Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.03.2019

CPH: Lave passagertakster i Swift godkendt

Fondsbørsmeddelelse nummer 9/2010 

København, den 31. august 2010

 

CPH: Lave passagertakster i Swift godkendt

Statens Luftfartsvæsen (SLV) har i dag godkendt den takstaftale, som Københavns
Lufthavne A/S (CPH) har indgået med en række flyselskaber, der repræsenterer
hovedparten af trafikken i Københavns Lufthavn. Aftalen betyder, at
passagertaksten i Københavns Lufthavns kommende lavprisfacilitet reduceres med
cirka 35 procent i forhold til den hidtidige passagertakst. Københavns Lufthavn
bliver den første europæiske storlufthavn med differentierede takster, og CPH
tilgodeser dermed både netværks- og lavprisselskaber. De nye takster giver CPH
og vigtige flyselskaber nye muligheder for vækst, Danmarks internationale
tilgængelighed forbedres, og passagererne får adgang til flere billige
billetter til flere destinationer.

Når Københavns Lufthavns nye lavprisfacilitet, CPH Swift, åbner den 31. oktober
i år, bliver det til lavere passagertakster, end det hidtil har været muligt at
tilbyde flyselskaberne i de eksisterende terminaler i lufthavnen. De lave
takster er blevet muliggjort af en række driftsmæssige betingelser, som
flyselskaberne skal opfylde ved anvendelse af CPH Swift samt på grund af
beliggenheden og den type byggeri, der er anvendt i forbindelse med den nye
facilitet.

I juli havde Københavns Lufthavn for første gang flere end 400.000
lavprispassagerer på én måned, og lavpris markedsandelen lå på 18,5 procent.
År-til-dato er lavprisselskabernes markedsandel på 17,6 procent, hvilket er
cirka 3 procent højere end i 2009.

Taksten for anvendelse af CPH Swift er kommet i stand på baggrund af
detaljerede drøftelser, hvor det er blevet forsøgt at tage højde for de mange
forskellige interesser, de forskellige brugere har i forbindelse med
fastlæggelsen af vilkårene for anvendelse af Københavns Lufthavn.
Lavprisfaciliteten er en vigtig del af CPH's bestræbelser på at stå stærkt i
den hårde internationale konkurrence gennem at være en attraktiv lufthavn for
alle typer af flyselskaber.

Den nye, langvarige takstaftale, som Statens Luftfartsvæsen (SLV) netop har
godkendt, er et tillæg til den eksisterende takstaftale fra efteråret 2009, og
aftalen løber frem til 31. marts 2015. Den nye aftale er indgået mellem CPH og
SAS, Cimber Sterling, Norwegian og den internationale
lufttransportsammenslutning IATA, der udgør cirka 88 procent af trafikken i
Københavns Lufthavn.

Aftalen indebærer, at alle passagerrelaterede takster ændres, så de i højere
grad afspejler de underliggende omkostninger, og der vil desuden være tale om
facilitets-specifikke takster. Dermed efterlever CPH EU's direktiv om
lufthavnstakster fra 2009, som skal implementeres i dansk lov senest den 15.
marts 2011.

Implementeringen af omkostningsrelaterede takster betyder, at passagertaksten
for øvrige udenrigsafgange samt indenrigstransfer reduceres, mens taksterne for
indenrigsafgange, udenrigstransfer samt security- og handlingafgifterne sættes
op.

Dermed er der tale om en balanceret aftale, der skaber grundlaget for mange nye
ruter og en markant forbedring af Danmarks internationale tilgængelighed.
Takststrukturen betyder, at Københavns Lufthavn står styrket i den hårde
konkurrence mellem de europæiske storlufthavne. Åbningen af CPH Swift og de
differentierede takster betyder, at Københavns Lufthavn fremover i højere grad
kan tilgodese både netværks- og lavprisselskabernes forskelligartede krav til
lufthavnsfaciliteter.
Udover ændringerne i passagertaksterne, indebærer aftalen også, at CPH indfører
en emissionsbestemt afgift på flyenes udledning af kvælstofoxider (NOx),
hvilket skal fremme brugen af mere miljørigtige fly.

Den hidtidige startafgift er blevet nedsat med 5 procent, og i stedet indføres
en NOx afgift på DKK 16,50 pr. udledt kg NOx, hvilket betyder, at de
flyselskaber, der anvender de mest miljørigtige fly og motorer, fremover kommer
til at betale en lavere startafgift i forhold til det, de betaler i den
nuværende takstaftale. Omvendt vil ældre flytyper med ældre motorteknologi
komme til at betale en højere startafgift end i dag.

Samlet set er NOx afgiften omsætningsneutral, og den opkrævede NOx afgift vil
bl.a. blive anvendt til at understøtte CPH's miljøtiltag i lufthavnen. Det kan
være forbedringer af både miljø- og støjforhold.

Den nye takstaftale betyder, at taksterne for anvendelse af Københavns Lufthavn
fra 31. oktober 2010 ser således ud:

Taksttype Ny aftale Eksisterende aftale
Passagertaksten i Swift 67,18 -
Passagertaksten på øvrige udenrigsafgange 87,18 103,75
Passagertaksten på indenrigsafgange 39,11 28,81
Passagertaksten på udenrigstransfer 52,65 41,65
Passagertaksten på indenrigstransfer 23,62 23,81
Securityafgift 38,92 32,43
Securityafgift ved transfer 25,69 21,41
Handlingafgift på udenrigsafgange 12,50 10,42
Handlingsafgift på indenrigsafgange 6,25 5,21

 

Den komplette takstaftale kan ses på Københavns Lufthavns hjemmeside.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

fbm swifttakst dk.pdf