INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

11.03.2009

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

Onsdag den 25. marts 2009 kl. 15.00

Generalforsamlingen afholdes i

Vilhelm Lauritzen Terminalen, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
8. Eventuelt.

De fuldstændige forslag:

Ad dagsordenens punkt 1:
Bestyrelsen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2:
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

 

Aflønning af bestyrelsen

2008

2009

Bestyrelsesformand

600.000 DKK

600.000 DKK

Næstformand*

200.000 DKK

0 DKK

Alm. bestyrelsesmedlem*

90.125 DKK

0 DKK

Medarbejdervalgte
bestyrelsesmedlemmer

185.658 DKK

191.228 DKK

Samlet aflønning

1.717.474 DKK

1.173.684 DKK


* Næstformanden og de menige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har besluttet at afstå fra bestyrelseshonorar for 1. juli - 31. december 2008 og hele 2009, jf. årsrapporten s. 77-78.

Ad dagsordenens punkt 3:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge for bestyrelse og direktion.

Ad dagsordenens punkt 4:
Bestyrelsen foreslår, at det disponible beløb ifølge selskabets årsregnskab for 2008 anvendes således:

Overskudsdisponering 2008 (i mio. kr.)

 

Årets resultat efter skat  

755,3

Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, netto  

-5,0

I alt til disposition  

750,3

Vedtaget udbytte 4. august 2008 (svarende til 54,0 kr. pr. aktie)  

423,4

Herefter til disposition  

326,9

Forslag til udbytte (svarende til 33,1 kr. pr. aktie)  

260,0

Samlet overførsel til næste år  

66,9

Ad dagsordenens punkt 5:
I henhold til vedtægternes punkt 11.2, er samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg.

Tidligere Division Director of Macquarie European Airports John Stent og Executive Director of Macquarie Group Andrew Cowley har meddelt, at de ikke genopstiller.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Henrik Gürtler
Max Moore-Wilton
Kerrie Mather og
Luke Kameron

samt nyvalg af: Martyn Booth og Martin Stanley

Som formand foreslås adm. direktør Henrik Gürtler og som næstformand Max Moore-Wilton.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

Henrik Gürtler er uddannet cand.polyt, kemiingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 1976 og har siden 2000 været adm. dir. for Novo A/S. Henrik Gürtler var projektleder/koordinator i Enzymes R&D 1981-84, afdelingsleder samme sted 1984-86 og funktionschef samme sted 1986-91. Henrik Gürtler blev i 1991 udnævnt til direktør for personaleservice i Novo Nordisk og i 1993 direktør for health care production samme sted. I 1996 blev han medlem af koncerndirektionen med særligt ansvar for corporate staff. Henrik Gürtler er formand for bestyrelserne i Novozymes A/S og COWI A/S og medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk A/S. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden 2002 og formand siden 2004.

Max Moore-Wilton har været formand for Macquarie Airports (MAp) siden 2006. Max Moore-Wilton er desuden formand for Sydney Airport Corporation Limited, formand for Airport Council International (ACI), Region Asia Pacific og næstformand for ACI’s Global Board. Inden april 2006, har Max Moore-Wilton været administrerende direktør og formand for Sydney Airport Corporation Limited. Max Moore-Wilton var administrerende direktør og formand for Sydney Airport i en periode med omfattende ekspansion inden for luftfarten, hvor der blev planlagt og implementeret ruter, der skulle efterkomme fremtidige behov for luftfart og trafik i lufthavnen. I 1996 var Max Moore-Wilton leder af Australian Department of the Prime Minister and Cabinet, hvor han førte tilsyn med den grundlæggende reform af offentlig service i Australien, hvilket gav ham omfattende viden om den offentlige sektor. Han blev udnævnt til Companion in the general Division of the Order of Australia i 2001. Max Moore-Wilton har haft en række poster som enten bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem af større australske eller statsejede virksomheder, og han har omfattende erfaring inden for transportsektoren. Max Moore-Wilton er født i januar 1943 og bor i Sydney. Han er australsk statsborger. Max Moore-Wilton har været næstformand for bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden marts 2007.

Kerrie Mather har været administrerende direktør for Macquarie Airports siden selskabets børsnotering på Australian Securities Exchange med en markedsværdi på AUD 1 mia. i april 2002. Macquarie Airports er i dag et af Australiens 50 største selskaber med en markedsværdi på mere end AUD 3,5 mia. Macquarie Airports er p.t. en af verdens største strategiske lufthavnsinvestorer og har betydelige kapitalandele i følgende lufthavne: Sydney, Bruxelles, København, Bristol, Newcastle, ASUR og JAT. Under Kerrie Mathers ledelse beskæftiger Macquarie Airports lufthavns- og investeringsbankspecialister sig med alle aspekter inden for lufthavnsaktiviteter og arbejder på at udvide lufthavnsaktiviteterne og forbedre servicekvaliteten og de driftsmæssige resultater for de enkelte lufthavne. Kerrie Mather er medlem af bestyrelsen for Sydney Lufthavn, Bruxelles Lufthavn, Københavns Lufthavne og Bristol Lufthavn. Før etableringen af Macquarie Airports arbejdede Kerrie Mather i 16 år med selskabsrådgivning, primært inden for virksomhedskøb, forretnings- og finansiel rådgivning med særlig fokus på lufthavnssektoren. Kerrie Mather er født i 1960 og bor i Sydney. Hun er australsk statsborger. Kerrie Mather har været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S siden januar 2006.

