Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. Januar - 30. Juni 2010

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. JUNI 2010 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30.
juni 2010.

 

RESUME FOR DE FØRSTE SEKS MÅNEDER AF 2010

En stigning i antallet af passagerer på 5,7 procent gav Københavns Lufthavne
(CPH) et stærkt første halvår for 2010. Væksten drives fortsat af en markant
stigning i antallet af indenrigspassagerer samt flere transfer- og
internationalt afgående passagerer. På baggrund af den store vækst i trafikken
har CPH opjusteret sine forventninger til helårsresultatet.

Den samlede vækst i antallet af passagerer på 5,7 procent i første halvår 2010
havde været højere, hvis ikke den islandske askesky havde lukket Københavns
Lufthavn i cirka seks døgn i april. CPH iværksatte en række operationelle
tiltag, der reducerede det finansielle tab, herunder flytning af nødvendigt
vedligeholdelsesarbejde til dagtimerne og nedlukning af store dele af
lufthavnen for at spare på elektriciteten og reducere behovet for arbejdskraft.
Korrigeret for askeskyen ville væksten have været cirka 9,5 procent.

Trafikvæksten er drevet af en yderligere styrkelse af lavprisselskabernes
ruteudbud ud af København, samt en vækst på de interkontinentale ruter, hvilket
blandt andet skyldes åbning af tre nye langdistanceruter fra København til
henholdsvis Doha, New York JFK samt Toronto.

Omsætningen i shopping centret faldt, hvilket skyldtes genforhandling af en
række kontrakter for specialbutikker i sidste kvartal i 2009 og midlertidig
lukning af to restauranter. Dette var delvist modsvaret af en stigning i
passagertallet og en stigning i forbrug per passager, som havde en positiv
effekt på omsætningen fra butikkerne i shopping centret. Yderligere blev nye
butikker introduceret som eksempelvis "JOE & THE JUICE" på Nytorv, der er en
del af udvikling mod en større differentiering af produkter og priser, som
beskrevet i CPH's årsrapport for 2009.
Den 29. juni 2010 gik CPH igen ud på det amerikanske Private Placement marked
(USPP) og udstedte obligationer svarende til DKK 1.7 mia. Der blev udstedt
Senior Unsecured Notes i tre serier: USD 100 mio. med udløb i 2018, USD 147
mio. med udløb i 2020 og GBP 23 mio. med udløb i 2020. Provenuet blev anvendt
til at indfri eksisterende bankgæld og annullere eksisterende banktilsagn med
forfald i marts 2012. Dette har reduceret CPH's refinansieringsrisiko og
afhængighed af banklånemarkedet betydeligt, og disse nye gældsforpligtelser
sikrer CPH en stabil og langsigtet finansiering på tilfredsstillende vilkår og
betingelser.

I første halvår indgik CPH aftale om at sælge selskabets samlede kapitalandel
på 49 procent i det mexicanske lufthavnsselskab Inversiones y Técnicas
Aeroportuarias, S.A. de C.V. ("ITA") til CPH's lokale mexicanske partner,
Fernando Chico Pardo. De mexicanske konkurrencemyndigheder har godkendt
aftalen, men gennemførelsen af salget er betinget af det mexicanske
kommunikations- og transportministeriums godkendelse af købsaftalen.
Indregningen af salget vil derfor først ske efter myndighedernes godkendelse
som forventes givet i 3. kvartal 2010. Dette forventes at generere et resultat
før skat på op til DKK 350 mio. baseret på valutakursen på balancedagen.

Parkeringsprodukterne blev relanceret den 28. april med nye priser,
produktgrupper og en omfattende markedsføringskampagne. De første resultater af
relancering af parkeringsprodukterne har været positive, specielt for
langtids-parkanterne.
HIGHLIGHTS FOR DE FØRSTE SEKS MÅNEDER AF 2010

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 5,7 procent i første halvår 2010. Antallet af lokalt afgående passagerer steg med 6,7 procent, og transfererende passagerer steg med 3,5 procent
  • Omsætningen steg med 12,5 procent til DKK 1.603,2 mio. (2009: DKK 1.424,6 mio.), hvilket hovedsagligt skyldes en stigning i passagertallet samt aftale om opsigelse af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo
  • EBITDA steg med 18,9 procent til DKK 864,4 mio. (2009: DKK 726,8 mio.). EBITDA udgjorde DKK 900,4 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2009: DKK 755,6 mio.). Første halvår 2009 var også påvirket af omstruktureringsomkostninger
  • EBIT steg med 23,2 procent til DKK 629,6 mio. (2009: DKK 510,9 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 665,6 mio. (2009: DKK 539,7 mio.)
  • Resultatet fra de internationale investeringer udgjorde DKK 16,2 mio. svarende til en stigning på DKK 9,7 mio. (2009: overskud på DKK 6,5 mio.)
  • Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 41,5 mio., hvilket primært skyldes et tab på renteswaps i forbindelse med indfrielse af bankgæld og ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med indfrielse og opsigelse af bankfaciliteter i juni 2010 som blev erstattet med USPP-lån
  • Resultat før skat steg til DKK 480,6 mio. (2009: DKK 393,7 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 516,6 mio. (2009: DKK 422,5 mio.)
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 323,9 mio. i de første seks måneder af 2010 (2009: DKK 237,0 mio.)
  • I juni 2010 blev bankfaciliteter på DKK 1.043,0 mio. og EUR 83,8 mio. indfriet/opsagt. CPH optog nye faciliteter på USD 247,0 mio. og GBP 23,0 mio. i juni med otte og ti års løbetid via USPP. De nye faciliteter svarer til DKK 1.704,2 mio., og er ydet af en gruppe af USPP investorer

FORVENTNINGER TIL 2010

Det samlede antal passagerer forventes at stige i overensstemmelse med det
forventede trafikprogram for 2010 samt stigningen i første halvår 2010.

På baggrund af trafikvæksten og på trods af påvirkningen fra den islandske
askesky justeres forventningerne til 2010. Resultat før skat forventes nu at
være lidt højere end i 2009, når der korrigeres for særlige forhold. Den
justerede forventning er baseret på en fortsat forbedring af verdensøkonomien.

CPH søger fortsat at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende økonomiske
situation. I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere cirka
DKK 500 mio. i 2010. Dertil kommer CPH Swift og andre kommercielle
investeringer.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

fbm h1 2010 v90 dk.pdf