Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

28.02.2011

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Indkaldelse til oridinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 15.00

Generalforsamlingen afholdes i

Vilhelm Lauritzen Terminalen, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

  1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

  3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

  4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

  5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.

  7. Valg af revisor.

  8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

  9. Eventuelt

De fuldstændige forslag:

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsen indstiller at redegørelsen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

 

Aflønning af bestyrelsen

2010

Bestyrelsesformand

600.000 DKK

Næstformand *

0 DKK

Alm. bestyrelsesmedlem *

0 DKK

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

191.228 DKK

Samlet aflønning

1.173.684 DKK


* Næstformanden og de menige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har besluttet at afstå fra bestyrelseshonorar for 2010.

Ad dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge for bestyrelse og direktion.

Ad dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende år godkendes.

 

Aflønning af bestyrelsen

2011

Bestyrelsesformand

900.000 DKK

Næstformand *

0 DKK

Alm. bestyrelsesmedlem *

0 DKK

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

300.000 DKK


* Næstformanden og de menige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har besluttet at afstå fra bestyrelseshonorar for 2011.

** Det angivne beløb for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er et maksimumbeløb. Der har i CPH være tradition for, at medarbejderne i forhandling med bestyrelsesformanden har aftalt et mindre vederlag. Afhængigt af resultatet af denne forhandling kan det ikke udelukkes, at vederlaget bliver lavere end det angivne.

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsen foreslår, at det disponible beløb ifølge selskabets årsregnskab for 2010 anvendes således:

Overskudsdisponering 2010 (i mio. kr.)

Årets resultat efter skat 908,8
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, netto -10,9
I alt til disposition 897,9
Vedtaget udbytte 10. august 2010 (svarende til 44,7 kr. pr. aktie) 350,6
Herefter til disposition 547,3
Forslag til udbytte (svarende til 115,9 kr. pr. aktie) 909,9
Samlet overførsel til næste år -362,6


Ad dagsordenens punkt 6:

I henhold til vedtægternes punkt 10.2, er samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Gürtler, Kerrie Mather, Martyn Booth og Simon Geere.

Max Moore-Wilton og Damian Stanley stiller ikke op til genvalg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Christopher Timothy Frost, Senior Managing Director, Macquarie In-frastructure and Real Assets (Europe) Limited og Luke Erik Bugeja, Asset Director, MAp. I henhold til pkt. 5.4.1 i Anbefalingerne for god selskabsledelse kan kandidaterne ikke anses for uafhængige.

Som formand foreslås adm. direktør Henrik Gürtler og som næstformand Kerrie Mather.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

Henrik Gürtler er uddannet cand.polyt, kemiingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 1976 og har siden 2000 været adm. dir. for Novo A/S. Henrik Gürtler var projektleder/koordinator i Enzymes R&D 1981-84, afdelingsleder samme sted 1984-86 og funktionschef samme sted 1986-91. Henrik Gürtler blev i 1991 udnævnt til direktør for personaleservice i Novo Nordisk og i 1993 direktør for health care production samme sted. I 1996 blev han medlem af koncerndirektionen med særligt ansvar for corporate staff. Henrik Gürtler er formand for bestyrelserne i Novozymes A/S og COWI A/S og medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk A/S. Henrik Gürtler er dansk statsborger og født i 1953. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden 2002 og formand siden 2004.

Kerrie Mather har været administrerende direktør for MAp siden selskabets børsnotering på Australian Securities Exchange med en markedsværdi på AUD 1 mia. i april 2002. MAp er i dag et af Australiens 50 største selskaber med en markedsværdi på AUD 5,5 mia. MAp er p.t. en af verdens største strategiske lufthavnsinvestorer og har betydelige kapitalandele i følgende lufthavne: Sydney, Bruxelles, København og ASUR. Kerrie Mather er medlem af bestyrelsen for Sydney Lufthavn, Bruxelles Lufthavn og Københavns Lufthavne. Kerrie Mather har tidligere været medlem af bestyrelsen for Rom Lufthavn, Bitrmingham Lufthavn og Bristol Lufthavn. Før etableringen af MAp arbejdede Kerrie Mather i 16 år med selskabsrådgivning, primært inden for virksomhedskøb, forretnings- og finansiel rådgivning med særlig fokus på lufthavnssektoren. Kerrie Mather er født i 1960 og bor i Sydney. Hun er australsk statsborger. Kerrie Mather har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden januar 2006.

