18.09.2017

Indkaldelse til Københavns Lufthavne A/S' ordinære generalforsamling

 

Læs indkaldelsen i PDF

Til Københavns Lufthavne A/S’ aktionærer

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes

torsdag den 6. april 2006 kl. 15.00

på Hilton Copenhagen Airport Hotel, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

De fuldstændige forslag:

Ad dagsordenens pkt. 3:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge for bestyrelse og direktion.

Ad dagsordenens pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår, at det disponible beløb ifølge selskabets årsregnskab for 2005 anvendes således:

Overskudsdisponering (i mio. kr.)

Årets resultat efter skat 653,0
Overført fra tidligere år 49,4
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, netto -32,0
I alt til disposition 670,4
Udbytte 100 pct. (svarende til 85,42 kr. pr. aktie) 670,4
Samlet overførsel til næste år 0

Ad dagsordenens pkt. 5:

I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 er samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende bestyrelse, der består af følgende: Henrik Gürtler, Kerrie Mather, Martyn Booth, Philippe Hamon, John Stent og Hamish de Run.

Som formand foreslås adm. direktør Henrik Gürtler og som næstformand CEO Kerrie Mather.

Københavns Lufthavne A/S’ bestyrelse søges sammensat af personer, som har en sådan indsigt og erfaring, at den samlede bestyrelse på bedst mulig måde kan varetage aktionærernes og dermed selskabets interesser med behørig respekt for hensynet til selskabets øvrige interessenter. Bestyrelsen medvirker aktivt til at udvikle virksomheden og fører tilsyn med koncerndirektionens beslutninger og dispositioner.

Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater opfylder disse kriterier. De foreslåede kandidater har udover deres respektive faglige kvalifikationer stor erfaring i ledelse og arbejde i internationale virksomheder, og tilsammen besidder de den viden og professionelle og internationale erfaring, som er væsentlige kompetencer at have repræsenteret i bestyrelsen.

De foreslåede bestyrelseskandidater har følgende baggrund:

Henrik Gürtler er cand. polyt., kemiingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet 1976 og har siden 2000 været administrerende direktør i Novo A/S. Henrik Gürtler blev i 1977 ansat som forskningskemiker i enzymdivisionen i Novo Industri A/S. Efter en årrække i forskellige specialist- og ledelsesfunktioner inden for dette område blev han i 1991 udnævnt til direktør for Human Resource Development i Novo Nordisk A/S og i 1993 direktør for Health Care Production. I 1996 blev Henrik Gürtler medlem af koncerndirektionen i Novo Nordisk A/S med særligt ansvar for Corporate Staff. Henrik Gürtler er formand for bestyrelsen i Novozymes A/S og medlem af bestyrelserne i Novo Nordisk A/S, COWI A/S og Brødrene Hartmanns fond. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden 2002 og formand siden 2004.

Kerrie Mather har været administrerende direktør for Macquarie Airports (MAp) siden selskabets etablering og notering på børsen i Australien i 2002. Under Kerrie Mathers ledelse er lufthavns- og kapitalforvaltningsspecialisterne hos Macquarie Airports blevet ledende lufthavnsinvestorer på verdensplan. Kerrie Mather er medlem af bestyrelsen for såvel lufthavnene i Sydney, Bruxelles og Birmingham som Macquarie Airports Copenhagen Holdings ApS og Macquarie Airports Copenhagen ApS. Forud for etableringen af Macquarie Airports havde Kerrie Mather 18 års erfaring med investment banking, herunder virksomhedsovertagelser og frasalg, projektmæssig og økonomisk rådgivning, engros salg, værdifastsættelser samt optagelse af gæld og egenkapital for en række klienter og projekter, ligesom hun var ansvarlig for udviklingen af Macquaries lufthavnsspeciale. Kerrie Mather er australsk statsborger, født i 1960 og bosiddende i Sydney. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden januar 2006.

