af en stigning i passagertallet 
  • Korrigeret for særlige forhold, steg det underliggende EBITDA med 4,2 procent. Det rapporterede EBITDA faldt med 6,9 procent til DKK 804,4 mio. (2010: DKK 864,4 mio.) 
  • Det underliggende EBIT steg med 1,8 procent, når der korrigeres for særlige forhold. Det rapporterede EBIT faldt med 13,2 procent til DKK 546,7 mio. (2010: DKK 629,6 mio.) 
  • Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 55,4 mio., hvilket primært skyldes en høj ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med tilbagebetaling og opsigelse af bankfaciliteter i juni 2010 og markedsværdireguleringer i 2010, der hovedsagligt vedrører et tab på terminering af renteswaps 
  • Resultat før skat faldt til DKK 436,9 mio. (2010: DKK 480,6 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 453,4 mio. (2010: DKK 516,6 mio.), hvilket hovedsagligt skyldes salget af ITA i oktober 2010 og opsigelsen af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo. Dette blev delvist modsvaret af en stigning i passagertallet 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 333,0 mio. i de første seks måneder af 2011 (2010: DKK 323,9 mio.) 
  • I marts 2011 opsagde CPH bankfaciliteter svarende til DKK 924,9 mio. med udløb i marts 2012. Samtidig etablerede CPH fire femårige garanterede bilaterale faciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter har resulteret i betragteligt forbedrede vilkår for CPH og adresserer alle refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. Desuden sikrer de nye faciliteter, at CPH fortsat vil være i stand til at overholde sine investeringsforpligtelser under takstregulativet på DKK 2.625 mio. i perioden 1. oktober 2009 til 31. marts 2015. Samtidig er der etableret et tilstrækkeligt kapitalberedskab til at finansiere yderligere investeringer

Forventninger til 2011

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2011 forventes en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. Driftsomkostningerne forventes at være højere primært på grund af den forventede passagervækst, omkostningsinflation samt afskrivninger afledt af det høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat at være på niveau med 2010, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt suppleret af kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

H1 2011 Announcement to the Copenhagen Stock Exchange DK.pdf