Martyn Booth er leder af MAp i London. Han har arbejdet for MAp siden 2000 og har medvirket til etableringen af lufthavnsaktiviteterne i London, købet af lufthavnene i Bristol og Birmingham i Storbritannien i 2001 og efterfølgende i Rom, Sydney, Bruxelles og København. Martyn Booth har arbejdet inden for lufthavnsbranchen siden 1981, hvor han blev ansat i BAA, hvor han var økono-midirektør for Heathrow Lufthavn samt privatiseringsdirektør og direktør for virksomhedsstrategi. I 1994 forlod Martyn Booth BAA for at oprette Portland Group, en management konsulentvirksomhed med speciale inden for ledelse og privatisering af lufthavne. Martyn Booth har en Honours degree i økonomi og var økonomisk rådgiver for det engelske finansministerium fra 1976 til 1981. Martyn Booth er engelsk statsborger, blev født i 1950 og bor i London. Martyn Booth er medlem af bestyrelsen for Bruxelles Lufthavn og har tidligere været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S i 2006. Martyn Booth har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2009.

Simon Geere er Managing Director i Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited med særligt focus på at lede Macquarie’s europæiske lufthavnsrelaterede investeringer. Han har 20 års erfaring i transportbranchen, heraf 15 år indenfor lufthavnssektoren. Simon Geere kom til Macquarie i 2002 efter at have besat ledende stillinger i både TBI plc og BAA plc. I TBI plc var Simon Geere Business Development Director i Luton Lufthavn med ansvar for "commercial operations and aviation development activities". Simon Geere er medlem af bestyrelsen i Bruxelles Lufthavn, Bristol Lufthavn, Newcastle Lufthavn og togforbindelsen Arlanda Express i Stockholm. Han har tidligere været medlem af bestyrelsen i Birmingham Lufthavn og Luton Lufthavn. Simon Geere er britisk statsborger, født i 1968 og bor i London. Han har en Honours degree i Transport Studies BSc (Hons) og en Master of Business Administration (MBA). Han er også medlem af The Chartered Institute of Logistics and Transport (MCILT). Simon Geere har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden 2010.

Christopher Timothy Frost er Senior Managing Director for Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited. Han har over 15 års erfaring indenfor investment banking og konsulentvirksomhed i Europa, Asien og Oceanien. Christopher har arbejdet i transportinfrastruktur-sektoren i over 10 år, og har omfattende erfaring indenfor privatisering af lufthavne i Europa og Australien. Christopher igangsatte Macquarie's succesfulde indtræden indenfor lufthavnsejerskab, indledningsvist igennem opkøbet af The Portland Group, som er en ledende konsulentvirksomhed indenfor lufthavnssektoren, i oktober 2000 og den efterfølgende etablering af en dedikeret lufthavnsledelse. Han var efterfølgende involveret i etableringen af Macquarie's første specialiserede lufthavnsinvesteringsfonde (MAG og MAp), og ledede Macquarie's finansielle rådgivningsteams under opkøbet af alle dets investeringer i lufthavne på den nordlige halvkugle - Bristol, Birmingham, Rom, Bruxelles og København lufthavne, såvel som ASUR (et selskab, som arbejder med drift, vedligeholdelse og udvikling af 9 lufthavne i syd-øst Mexico). Chri-stopher er tidligere formand for Bristol Lufthavn og Rom Lufthavn. Desuden har Christopher rådgivet MAp i forbindelse med deres succesfulde exits fra investeringerne i Birmingham, Rom og senest Bristol. Ydermere har Christopher ledet rådgivningsteams i forhold til flere eksterne klienter, herunder særligt ledelsen af Macquarie's rådgivning til Ferrovial Consortium i forbindelse med dennes succesfulde bud på BAA plc. - den største lufthavnstransaktion nogensinde og den 6. største transaktion, som er blevet gen-nemført i Storbritannien. Christopher er pt. ansvarlig for Macquarie Capital Funds' lufthavns- og luftfartsforretning. Christopher er australsk statsborger, født i 1969 og bor i London. Han har en B.Ec (Hons).