Martyn Booth var økonomisk rådgiver for HM Treasury, før han begyndte sin karriere i lufthavnsbranchen, hvor han arbejdede i 25 år. Først hos BAA hvor han var økonomidirektør for Heathrow Airport samt privatiseringsdirektør og direktør for virksomhedsstrategi. Martyn Booth oprettede i 1994 Portland Group, som var et internationalt konsulentfirma med speciale inden for lufthavnsledelse og privatisering, og som blev overtaget af Macquarie Bank i 2000. Martyn Booth er direktør for alle MAp’s væsentligste aktiviteter på verdensplan. Martyn Booth er britisk statsborger, født i 1950 og bosiddende i Sydney. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden januar 2006.

Philippe Hamon kom til Macquarie Bank som seniorrådgiver i 2004 efter 25 år i lufthavnsbranchen. Som generaldirektør i 17 år for Airports Council International Europe i Bruxelles og dets forgænger varetog han ca. 400 lufthavnes interesser i 45 lande. Forud for dette arbejdede han som salgsdirektør for Storbritanniens lufthavnsoperatør, BAA plc. Philippe Hamon er medlem af bestyrelsen for lufthavnen i Bruxelles såvel som Macquarie Airports Copenhagen Holdings ApS og Macquarie Airports Copenhagen ApS. Philippe Hamon er fransk statsborger, født i 1939 og bor nu nær Saint Malo i Bretagne. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden januar 2006.

John Stent arbejdede for BAA i 15 år, inden han kom til Macquarie Bank i 2003. Hos BAA bestred John Stent en række stillinger inden for lufthavnsdrift, herunder administrerende direktør for Terminal 5 projektet i Heathrow Airport, administrerende direktør for Stansted Airport og økonomidirektør for Heathrow Airport. John Stent er medlem af bestyrelsen for såvel lufthavnene i Bruxelles og Birmingham som Macquarie Airports Copenhagen Holdings ApS og Macquarie Airports Copenhagen ApS. John Stent er britisk statsborger, født i 1955 og bosiddende i London. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden januar 2006.

Hamish de Run arbejdede som revisor hos Ernst & Young i 6 år, hvorefter han begyndte sin karriere inden for administration af infrastrukturkapital med fokus på lufthavns- og havnesektoren. Hamish de Run er medlem af bestyrelsen for Birmingham Airport og har siddet i bestyrelsen for en række regionale australske lufthavne. Hamish de Run er australsk statsborger, født i 1976 og bosiddende i London. Medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S siden januar 2006.

Ad dagsordenens pkt. 6:

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

__________________


Den reviderede årsrapport for 2005 samt dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, ligger sammen med selskabets vedtægter til eftersyn for aktionærerne fra den 23. marts 2006 på selskabets kontor, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, alle hverdage i tidsrummet kl. 10-14.

Adgang til generalforsamlingen har aktionærer mod forevisning af adgangskort udstedt af selskabet. Adgangskort og stemmesedler udleveres til aktionærer, som godtgør deres egenskab af aktionær ved forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen A/S eller et kontoførende pengeinstitut (depotstedet), som dokumentation for aktiebesiddelsen, tillige med en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt, jf. vedtægternes pkt. 9.3, og kan rekvireres hos Danske Bank A/S på telefon 43 39 28 85 alle hverdage (undtagen lørdage) mellem kl. 09.00 og kl. 15.00 i perioden 23. marts 2006 til 3. april 2006, begge dage inklusive. Adgangskort kan tillige i samme periode rekvireres på selskabets kontor, tlf. 32 31 22 12, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse være taknemmelig for at modtage fuldmagt til eventuelt at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Hvis De er indforstået hermed, beder vi Dem venligst udfylde, underskrive og returnere vedlagte fuldmagtsblanket, således at den er Danske Bank A/S i hænde senest mandag den 3. april 2006, kl. 15.00.

For at kunne afgive stemme på generalforsamlingen skal aktionæren rettidigt have løst adgangskort og den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i aktiebogen, eller aktionæren skal overfor selskabet have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest dagen før indkaldelsen af generalforsamlingen i Statstidende og et landsdækkende dagblad har ladet aktierne notere i aktiebogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. vedtægternes pkt. 9.2.

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil - med fradrag af 28 pct. udbytteskat - blive udbetalt via Værdipapircentralen A/S.

Kastrup den 22. marts 2006

Københavns Lufthavne A/S
Bestyrelsen