Luke Kameron har siden 2002 været ansat i Macquarie Airports og har i denne periode arbejdet med lufthavnene i Sydney, Bruxelles, København, Rom og Bristol. Før sin ansættelse i Macquarie Airports arbejdede han i seks år med investeringsbankvirksomhed, hvor han beskæftigede sig med rådgivning om virksomhedskøb, projektrådgivning, finansiel rådgivning samt værdiansættelse for en række klienter inden for transportbranchen og reguleret infrastruktur. Han har en erhvervsøkonomisk uddannelse fra universitetet i New South Wales fra 1995. Luke Kameron er australsk statsborger. Han er født i 1973 og bor i London.

Martyn Booth er leder af Airports for Macquarie Group i London. Martyn Booth har arbejdet for Macquarie siden 2000 og har medvirket til etableringen af lufthavnsaktiviteterne i London, købet af lufthavnene i Bristol og Birmingham i Storbritannien i 2001 og efterfølgende i Rom, Sydney, Bruxelles og København. Martyn Booth har arbejdet inden for lufthavnsbranchen siden 1981, hvor han blev ansat i BAA. Hos BAA var han økonomidirektør for Heathrow Lufthavn samt privatiseringsdirektør og direktør for virksomhedsstrategi. I 1994 forlod Martyn Booth BAA for at oprette Portland Group, en management konsulentvirksomhed med speciale inden for ledelse og privatisering af lufthavne, som blev overtaget af Macquarie i 2000. Martyn Booth har en Honours degree i økonomi og var økonomisk rådgiver for det engelske finansministerium fra 1976 til 1981. Martyn Booth er engelsk statsborger, blev født i 1950 og bor i London. Martyn Booth er medlem af bestyrelsen for Bruxelles Lufthavn og har tidligere været medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S i 2006.

Martin Stanley er leder af Macquarie Capital Funds i Europa, der administrerer 27 infrastructur-aktiver i forskellige sektorer, bl.a. lufthavne, veje, jernbaner, forsyningsselskaber, telekommunikation, industrivirksomheder, ejendomme og medier. Martin Stanley har været administrerende direktør for Macquarie European Infrastructure Fund siden 2005. Før han blev ansat hos Macquarie i juli 2004, var Martin Stanley direktør i TXU Europe Group plc, hvis hovedforretningsområde var energi, herunder generering og levering af og handel med elektricitet og gas. Martin Stanley har over 20 års erfaring fra forsyningssektoren, idet han begyndte sin karriere i 1986 hos Manweb plc, der er en reguleret ejer af aktiver og licenser til eldistributionsnettet for Merseyside, Cheshire og Nordwales. Martin Stanley er født i 1963 og bor i Suffolk. Han er engelsk statsborger.


Ad dagsordenens punkt 6:
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad dagsordenens punkt 7:
Ingen forslag.

_________________________________________

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport, herunder koncernregnskab for 2008 vil senest den 12. marts 2009 være fremlagt på selskabets kontor, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, til eftersyn for aktionærerne, på alle hverdage fra kl. 10 til 14.

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer mod forevisning af adgangskort udstedt af selskabet. Adgangskort og stemmesedler udleveres til aktionærer mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen A/S eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen tillige med en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt. Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk på www.cph.dk via aktionærportalen ved anvendelse af de-potnummer og adgangskode eller ved returnering af tilmeldings-/fuldmagtsblanketten i vedlagte svarkuvert. Adgangskort kan tillige rekvireres ved henvendelse til I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte på faxnummer 45 46 09 98 i perioden den 10. marts 2009 til den 20. marts 2009, begge dage inklusive, eller i samme periode alle hverdage (undtagen lørdage) mellem kl. 09.00 og kl. 15.00 på selskabets kontor, tlf. 32 31 28 09, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen skal aktionæren rettidigt have løst adgangskort og den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i aktiebogen, eller aktionæren skal overfor selskabet have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. For aktier, der er er-hvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest dagen før indkaldelsen af generalforsamlingen i Statstidende og et landsdækkende dagblad har ladet aktierne note-re i aktiebogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægternes pkt. 9.2.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet Deres aktier. I så fald skal vedlagte fuldmagtsblanket returneres i udfyldt og underskrevet stand, således at den er I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest den 23. marts 2009 kl. 15.00. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via www.cph.dk ved anvendelse af depotnummer og adgangskode senest den 23. marts 2009.

Selskabets aktiekapital andrager kr. 784.807.000,-. Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme, jf. vedtægternes punkt 9.1.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil - med fradrag af evt. udbytteskat - blive udbetalt via Værdipapircentralen A/S.

Kastrup, den 10. marts 2009

Bestyrelsen
Københavns Lufthavne A/S