Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for 1. kvartal 2005

 

12.05.2005

Læs fondsbørsmeddelsen i PDF

  • Udviklingen i driften og resultatet for 1. kvartal 2005 svarer til det forventede.
  • Omsætningen for 1. kvartal 2005 er forøget med DKK 59,6 mio. (10,9 procent) til DKK 606,0 mio. som følge af en vækst i trafikken på 3 procent i København i forhold til 1. kvartal 2004.
  • Driftsresultatet for 1. kvartal 2005 er steget med DKK 39,4 mio. til DKK 218,0 mio. Skærpede securitykrav har forøget omkostningerne.
  • Resultat før skat for 1. kvartal 2005 udgør DKK 168,9 mio. svarende til en stigning på DKK 43,2 mio. i forhold til 2004.
  • Forventningen for 2005 om et resultat før skat på cirka DKK 900 mio. svarende til en stigning på cirka 10 procent i forhold til 2004 fastholdes.

FORVENTNINGER TIL 2005

Forventning til resultat før skat

Som beskrevet i Årsrapport 2004 forventes CPHs resultat før skat for de nuværende aktiviteter at ligge i størrelsesordenen DKK 900 mio. svarende til en stigning på cirka 10 procent i forhold til 2004. Forventningen er baseret på en passagervækst på 3 procent.

Resultat for 1. kvartal 2005 svarer til det forventede. Med en uændret forventning til passagervæksten for 2005 fastholdes forventningen.

I denne forventning er der ikke indregnet effekter af indgåelsen af en koncessionsaftale med den bulgarske stat vedrørende privatisering af lufthavnene i Varna og Bourgas. Det vurderes, at en eventuel koncessionsaftale vil have en begrænset effekt på koncernens resultat før skat for 2005.

Forventning til investeringer i materielle anlæg

I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport 2004 fremkom CPH med en prognose over forventede investeringer i materielle anlæg, hvoraf det fremgik, at investeringsniveauet i 2005 ville udgøre ca. DKK 700 mio.

Investeringsniveauet skal bl.a. ses på baggrund af de forøgede securitykrav og behovet for forøgede parkeringsfaciliteter i de kommende år.

Som nævnt under Regnskabspraksis på side 11 betyder ændringen af IAS 16, at visse vedligeholdelsesprojekter – cirka DKK 100 mio. på årsbasis - som indgår i ovenstående investeringer fremover vil blive resultatført som vedligeholdelsesomkostninger.

Det forventes således, at investeringer i materielle anlæg, der vil blive aktiveret, ikke vil overstige DKK 600 mio. i 2005.

Udsagn om fremtiden – risici og usikkerheder

Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer.

Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten.

Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side 32-35 i Årsrapport 2004.