02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar -31. marts 2009

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2009 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 31.
marts 2009.

RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2009

Københavns Lufthavnes kvartalsregnskab for 1. kvartal 2009 var under negativ
påvirkning af den økonomiske situation. Færre passagerer, øgede
driftsomkostninger på grund af omstruktureringer og et signifikant tab på
tilgodehavender betød, at både omsætning og indtjening faldt. Trods de svære
tider for den samlede flybranche havde lufthavnen et resultat før skat på DKK
110,4 mio., hvilket dog er et markant fald sammenlignet med 1. kvartal 2008.

For at kunne opretholde et højt investeringsniveau, har CPH i første kvartal
2009 udvist ansvarlighed og har tilpasset omkostningerne til det reducerede
indtægtsniveau, så lufthavnen kan komme styrket ud af den aktuelle krise. Det
har blandt andet betydet, at lufthavnen har måttet afskedige 74 medarbejdere.

Passagertallet faldt med 16,2 procent, mens nedgangen i omsætningen blev på 6,9
procent til DKK 655,2 mio. Åbningen af en del nye butikker og restauranter i
shoppingcentret i slutningen af 2008 har begrænset faldet i omsætningen.

Driftsomkostningerne steg med 17,6 procent blandt andet grundet hensættelser og
fratrædelsesgodt-gørelser, og de eksterne omkostninger er steget på grund af
omkostninger til handicapserviceordningen og nedskrivninger til tab på
tilgodehavender.

EBITDA er negativt påvirket af faldet i passagerantallet, øgede eksterne
omkostninger grundet nedskrivninger til tab på debitorer og øgede
personaleomkostninger grundet omstruktureringsomkostninger.

Resultat før skat er faldet med 52,1 procent, hvilket i tillæg til ovenstående
skyldes øgede finansielle omkostninger. CPH's renteomkostninger er steget som
følge af et højere gældsniveau, en stigning i den gennemsnitlige
porteføljerente og øgede finansielle omkostninger grundet en nylig gennemført
refinansiering.

HIGHLIGHTS FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2009

  • Passagerantallet i Københavns Lufthavn faldt med 16,2 procent. Antallet aflokalt afgående passagerer faldt med 16,2 procent, og transfererende passagererfaldt med 16,0 procent
  • Omsætningen faldt med 6,9 procent til DKK 655,2 mio. (2008: DKK 703,6 mio.)
  • EBITDA faldt 28,6 procent til DKK 266,5 mio. (2008: DKK 373,0 mio.). EBITDA udgjorde DKK 292,0 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2008: DKK 374,9 mio.)
  • EBIT faldt 41,4 procent til DKK 161,0 mio. (2008: DKK 274,7 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 186,5 mio. (2008: DKK 276,6 mio.)
  • Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 9,1 mio., hvilket er en stigning på DKK 20,0 mio. (2008: underskud på DKK 10,9 mio.)
  • Resultat før skat faldt til DKK 110,4 mio. (2008: DKK 230,7 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 135,9 mio. (2008: DKK 232,6 mio.). Resultat før skat er påvirket af høje renteomkostninger grundet et højere gældsniveau kombineret med en stigning i den gennemsnitlige porteføljerente samt en stigning i øvrige finansielle omkostninger grundet refinansieringen
  • Investeringer udgjorde DKK 100,3 mio. i de første 3 måneder (2008: DKK 185,3 mio.). CPH arbejder fortsat på serviceforbedringer til flyselskaberne og passagererne og fastholder et væsentligt investeringsniveau trods den økonomiske situation
  • Københavns Lufthavne foretog omstrukturering i 1. kvartal 2009, som etresultat af det faldende passagerantal. Det betød, at CPH var nødt til at afskedige 74 medarbejdere
  • I marts 2009 optog CPH kreditfaciliteter på DKK 1.625 mio. og EUR 131 mio. med 3 års løbetid. De nye faciliteter, svarende til DKK 2,6 mia., blev stillet af en gruppe på 7 banker

FORVENTNINGER TIL 2009

Som en konsekvens af det væsentlige fald i passagerantallet i 1. kvartal 2009
søger CPH fortsat at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende økonomiske
situation. På trods af de finansielle udfordringer i 2009, har CPH besluttet at
fastholde beslutningen om at investere et betydeligt beløb i henhold til en
kommercielt fleksibel investeringsplan til gavn for flyselskaber og passagerer.

Antallet af passagerer forventes at falde i 2009 grundet påvirkninger fra den
økonomiske situation og Sterlings konkurs. På baggrund af den negative
forventning til trafikken, forventes resultat før skat at være lavere end 2008,
når der korrigeres for særlige forhold.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

q1 2009 stock announcement dk.pdf