Ordinær generalforsamling afholdt i Københavns Lufthavne A/S

 

26.03.2009

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Læs formandens beretning

Der har den 25. marts 2009 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
  8. Eventuelt.

Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad punkt 2: Selskabets trykte årsrapport for 2008 forelå. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4: I alt til disposition DKK 750,3 mio. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter udbyttebetalingen udgør DKK 260,0 mio. eller 33,1 pr. aktie, hvormed der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 423,4 mio.

Ad punkt 5: Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:

Adm. direktør Henrik Gürtler
Max Moore-Wilton, Chairman
Kerrie Mather, CEO
Luke Kameron, Associate Director

Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:

Martyn Booth, Head of Airports for Macquarie Group
Martin Stanley, Head of Capital Fund in Europe

Som formand valgtes: Adm. direktør Henrik Gürtler
Som næstformand valgtes: Max Moore-Wilton, Chairman

Ad punkt 6: Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer.

Ad punkt 7: Der var ikke indkommet forslag.

Ad punkt 8: Intet at bemærke.

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S