Referat af generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

 

21.04.2005

Der har den 21. april 2005 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Forslag fra bestyrelsen:


a. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes til kr. 784.807.000 ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier. Som konsekvens af nedsættelsen foreslås vedtægternes pkt. 4.1 ændret.

b. Bestyrelsen foreslår, at der fremover alene vælges én revisor. Som konsekvens heraf foreslår bestyrelsen vedtægternes pkt. 8.2, nr. 6 og pkt. 15 ændret.

c. Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres på følgende punkter:

 

Gældende bestemmelser Foreslåede ændringer

3.1

Selskabets formål er at eje, drive og udbygge lufthavnene i Kastrup og Roskilde. Selskabet skal gennemføre den udbygning af lufthavnene, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra København.

 

 

 

Selskabets hovedformål er at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Kastrup. Selskabet skal gennemføre den udbygning af flyvepladsen i Kastrup, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra Danmark. Selskabets formål er tillige at eje, drive og udbygge flyvepladsen i Roskilde.

 

3.2

Selskabet kan herudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med lufthavnenes drift.

 

Selskabet kan herudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med driften af flyvepladserne.

 

3.3

Selskabet kan desuden etablere, erhverve og drive anden lufthavnsvirksomhed samt øvrig virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med lufthavnsvirksomhed, såfremt det sker i datterselskaber eller andre virksomheder med begrænset hæftelse, og selskabet har det fornødne kapitalberedskab til en forsvarlig opfyldelse af det i pkt. 3.1 anførte formål. Selskabet må ikke udstede garantier til disse selskaber og virksomheder, der overstiger 20% af selskabets egenkapital på det tidspunkt, hvor garantien udstedes.

 

Selskabet kan desuden etablere, erhverve og drive anden flyvepladsvirksomhed samt øvrig virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med flyvepladsvirksomhed, såfremt det sker i datterselskaber eller andre virksomheder med begrænset hæftelse, og selskabet har det fornødne kapitalberedskab til en forsvarlig opfyldelse af det i pkt. 3.1 anførte formål. Selskabet må ikke udstede garantier til disse selskaber og virksomheder, der overstiger 20% af selskabets egenkapital på det tidspunkt, hvor garantien udstedes.

 

3.5

Selskabets udbygning af de to lufthavne og selskabets drift skal ske på forretningsmæssigt grundlag.

 

Selskabets udbygning af flyvepladsen i Kastrup og selskabets drift skal ske på forretningsmæssigt grundlag.

 

12.4

Det følger af bemærkningerne til lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S, at bestyrelsen har pligt til at indhente trafikministerens godkendelse, inden beslutning træffes om

 

 

 

Bestyrelsen skal sikre, at flyvepladsen i Kastrup til enhver tid opfylder Danmarks behov for nationale og internationale, herunder interkontinentale, trafikforbindelser ved at kunne tilbyde den nødvendige kapacitet med hensyn til afvikling af lufttrafik.

- opløsning af lufthavnsselskabet,
- afhændelse af en af eller begge selskabets lufthavne,
- planer om væsentlige indskrænkninger i eller omlægninger af trafikken på selskabets lufthavne, som har til følge, at disse ikke længere på tilfredsstillende måde kan opfylde deres funktioner i samfundets trafiksystem, og
- ændringer med hensyn til driften af Københavns Lufthavn, som resulterer i, at denne ikke længere på tilfredsstillende måde kan fungere som Danmarks centrale internationale lufthavn eller som et internationalt trafikknudepunkt.
 

 

12.5

Trafikministeren kan for at tilgodese samfundsmæssige eller overordnede trafikale hensyn give selskabet direktiver for udøvelsen af dets virksomhed, jf. § 4, stk. 5, i lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S. Direktiverne kan tillige have til formål at varetage nationale sikkerhedsinteresser.

Bestyrelsens kompetence kan være begrænset gennem vilkår i de tilladelser til at indrette og drive flyveplads, der kræves i henhold til lov om luftfart.

 

12.6

Det følger af bemærkningerne til lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S, at selskabets takstfastsættelse for benyttelse af de to lufthavne skal godkendes af trafikministeren.

Bestemmelsen udgår.

 

13

I henhold til lov om Københavns Lufthavne A/S skal selskabets vedtægter og ændringer hertil godkendes af trafikministeren.

Bestemmelsen udgår.

 

d. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 pct. af selskabets aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 pct., jf. aktieselskabslovens § 48.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Ad punkt 1:

Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad punkt 2:

Selskabets trykte årsrapport for 2004 forelå. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad punkt 3:

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4:

I alt til disposition 537,7 t.kr. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter pay out ratio i henhold til selskabets udbyttepolitik hæves fra 40% (18,21 kr. pr. aktie) for 2003 til 50% (35,58 kr. pr. aktie) for 2004 (296,4 t.kr.), medens 241,3 t. kr. overføres til næste år.

Ad punkt 5:

Generalforsamlingen vedtog med det derfor fornødne flertal de af bestyrelsen ovenfor nævnte stillede forslag

Ad punkt 6:

Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:

Adm. direktør Rolf Börjesson
Adm. direktør Henrik Gürlter
Direktør Bjarne Hansen
Partner Ole Gjessø Andersen
Cand. jur. Annette Sadolin
Direktør Ivar Samrén

Som formand valgtes: Adm. direktør Henrik Gürlter
Som næstformand valgtes: Direktør Ivar Samrén

Ad punkt 7:

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers som selskabets revisorer.

Ad punkt 8:

Intet at bemærke.


Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF