18.09.2017

Ordinær generalforsamling afholdt i Københavns Lufthavne A/S

 

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Der har den 28. marts 2007 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.

6. Valg af revisor.

7. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til uddeling af ekstraordinært udbytte.

Bestyrelsen foreslår, at der gives bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.

Bemyndigelsen indsættes som nyt stk. 6 i vedtægternes § 12 med følgende ordlyd: "Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler."

Den foreslåede bemyndigelse kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. aktieselskabslovens § 109a, stk. 1

8. Eventuelt.


Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad punkt 2: Selskabets trykte årsrapport for 2006 forelå. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4: I alt til disposition 728,3 t.kr. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter payout ratio for 2006 udgør 100 %. Reguleret for engangsomkostninger bliver den beregnede payout ratio for 2006 113,4% svarende til et udbytte på DKK 826,0 mio. eller DKK 105,30 pr. aktie.

Ad punkt 5: Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:

Adm. direktør Henrik Gürlter
Kerrie Mather, CEO
John Stent, Division Director
Philippe Hamon, Head of Business Development

Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende: Chairman Max Moore-Wilton, Director Andrew Cowley

Som formand valgtes: Adm. direktør Henrik Gürlter

Som næstformand valgtes: Max Moore-Wilton, Chairman

Ad punkt 6: Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer.

Ad punkt 7: Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen ovenfor nævnte stillede forslag.

Ad punkt 8: Intet at bemærke.

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S