18.09.2017

Ordinær generalforsamling afholdt i Københavns Lufthavne A/S

 

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Læs formandens beretning

Der har den 27. marts 2008 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag:
Fastsættelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen og indsættelse af en ny bestemmelse i vedtægternes punkt 13.3.

”Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jfr. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside.”

Selvom en vedtagelse af punkt 7 på dagsordenen medfører vedtægtsændring, kræver dette ikke særskilt vedtagelse, jf. Aktieselskabslovens § 69b.

8. Eventuelt.

Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad punkt 2: Selskabets trykte årsrapport for 2007 forelå. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4: I alt til disposition 1.112,5 t.kr. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter payout ratio for 2007 udgør 100 %. Ekstraordinært udbytte 200 t.kr. vedtaget 6. august 2007 (svarende til 25,5 kr. pr. aktie). Herefter til disposition 912,5 svarende til DKK 116,3 pr. aktie.

Ad punkt 5: Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:


Adm. direktør Henrik Gürtler
Max Moore-Wilton, Chairman
Kerrie Mather, CEO
John Stent, Division Director
Andrew Cowley, Director

Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:

Associate Director Luke Kameron

Som formand valgtes: Adm. direktør Henrik Gürtler
Som næstformand valgtes: Max Moore-Wilton, Chairman

Ad punkt 6: Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer.

Ad punkt 7: Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen ovenfor nævnte stillede forslag.

Ad punkt 8: Intet at bemærke.

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S