Luke Erik Bugeja er Asset Director i Bruxelles Lufthavn for MAp Airports. Han har over 22 års erfaring indenfor luftfartsindustrien, heraf 17 år indenfor luftfartsselskabsbranchen. Før han kom til MAp har Luke Bugeja haft en række forskellige stillinger indenfor lufthavnsdrift ved Qantas Airways og Virgin Blue. I Virgin Blue var Luke en del af opstartsteamet og var i 5 år som Manager for Melbourne Lufthavn ansvarlig for Virgin Blue's ground operations. Luke er medlem af bestyrelsen i Bruxelles Lufthavn og har tidligere været medlem af bestyrelsen i Bristol Lufthavn og togforbindelsen Arlanda Express. Luke er bosat i Storbritannien og er født i 1968 i Melbourne, Australien. Han har et Diploma in Business og en Master of Business Administration (MBA).

Ad dagsordenens punkt 7:

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens punkt 8:

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

(i) Bestyrelsen foreslår på baggrund af de nye Anbefalinger om god selskabsledelse pkt. 5.8.1, hvor-efter selskabets vedtægter skal indeholde en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen, at der i vedtægternes punkt 10.2 indsættes et 2. punktum, der er sålydende:

"Intet medlem kan dog have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalfor-samling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 75 år."

(ii) Godkendelse af generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen. Forslag til retningslinjer er vedlagt indkaldelsen.

(iii) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændrin-ger i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Sel-skabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med regi-strering af de vedtagne ændringer.

Vedtagelse af dagsordenens punkt 8 (i) kræver, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget jf. vedtægternes punkt 9.3. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet, jf. vedtægternes pkt. 9.2.

_____________________________

Såfremt De ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal De rekvirere adgangskort. Adgangskort udleveres til aktionærer med møde- og stemmeret. Møde- og stemmeret tilkommer alene aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen den 23. marts 2011 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen, jf. vedtægternes pkt. 8.2.

Adgangskort og stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres til og med den 25. marts 2011. Bestilling af adgangskort kan ske elektronisk på www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af depotnummer og adgangskode eller ved returnering af tilmeldingsblanketten eller ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte på faxnummer 45 46 09 98 eller alle hverdage (undtagen lørdage) mellem kl. 09.00 og kl. 15.00 på selskabets kontor, tlf. 32 31 28 09, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet Deres aktier. I så fald kan vedlagte fuldmagtsblanket returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest den 25. marts 2011. Ønsker De at give fuldmagt til andre end selskabets bestyrelse, kan De ligeledes anvende vedlagte fuldmagtsblanket. Fuldmagtsblanketten kan endvidere findes på selskabets hjemmeside, www.cph.dk, hvor afgivelse af fuldmagt tillige kan ske elektronisk ved anvendelse af depotnummer og adgangskode senest den 25. marts 2011.

Endvidere har De mulighed for at brevstemme. I så fald kan vedlagte brevstemmeblanket (der er en del af fuldmagtsblanketten) returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest den 29. marts 2011 inden kl. 12.00. Brevstemmeblanketten kan endvidere findes på selskabets hjemmeside, www.cph.dk, hvor afgivelse af brevstemme tillige kan ske elektronisk ved anvendelse af depotnummer og adgangskode senest den 29. marts 2011.

Senest den 8. marts 2011 offentliggøres følgende dokumenter på selskabets hjemmeside: 1) Ind-kaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de do-kumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder revideret årsrapport, 4) dagsordenen og de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

Aktionærer kan inden generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post eller pr. mail til cphweb@cph.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen med mindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på selskabets hjemmeside, www.cph.dk.

Selskabets aktiekapital andrager kr. 784.807.000,-. Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme, jf. vedtægternes punkt 8.1.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil - med fradrag af evt. udbytteskat - blive udbetalt via VP SECURITIES A/S.

Kastrup, den 28. februar 2011

Bestyrelsen
Københavns Lufthavne A/S